Minimalni tehnički uvjeti za turističke agencije

Uz zahtjev koji se podnosi za turističke agencije treba priložiti:

1. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
2. Dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.).
3. Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
Turistička agencija za pružanje usluga mora imati poslovnicu odnosno poslovni prostor koji ispunjava uvjete glede uređenja i opremljenosti kao i osoblje prema vrsti usluga koje pruža.          
Iznimno, turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku putem interneta (internet agencija) usluge može pružati i u prostoru stambene namjene u kojemu voditelj poslovnice ima prijavljeno prebivalište.
4. Podatke o voditelju poslovnice i dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja poslovnice
5. Prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
6. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
7. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija s plinskim trošilom,
8. Upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kuna prilikom predaje zahtjeva, a ostatak u iznosu od 350,00 kuna po usvajanju zahtjeva uplaćuje se na žiro račun broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, svrha: upravna pristojba za turističku agenciju
Voditelj poslovnice treba ispunjavati uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske ili države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (ili državljanin trećih država uz suglasnost  Ministarstva turizma),
- da je poslovno sposoban,
- da ima najmanje srednju stručnu spremu,
- da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan, te hrvatski jezik,
- da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu i
- da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje.

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije
  • Obrazac izjave se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu gospodarstvo-djelatnosti@zagreb.hr s naslovom: e-zahtjev – turistička agencija zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak - očevid).
  • Nakon ishođenja rješenja može se započeti obavljati uslužnu djelatnost. (izvršno rješenje)
 
Obrasci:

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije
Odjava pružanja usluga turističke agencije

Osnovni propisi:

• Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14)
• Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (NN 62/96, 23/97 i 134/98)
• Pravilnik o upisniku turističkih agencija (NN 30/08)
• Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (NN 78/96, 47/97 i 80/98)