clanak False

Sektor za odgoj i obrazovanje

Pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje: mr.sc. Katarina Milković, prof.

tel: 6100519, faks: 6100543
E-mail: katarina.milkovic@zagreb.hr
 

- Obavlja upravne i stručne poslove iz područja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja vezane uz izradu plana mreže predškolskih ustanova i mreže školskih ustanova, gradskog standarda djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i mjerila za financiranje programa tih djelatnosti, neposrednu provedbu gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe, u postupku sklapanja i provedbe kolektivnog ugovora sa sindikatima zaposlenih u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, praćenje stanja i izradu izvješća o stanju u predškolskom odgoju i obrazovanju i potrebama stanovnika Grada Zagreba, poslove rješavanja u prvom stupnju o odobravanju početka rada predškolskih ustanova i drugih nositelja programa predškolskog odgoja, primjerenog programa osnovnog i srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, odgodi upisa u prvi razred osnovne škole i prijevremenom upisu djece u prvi razred osnovne škole, privremenom oslobađanju od školovanja i o ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, utvrđivanja minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora za izvođenje programa obrazovanja odraslih, obavljanja nadzora nad zakonitošću statuta i pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolskih ustanova kao javne službe, nadzora nad zakonitošću rada i općih akata školske ustanove, utvrđivanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, izrade nacrta odluka o osnivanju i prestanku predškolskih ustanova, školskih ustanova i ustanova iz područja visokog obrazovanja (visokih škola) te u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, izradu i praćenje provedbe gradskog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, usklađivanje, odnosno donošenje planova upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, plana upisa učenika u osnovne škole te plana upisa učenika u srednje škole i učeničke domove, određivanje broja razrednih odjela u osnovnim školama, određivanje uvjeta i načina osnivanja grupa i razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju, provođenje poslova organiziranja prijevoza učenika, obavljanje poslova prema odlukama Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju i drugih programa i odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, provedbu dodijeljenih stipendija za učenike i studente,  provedbu socijalnih programa u osnovom i srednjem odgoju i obrazovanju, izradu i praćenje provedbe gradskog programa javnih potreba u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, praćenje i unapređivanje provedbe neformalnog obrazovanja, iz područja obrazovanja odraslih,  te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Sektora. 

 

ODJEL ZA ŠKOLSTVO 
Voditeljica Odjela za školstvo: Mirjana Berislavić  tel: 6100563, faks: 6100544

E-mail: mirjana.berislavic@zagreb.hr
- Obavlja poslove u vezi s izradom mreže školskih ustanova, usklađivanja i donošenja plana upisa učenika u osnovne škole, određivanja broja razrednih odjela u osnovnim školama, određivanja uvjeta i načina osnivanja grupa i razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju, rješavanja u prvom stupnju o primjerenom programu osnovnog i srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, odgodi upisa u prvi razred osnovne škole i prijevremenom upisu djece u prvi razred osnovne škole, privremenom oslobađanju od školovanja i o ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, vođenja postupka za pripremnu i dopunsku nastavu hrvatskog jezika, obavlja poslove u vezi s provedbom gradskog programa javnih potreba u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja, srednjeg odgoja i obrazovanja, utvrđivanja minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora za izvođenje programa obrazovanja odraslih, utvrđivanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, nadzora nad zakonitošću rada i općih akata školske ustanove, izrade stručnih podloga i nacrta odluka o osnivanju i prestanku školskih ustanova i ustanova iz područja visokog obrazovanja (visokih škola) te poslove u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, usklađivanja prijedloga plana upisa učenika u srednje škole i učeničke domove, provođenja poslova organiziranja prijevoza učenika, izrade gradskog standarda djelatnosti i mjerila za financiranje programa djelatnosti, obavljanje poslova prema odlukama Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnosti i drugih programa i odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (izrada nacrta programa redovite djelatnosti koje se financiraju iz državnog proračuna, izrade izvješća za Ministarstvo i obavljanje drugih poslova po traženju Ministarstva), utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, provedbu dodijeljenih Stipendija Grada Zagreba i Stipendija Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, iz područja obrazovanja odraslih, provedbu socijalnih programa u djelatnosti, neposrednu provedbu odluka i osiguravanje njihove provedbe, praćenja i izrade izvješća o stanju u djelatnosti i potreba stanovnika Grada Zagreba, pripreme, organizacije i provedbe posebnih školskih, izvannastavnih i izvanškolskih programa, provedbe natjecanja i smotri u osnovnim i srednjim školama,  izrade i praćenja provedbe gradskog programa javnih potreba u djelatnosti, utvrđivanja prava i obveza nositelja programa, praćenja i unapređivanja provedbe neformalnog obrazovanja, koordiniranja poslova obrazovanja s tijelima mjesne samouprave, te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

POSLOVI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb, Peščenica, Sesvete, Susedgrad i Trešnjevka.

ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ  
Voditeljica Odjela za predškolski odgoj: Bosiljka Devernay  tel: 6100495, faks: 6100544

E-mail: bosiljka.devernay@zagreb.hr
- Obavlja poslove u vezi s  izradom plana mreže predškolskih ustanova, gradskog standarda djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, (u nastavku teksta: djelatnost) i mjerila za financiranje programa djelatnosti (redovita djelatnost i kapitalna ulaganja), utvrđivanjem uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, izradom stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova u djelatnosti, neposrednom provedbu gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe, praćenjem stanja i izradom izvješća o stanju u djelatnosti i potrebama stanovnika Grada Zagreba, poslove rješavanja u prvom stupnju o odobravanju početka rada predškolskih ustanova i drugih nositelja programa predškolskog odgoja,  nadzora nad zakonitošću statuta i pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada predškolskih ustanova kao javne službe, utvrđivanja prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, izrade nacrta odluka o osnivanju i prestanku predškolskih ustanova te poslove u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, poslove izrade, praćenja i provedbe gradskog programa javnih potreba u djelatnosti, poslove izrade, sklapanja i provedbe kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim predškolskim ustanovama, usklađivanja planova upisa djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, utvrđivanja prava i obveza nositelja programa, posebnih programa i programa integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove, druge ustanove i udruge civilnog društva,  utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava i obveza korisnika navedenih programa i mjerila za njihovo sudjelovanje u cijeni usluga, pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.