clanak False

Gradski ured za opću upravu

23.06.2017.
Gradski ured za opću upravu obavlja poslove koji se odnose na: građanska stanja - državne matice, promjene osobnog imena, sklapanje brakova, registar birača, evidencije hrvatskog državljanstva, udruge, uredsko poslovanje, besplatnu pravnu pomoć, odlučivanje o žalbi protiv rješenja Izbornog povjerenstva za izbore članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, poslove koji nisu u nadležnosti drugoga gradskog upravnog tijela, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
Građanska stanja - državne matice i promjene osobnog imena, sklapanje braka registar birača, evidencije državljanstva
 
Zakoni i podzakonski propisi

 
Zakon o državnim maticama (NN 96/93 i 76/13), Obiteljski zakon (NN 103/15), Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (NN 26/08), Pravilnik o obrascima i načinu izdavanju izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (NN 48/94), Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (NN 91/13), Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (NN 154/14), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (NN 154/14), Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (NN 46/11), Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koje obavljaju državne statistike (NN 3/00), Zakon o osobnom imenu (NN 118/12), Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93,  4/94 i 130/11), Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (NN 54/91, 3/92, 149/02 i 146/09), Pravilnik o utvrđivanju cijene obrasca domovnice (NN 41/00), Rješenje o određivanju cijene obrazaca, izvadaka iz državnih matica (NN 116/93), Rješenje o određivanju cijene obrazaca potvrda iz državnih matica (NN 53/99), Rješenje o određivanju cijene obrazaca i izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (NN 56/94), Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14),Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije, Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva (NN 99/14), Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15) Zakon o registru birača (NN 144/12 i 105/15), Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (NN 4/13)  Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12), Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN broj 33/96, 92/01, 58/06, 92/01, 69/07 Odluka USRH, 38/09).
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11), Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16), Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN 139/04).

Uredsko poslovanje
 
Zakoni i podzakonski propisi

 
Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09 ), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 64/00), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 65/0946/17), Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02), Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02), Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99), Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04), Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16).
Gradski propisi
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/07, 8/11 i 15/15)
 
Udruge
 
Zakoni i podzakonski propisi

 
Zakon o udrugama (NN 74/14), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 4/15)
 
Besplatna pravna pomoć

Zakoni i podzakonski propisi


Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13), Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći (NN 64/14 i 20/16), Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2015. godinu (NN 20/15).