Izborna promidžba za parlamentarne izbore 2015 - Naputak

N A P U T A K
o načinu promidžbe i predstavljanja političkih stranaka,
neovisnih lista grupe birača i kandidata nacionalnih manjina na otvorenim prostorima na području Grada u vrijeme izborne promidžbe za parlamentarne izbore  za zastupnike u Hrvatski saborZa vrijeme trajanja izborne promidžbe omogućit će svim političkim strankama, neovisnim listama i kandidatima nacionalnih manjina jednake uvjete za promidžbu i predstavljanje.

Promidžba se može vršiti privremenim postavljanjem mobilnih jumbo-panoa u dogovoru s vlasnicima panoa, uz uvjet da se postave na propisanu udaljenost od križanja i postojećih panoa, a Grad će javnu površinu dati bez naknade. Također će se odobriti i korištenje već postavljenih jumbo-panoa na javnim površinama namijenjenima za manifestacije, bez naknade. Osim navedenoga, moći će se  na javne površine postavljati, bez naknade, manje panoe – samostojeće ili oko stupova javne rasvjete i stabala, ili na stupove javne rasvjete - sandwich panoe veličine B1 i B2. Uklanjanje sandwich panoa postavljenih rješenjem nadležnog ureda po isteku odobrenog vremena izvršit će Grad. Političke stranke, neovisne liste i kandidati nacionalnih manjina, dužni su trošak uklanjanja u iznosu od 12,00 kuna po sandwich panou platiti Gradu prije izdavanja rješenja.

Za postavljanje navedenih privremenih panoa ili plakata – manjih ili većih, potrebno je ishoditi odobrenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet – Odsjeka za komunalne poslove na Trgu Stjepana Radića 1. Odobrenje će se izdavati za razdoblje od 22. listopada 2015. do 06. studenoga 2015. godine.

Osim navedenoga, političke stranke, neovisne liste i kandidati nacionalnih manjina imaju mogućnost ugovoriti s vlasnicima panoa zakup površine na već postavljenim jumbo-panoima, na nekretninama u vlasništu i na javnim površinama, osvijetljenim reklamnim vitrinama – city light (samostojećim ili na rasvjetnim stupovima), te oglasnim stupovima.

Izričito se zabranjuje ljepljenje plakata na fasade objekata, ograde, nadstrešnice, stupove javne rasvjete, prometnu signalizaciju i zakucavanjem na stabla, te postavljanje panoa bez odobrenja Odsjeka za komunalne poslove navedenog ureda.

Komunalno redarstvo će za sva uočena nepoštivanja odredbi Odluke o komunalnom redu, pravila utvrđenih u ovom naputku i izdanih odobrenja, naplaćivati propisane kazne, odmah uklanjati panoe i plakate te naplaćivati troškove.

Za predstavljanje političkih stranaka, neovisnih lista i kandidata nacionalnih manjina, Grad će na Trgu bana Josipa Jelačića postaviti pozornicu bez ozvučenja, te osigurati svim sudionicima njeno korištenje, bez naknade, od 31. listopada do 06. studenoga 2015.   Političkim strankama, neovisnim listama i kandidatima nacionalnih manjina odobravat će se predstavljanje i na drugim lokacijama u Gradu gdje zatraže (postavljanje pozornice, štandova, stolica i sl. o vlastitu trošku), bez naknade.

Za korištenje pozornice, postavljanje štandova i drugih naprava na Trgu bana Josipa Jelačića i postavljanje štandova, pozornica i drugih naprava na drugim lokacijama, potrebno je ishoditi rješenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odsjeka za komunalne poslove, Trg Stjepana Radića 1. Površina će se odobriti bez naknade. Uz zahtjev se predaje javnobilježnički ovjerena izjava da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu (ne starija od 30 dana).

Za korištenje pozornice na Trgu bana Josipa Jelačića Grad će osigurati čuvanje pozornice u vrijeme kada ih se ne koristi.

Svaka politička stranka odnosno neovisna lista, ili kandidat nacionalnih manjina, u vrijeme kada održava svoju manifestaciju preuzima odgovornost za pozornicu, kao i za svoje postavljene naprave, panoe, ozvučenja i opremu, te su dužni izvršiti prijavu MUP-u, PUZ-u, I. PP Zagreb na Strossmayerovu trgu 3, osigurati čuvare i zaštitnu ogradu. Po svršetku manifestacije sve pomoćne naprave treba odmah ukloniti, a pozornicu predati osobi određenoj ispred Grada koja će biti nazočna u vrijeme svih manifestacija.

Manifestacije će se moći održavati na Trgu bana Josipa Jelačića od 10 do 16 sati i od 18 do 22 sata.

Kontakt osobe od strane Grada vezano na informacije o ponuđenim načinima promidžbe i predstavljanja stranaka i nezavisnih kandidata su na tel. 610 1155, 610 1157, 610 1180, 610 1178 i 610 1152.

OBRASCI:

Izjava

Zahtjev za postavljanje sandwich panoa

Zahtjev za postavljanje privremenih CITY LIGHT

Zahtjev za postavljanje privremenih JUMBO PLAKATA

Zahtjev za postavljanje privremenih MOBILNIH JUMBO PANOA na javne povrsine u Gradu

Zahtjev za postavljanje POZORNICE, STANDOVA I DR. 

Zahtjev za postavljanje POZORNICE, STANDOVA I DR. TRG BANA JOSIPA JELACICA

Info servis