HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje na području Gradske četvrti Novi Zagreb-Zapad i Pešćenica-Žitnjak od 15.-30.03.2017.

15.3.2017
Na temelju točke 4. Zaključka o provođenju projekta „Gradski vrtovi“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/13 i 25/13), gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
ZA DAVANJE VRTNIH PARCELA NA KORIŠTENJE NA PODRUČJU GRADSKIH ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD I PEŠČENICA - ŽITNJAK


1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovoga poziva je prikupljanje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima Grada Zagreba u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe.

2. LOKACIJA I BROJ VRTNIH PARCELA

Vrtne parcele njih ukupno 31 u površini od 50 m2, od kojih:
- 11 na području Gradske četvrti Novi Zagreb - Zapad, na lokaciji Mrkšina ulica,
- 20 na području Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, na lokaciji Ulica I. gardijske brigade „Tigrovi“.

3. VRIJEME KORIŠTENJA

Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.

4. PRAVO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Pravo podnošenja zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele ima osoba s prebivalištem na području Grada Zagreba koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju drugo obradivo zemljište.
Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva.

5. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE VRTNIH PARCELA

Kriteriji za utvrđivanje Liste za davanje na korištenje vrtnih parcela na obradivom zemljištu (dalje u tekstu: Lista), koji se izražavaju brojem bodova, su:
a) vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Zagreba
- za svakih pet godina prebivanja na području Grada Zagreba - 1 bod;
b) prebivanje na području gradske četvrti u kojoj se nalazi vrtna parcela - 5 bodova;
c) socijalni status podnositelja zahtjeva:
- prema ukupnim prosječnim mjesečnim primanjima po članu zajedničkog kućanstva, ostvarenim u prethodnoj godini, podnositelju zahtjeva za prihod:
- do 1.000,00 kn - 3 boda,
- od 1.001,00 kn - 1.750,00 kn - 2 boda,
- od 1.751,00 kn - 2.200,00 kn - 1 bod,
- prema statusu korisnika prava socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi - 2 boda,
- za status nezaposlene osobe - 3 boda;
d) status hrvatskog branitelja:
- za status hrvatskog branitelja podnositelja zahtjeva i/ili člana zajedničkog kućanstva - 2 boda;
e) status umirovljenika - 2 boda;
f) broj članova zajedničkog kućanstva:
- za svakog člana zajedničkog kućanstva - 1 bod,
- za svakog maloljetnog člana zajedničkog kućanstva - 2 boda.

6. DOKAZI

Kriteriji za utvrđivanje Liste dokazuju se:
- prebivalište na području Grada Zagreba, odnosno na području gradske četvrti - uvjerenjem o prebivalištu;
- prihod podnositelja zahtjeva i članova njegova obiteljskog kućanstva - potvrdom porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu;
- status korisnika prava socijalne skrbi - potvrdom Centra za socijalnu skrb da je podnositelj zahtjeva korisnik prava socijalne skrbi;
- nezaposlenost - uvjerenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je podnositelj zahtjeva u evidenciji nezaposlenih osoba;
- status hrvatskog branitelja - potvrda MORH-a ili MUP-a o statusu hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva;
- status umirovljenika podnositelja zahtjeva - rješenje o mirovini;
- uvjet iz točke 4. stavka 1. ovog poziva i broj članova zajedničkog kućanstva - izjavom (Prilog 2.) ovjerenom kod javnog bilježnika.

Isprave kojima se dokazuju kriteriji predaju se u izvorniku ili preslici i ne smiju biti starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva, izuzev isprave iz alineje 6. ove točke. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo može po potrebi zatražiti izvornik dokumenta na uvid.

7. ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele podnosi se na Obrascu zahtjeva (Prilog 1.), Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva.

8. NAČIN OBJAVE LISTE

Listu na prijedlog Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo utvrđuje gradonačelnik.
Lista osobito sadrži: imena, prezimena, adrese i OIB-e podnositelja zahtjeva poredanih po rednim brojevima prema ukupnom broju bodova.
Lista se objavljuje na oglasnim pločama gradske uprave Grada Zagreba i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

9. SKLAPANJE UGOVORA

S osobama s Liste, ovisno o broju raspoloživih vrtnih parcela, sklopit će se ugovor o davanju na korištenje vrtne parcele na obradivom zemljištu.
Ako se korisniku parcele otkaže ugovor iz propisanih razloga, vrtna parcela dat će se na korištenje slijedećem korisniku sa Liste ako ispunjava sve uvjete.

10. NADZOR

Kontrolu ispunjavanja kriterija za utvrđivanje Liste i obveza iz ugovora prema potrebi obavlja Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo.
Nadzor nad kontrolom namjenskog korištenja parcela obavljat će terenskom provjerom poljoprivredni redari Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo i komunalni redari Sektora za komunalne poslove i javne površine, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                        IZJAVA                            OBRAZAC                         OBAVIJEST