clanak False

Advent - pitanja i odgovori u vezi javnih natječaja

20.07.2022.
 1. Javni natječaj za dodjelu lokacije – mjesta na površinama javne namjene na području Grada Zagreba za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju i ugostiteljske usluge povodom božićnih blagdana

 
 1. Dodjeljuju li se pokretne naprave tkz. „postupkom licitiranja“?
Ne radi se o klasičnom postupku licitacije, koji sliči javnoj dražbi u smislu da se ponuditelji uživo nadmeću tko će ponuditi viši iznos jednokratne naknade. Ponuditelj je dužan u ponudi navesti ponuđeni iznos jednokratne naknade za lokaciju – mjesto (točka 10. natječaja), u koji se iznos najpovoljnijem ponuditelju uračunava uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude. Najpovoljnija ponuda je ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i sadrži najviši iznos jednokratne naknade koji ne smije biti niži od početnog iznosa jednokratne naknade za lokaciju – mjesto za koje se podnosi ponuda.
 
 
 1. Uračunavaju li se u naknadu za korištenje površine javne namjene i visoki stolovi koje je moguće postaviti uz pokretne naprave ugostiteljske namjene?
Da, obzirom visoki stolovi koje je moguće postaviti uz pokretnu napravu služe istoj namjeni kao i sama pokretna naprava, za iste se također plaća naknada za korištenje površine javne namjene.
 
 
 1. Što se podrazumijeva po naznakom osnovne specifikacije o izgledu pokretne naprave te njezinoj namjeni, za koju naznaku je navedeno da ju ponuda mora obvezno sadržavati?
Natječajem je određeno kako se mogu postaviti drvene pokretne naprave, bijele boje, dvostrešnog krova, koje moraju biti prigodno ukrašene zelenim girlandama, osvijetljene nizovima LED dekorativnih žaruljica tople bijele boje (2700 K). Stoga valja navesti osnovne karakteristike koje svakako trebaju biti naprijed navedene, kao i neke specifične koje se odnose na konkretnu pokretnu napravu koja se postavlja.
 
 
 1. Treba li pokretna naprava treba u cijelosti biti drvena i bijele boje?
Da, pokretna naprava treba u cijelosti biti drvena i bijele boje. 
 
 
 1. Javni natječaj za dodjelu lokacija s mjestima na površinama javne namjene na području Grada Zagreba za postavljanje pokretnih naprava za organiziranje manifestacija povodom božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga

 
 
 1. Da je moguće pokretne naprave imati postavljene na vrijeme kraće od razdoblja određenog natječajem (razdoblje od 26.11.2022. do 07.01.2023.)?
Ne, natječajem je određeno da je ponuditelj dužan imati postavljene pokretne naprave i obavljati u njima djelatnost za cijelo vrijeme trajanja manifestacije. Napominjemo kako je natječajem određeno kako će se u
 
 
 1. Natječajem je određeno kako pokretne naprave trebaju biti drvene. Što to točno znači?
 Navedeno znači da pokretne naprave u pretežitom dijelu trebaju biti drvene, uz mogućnost djelomične primjene drugih materijala ukoliko je to potrebno zbog specifičnog oblikovanja pokretne naprave kakvo zahtijeva koncept manifestacije.
 
 
 1. Moraju  li pokretne naprave koje se postavljaju biti bijele?
 Uobičajena boja pokretnih naprava u sklopu Adventa je bijela, no moguće je postaviti pokretne naprave drugih boja ukoliko to zahtijeva koncept manifestacije.
 
 
 1. Hoće li na lokacijama Trg Nikole Šubića Zrinskog, Trg J.J. Strossmayera i Trg kralja Tomislava postojati mogućnost organiziranja manifestacija kao što je to ovim natječajem? Kome se dostavlja ponuda za isto?
 Da, na isto razdoblje na koje je raspisan ovaj natječaj, objavljen je od strane Javne ustanove – Maksimir, poziv na poziv na nadmetanje za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za organizaciju i provedbu prigodnog božićnog i novogodišnjeg programa i obavljanja prigodne trgovačke i ugostiteljske djelatnosti u parku na Trgu Nikole Šubića Zrinskog, parku na Trgu Josipa Jurja Strossmayera i parku na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu. Navedeni poziv, kao i ostale informacije, možete pronaći na mrežnoj stranici: https://park-maksimir.hr/poziv-na-nadmetanje-za-javno-prikupljanje-ponuda/.
 
 
 1. Što se podrazumijeva pod „najvećim dozvoljenim zauzećem površine unutar obuhvata postavljanjem pokretnih naprava“?
 Pod naprijed navedenim smatra se najveće dozvoljeno zauzimanje površine javne namjene u vidu postavljanja pokretnih naprava za ugostiteljstvo i prigodnu prodaju te za stolove.
 
 
 1. Je li članove zajednice ponuditelja i zamjenske članove moguće navesti po isteku natječaja?
Ne, svi članovi zajednice ponuditelja kao i zamjenski članovi te podaci o istima moraju se navesti u ponudi sukladno odredbama natječaja. Napominjemo kako je zajednica ponuditelja ovlaštena u ponudi naznačiti do najviše 1/3 zamjenskih članova zajednice ponuditelja. Naknadna dostava navedene naznake nakon proteka roka za dostavu ponuda neće se uzeti u obzir. Ponuda zajednice ponuditelja koja sadrži naznaku više od 1/3 zamjenskih članova će se odbiti.
 
 
 1. Mogu li zamjenski članovi zajednice ponuditelja ujedno biti i članovi zajednice ponuditelja?
 Da, isto također proizlazi i iz praktičnih razloga obzirom je moguće da netko od članova zajednice ponuditelja zamijeni drugog člana zajednice ponuditelja te da se na taj način očuva kontinuitet manifestacije te ujedno ugostiteljske ponude i ponude prigodne prodaje unutar iste.
 
 
 1. Zajednička pitanja u odnosu na oba natječaja

 
 1. Što znači pojam zajednica ponuditelja?
Pod pojmom zajednice ponuditelja podrazumijeva se da više ponuditelja može dostaviti zajedničku ponudu koja se stoga smatra jednom ponudom. U ponudi zajednice ponuditelja obvezno je, među ostalim, navesti vodećeg člana zajednice ponuditelja, kao i ostale podatke te dostaviti svu dokumentaciju, sve određeno javnim natječajem.
 
 
 1. Što znači pojam vodećeg člana zajednice ponuditelja?
Iz razloga praktičnosti i svrsishodnosti potrebno je između svih članova zajednice ponuditelja navesti vodećeg člana. Kao što je natječajem navedeno sa vodećim članom vrši se službena komunikacija.
Kod natječaja kod kojega se organiziraju manifestacije (natječaj pod točkom II.) određeno je da će se sa vodećim članom zajednice ponuditelja sklopiti ugovor kojim će se definirati prava i obveze Grada Zagreba i najboljeg ponuditelja te kako vodeći član odgovara u cijelosti za preuzete obveze.