Gospodarsko socijalno vijeće

Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu (GSV) osnovano je dana 02. srpnja 2002. Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu, radi uspostave i razvitka tripartitnog dijaloga u jedinicama lokalne samouprave, odnosno područne (regionalne) samouprave, a s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava i interesa radnika i poslodavaca, usklađenog vođenja gospodarske, socijalne, porezne i razvojne politike na području Grada Zagreba te razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera. www.socijalno-partnerstvo.hr        

Djelatnost Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu temelji se na trostranoj suradnji Grada Zagreba, kao županije, sindikata i udruga poslodavaca na rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema.

Cilj djelovanja županijskog Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu je promoviranje uloge i značaja rada Gospodarsko-socijalnog vijeća na lokalnoj razini te jačanje međusobnog povjerenja i dijeljenje zajedničkih ciljeva u gospodarsko-socijalnom razvitku Grada Zagreba.


Program rada Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu usklađen je s realnim uvjetima, potrebama i interesima Grada Zagreba.


Suradnjom socijalnih partnera Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu djeluje na poboljšanje poduzetničke klime, razvoj poduzetništva, zdravstvenu i socijalnu politiku, poreznu politiku, izvanproračunska davanja, obrazovanje, tržište rada, optimalno korištenje vlastitih razvojnih prednosti te potporu razvoju sustava mirenja u rješavanju radnih sporova.

Imajući u vidu opredjeljenje Vlade Republike Hrvatske za decentralizaciju određenih funkcija na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini, kao i potrebu intenziviranja projekata regionalnog razvitka, a sukladno smjernicama Europske unije ovakav oblik suradnje potrebno je i dalje podupirati i razvijati.

 

Djelokrug rada Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu:

- promiče tripartitnu suradnju u Gradu Zagrebu,

- prati i ocjenjuje utjecaj mjera politike Grada Zagreba na gospodarsku i socijalnu stabilnost, razvitak i životni standard u Gradu Zagrebu,

- ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarski razvoj i stabilnost na području Grada Zagreba,

- predlaže mjere za vođenje usklađene politike cijena i plaća na području Grada Zagreba,

- prati stanje na području zapošljavanja i predlaže mjere za poticanje zapošljavanja i usklađivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada,

- razmatra i predlaže mjere za unapređenje kvalitete života građana u Gradu Zagrebu,

- potiče sklapanje kolektivnih ugovora na području Grada Zagreba,

- daje mišljenje o prijedlogu proračuna Grada Zagreba,

- potiče mirno rješavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova,

- organizira i provodi aktivnosti u vezi mirnog rješavanja individualnih radnih sporova,

- utvrđuje listu miritelja,

- uspostavlja i razvija suradnju te razmatra određena pitanja iz svog djelokruga, s predstavnicima izvršne vlasti Grada Zagreba,

- jednom godišnje dostavlja Gospodarsko-socijalnom vijeću na nacionalnoj razini izvješće o radu,

- surađuje s udrugama sindikata i poslodavaca na lokalnoj i nacionalnoj razini,

- surađuje s nacionalnim Gospodarsko-socijalnim vijećem,

- usklađuje određene aktivnosti s Uredom za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj,

 

Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu može osnovati odbore i komisije za pojedina pitanja iz svoga djelokruga.

Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu ima Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeću u Gradu Zagrebu

Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu ima 15 članova, po 5 članova svakog socijalnog partnera.

Svaki član Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu može podnijeti prijedlog za razmatranje pitanja, odnosno za donošenje odluke iz nadležnosti Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu

 

  •     Adresa Gospodarsko-socijalnog vijeće u Gradu Zagrebu:

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE U GRADU ZAGREBU
Trg Stjepana Radića 1
10 000 Zagreb

Telefon: 01 610 0174,  faks: 01 610 1077
Elektronska pošta: gsv@zagreb.hr   

 

Predsjednik Gsv-a:   DAMIR BELOŠEVIĆ, mag. ing.

Zamjenici:                  MILAN BANDIĆ, dipl. polit. i BOŠKA TRBOJEVIĆ, dipl. novinar

 

Tajnica Gsv-a:           JAGODA IVANDA, dipl. iur.
Zamjenica:                  MERI MARKOČ, dipl. oecc.

 
Članovi:    

Anita Car, Mladen Glavina, Đurđica Kahlina, Ivica Lovrić, Ivan Matošić, Igor Škrgetić, Vesna Kusin, Danijela Juroš Pečnik, Josip Zaher 
  

  •     Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu ima Povjerenstvo za porezni sustav, proračun, javne djelatnosti, zapošljavanje i socijalnu politiku. Povjerenstvo ima 9 članova.

Predsjednik povjerenstva: Damir Belošević, mag. ing.   

  •      Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu ima Povjerenstvo za kolektivne ugovore, politiku plaća i privatizaciju. Povjerenstvo ima 9 članova.  
  •      Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu ima Povjerenstvo za gospodarstvo. Povjerenstvo ima 9 članova. 
  •      Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu ima svoje predstavnike u Savjetodavnom vijeću Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područni ured Zagreb. www.hzz.hr   

Predstavnici:  Damir Belošević, Mladen Glavina, Milica Jovanović i Nataša Novaković

 

Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebu osnovalo je dana 31. ožujka 2010. Ured za mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeću u Gradu Zagrebu