clanak False

Javni poziv za korištenje spomeničke rente u 2018.

27.03.2018.
Gradonačelnik Grada Zagreba na temelju članka 11. Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11 i 13/17) i Godišnjeg programa spomeničke rente za 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/18), objavljuje
 
P O Z I V
vlasnicima kulturnog dobra za korištenje sredstava spomeničke rente i sufinanciranje provođenja zaštitnih radova i mjera u 2018. godini
 
1. Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Radi korištenja tih sredstava gradonačelnik Grada Zagreba donio je Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente i Program korištenja spomeničke rente za 2018. godinu.

2. Prema Programu korištenja spomeničke rente za 2018. godinu ovaj je poziv upućen fizičkim i pravnim osobama vlasnicima stambenih i pretežito stambenih građevina za sufinanciranje vanjskih dijelova građevina (pročelje i krov) koje su unutar zone prioriteta:

Zona prioriteta je:

I. Gornji grad i Kaptol;

II. Donji grad - ulične građevine, uključivo uglovnice u sljedećim ulicama: Gundulićeva, Preradovićeva, Gajeva, Petrinjska, Palmotićeva do Hatzove, Tomićeva, Frankopanska, Masarykova, Teslina, Amruševa, Ilica do Britanskog trga (sjeverna strana) i do Kačićeve (južna strana), Varšavska, Đorđićeva do Palmotićeve, Jurišićeva do Palmotićeve, Berislavićeva, Boškovićeva od Palmotićeve do Trga N. Š. Zrinskog, Hebrangova do Trga Republike Hrvatske, Kumičićeva, Haulikova do Mihanovićeve, Trg kralja P. Svačića, Žerjavićeva, Baruna Trenka i Mihanovićeva (sjeverna strana) do Trga Marka Marulića;

Građevine s područja Gornjeg grada i Kaptola (točka I.), pri utvrđivanju liste prioriteta imaju prednost u odnosu na građevine s područja Donjeg grada (točka II.).


Poziv se upućuje i vlasnicima ostalih građevina koje su:

- pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro;

- ulične građevine unutar središnjeg dijela zone „A“ Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb – prostor omeđen Vlaškom ulicom do Bauerove, Bauerovom, Ulicom kraljice Jelene do Hrvojeve, Hrvojevom i Ulicom kneza Borne i Hatzovom do Petrinjske, Petrinjskom do Branimirove, Branimirovom prema zapadu, Trgom kralja Tomislava, Starčevićevim trgom, Mihanovićevom do Marulićevog trga, zapadnom stranom Marulićevog trga  do Vukotinovićeve, Vukotinovićevom i ulicom Kršnjavoga do Kačićeve, Kačićevom do Ilice, te Ilicom prema istoku do  Mesničke, istočnom granicom parcela istočne strane Mesničke do Strossmayerovog šetališta, južnom stranom Strossmayerovog šetališta, Zakmardijevim stubama, preko Radićeve i Tkalčićeve, ulicom Pod zidom, Bakačevom, te Cesarčevom do Vlaške.

3. Iz sredstava spomeničke rente na građevinama iz točke 2. ovog Poziva u minimalnom iznosu od 23.050.000,00 kn bespovratno će se financirati:

a) u 100% iznosu:

- konzervatorsko-restauratorska istraživanja slojevitosti gradnje i izvornog oblikovanja;

- vapnena žbuka za sanaciju zidova opterećenih vlagom i solima;

- konzervatorsko-restauratorski radovi na povijesnim detaljima izrađenima u kamenu, štuko-masi, drvetu, detaljima izvedenima lijevanjem, ukrasnoj sgrafitto-žbuci ili oslikavanjem na žbuci, jetkanjem ili oslikavanjem na staklu;

- štukaterski radovi s radnjama od štukolustera, fladranje, pozlatarski radovi i sl.

b) u 80% iznosu:

- kamenarski radovi na zamjeni oštećenih povijesnih detalja portalnih i prozorskih okvira, balkonskih i stubišnih ograda, kamenih podnožja i sl.;

- bravarski, kovački i kovinopojasarski radovi na metalnim detaljima rešetaka, kapaka, ograda i povijesno oblikovanoga prozorskog i vratnog okova: kvaka, štitova i sl.;

- limarski radovi na obnovi ili zamjeni limenih ukrasa: krovnih lukarni, sljemenskih vršaka, ukrasnih opšava i sl.;

- stolarsko-rezbarski radovi na obnovi portalnih vratnica, prozora i drugih drvenih detalja;

- obnova pokrova i pročelja pločama škriljevca, drvenim daščicama (klasična šindra), glaziranim crijepom, patiniranim rustičnim crijepom nestandardnog oblika površinske obrade i debljine, zidnim pločicama;

- izrada snimaka složenih žbukanih profilacija - s obratima, izrada šablona, postavljanje vodilica, izvlačenje profilacija na višestruko raščlanjenim pročeljima.

Preostali iznos sredstava za provedbu zaštitnih radova i mjera na kulturnom dobru određenih Programom, bespovratno će se financirati ovisno o statusu zaštite i smještaju građevine:

c) u 50% iznosu radovi na pročeljima i krovu građevina koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro;

d) u 40% iznosu radovi na pročeljima i krovu građevina koje nisu pojedinačno kulturno dobro, a nalaze se u zoni prioriteta;

e) u 30% iznosu radovi na svim pročeljima i krovu građevina koje nisu pojedinačno kulturno dobro, a nalaze se na području kulturno-povijesne cjeline;

f) u 25% iznosu radovi na uličnim pročeljima i krovu građevina koje nisu pojedinačno kulturno dobro, a nalaze se na području kulturno-povijesne cjeline.

Ako na stambenim i pretežito stambenim građevinama dio troškova za provedbu zaštitnih radova i mjera koje je obvezan snositi korisnik sredstava spomeničke rente iznosi više od 10,00 kuna mjesečno po m² stambenog prostora, računano na trajanje obveze od pet godina, iznos iznad 10,00 kn/ m² financirat će se iz sredstava spomeničke rente.

4. Dodatna pomoć za podmirenje troškova radova na vanjskim dijelovima građevine u kojoj se stan nalazi, a koje su obvezni snositi vlasnici stana, samcu koji stanuje u stanu površine do 39 m², dvočlanom kućanstvu u stanu površine do 44,5 m², tročlanom kućanstvu u stanu površine do 57,6 m², četveročlanom kućanstvu u stanu površine do 65,6 m², peteročlanom kućanstvu u stanu površine do 79 m², šesteročlanom kućanstvu u stanu površine 85 m², sedmeročlanom kućanstvu u stanu površine do 99 m², osmeročlanom kućanstvu u stanu površine do 108 m², deveteročlanom kućanstvu u stanu površine do 116 m², a za kućanstva sa više od 9 članova za svakog idućeg člana dodaje se po 8 m² stambene površine, odobrit će se, bespovratno iz sredstava spomeničke rente, iznos iznad:

- 0,50 kn po m² stambenog prostora, računano na trajanje obveze od pet godina, ukoliko je njihov ukupni prihod jednak ili veći od 900,01 kn, a manji od 1200,00 kn po osobi u stanu;

- 1,00 kn po m² stambenog prostora, računano na trajanje obveze od pet godina, ukoliko je njihov ukupni prihod jednak ili veći od 1200,01 kn, a manji od 1500,00 kn po osobi u stanu;

i PDV.

Ukoliko je ukupni prihod vlasnika stana jednak ili manji od 900,00 kn po članu kućanstva, njegovi troškovi provedbe zaštitnih radova i mjera u cijelosti će se financirati bespovratno iz sredstava spomeničke rente.

5. Vlasnici građevina iz točke 2. ovog Poziva predaju zahtjev za financiranje (sufinanciranje) zaštitnih radova i mjera u Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode na posebnoj prijavnici.

Prijavnica se može besplatno dobiti u pisarnici ili na porti Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, Kuševićeva 2 (ulaz iz Ćirilometodske 5); Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1; te područnim uredima: Medveščak, Draškovićeva 15; Črnomerec, Trg Francuske Republike 15.

Tekst prijavnice nalazi se na WEB stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

U cilju informiranosti uz prijavnicu je priloženo:

- grafički prikaz zone prioriteta;

- popis ovlaštenih osoba koje imaju dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje radova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – WEB stranica Ministarstva kulture www.min-kulture.hr

- ogledni primjerak troškovnika s opisom vrste radova.

6. Uz prijavnicu podnositelji prilažu odgovarajuću dokumentaciju, određenu u obrascu prijavnice, u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

7. Uredno ispunjene prijavnice s propisanim prilozima predaju se neposredno ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Grad Zagreb, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, Kuševićeva 2, u roku 45 dana od objave poziva tj. do  17. 05. 2018.

8. Sadržaj prijavnice:

Prijavnica obvezno sadrži:

- adresu građevine;

- ime i prezime podnositelja zahtjeva – vlasnika, odnosno predstavnika vlasnika predmetnog kulturnog dobra (svi: vlasnici, suvlasnici stanova i poslovnih prostora, adrese, telefoni, mobiteli);

- naziv i adresu upravitelja zgrade, zaduženu osobu kod upravitelja zgrade, telefon, mobitel, e-mail;

- ime i prezime osobe zadužene za kontakt, telefon, mobitel, faks, e-mail.

Prijavnica može sadržavati:

- opis građevine (katnost, broj stanova, broj poslovnih prostora, krov, ulazna vrata i dr.);

- podatke o građevinskom stanju i kratak opis vanjskih dijelova građevine: pročelja, krova s opisom potrebnih radova;

- pregled zaštitnih radova izvedenih tijekom posljednjih 10 godina;

- popis radova izvedenih bez odobrenja upravnog tijela nadležnog za zaštitu kulturnih dobara.

Uz prijavnicu se prilaže:

- Izvadak iz zemljišne knjige (ažurirani upis vlasništva, ne stariji od 6 mjeseci) ili drugi pravovaljani dokaz o stjecanju vlasništva;

- Projektna dokumentacija obnove kulturnog dobra izrađena od ovlaštene fizičke ili pravne osobe koja posjeduje dopuštenje za obavljanje poslova na kulturnim dobrima, a koja sadržava detaljni troškovnik planiranih radova,  grafičke prikaze postojećeg stanja sa označenim pozicijama dekorativnih elemenata  pročelja i stolarije prema troškovničkim stavkama i Plan izvođenja radova sukladno članku 77. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14 i 154/14).

Troškovnik sa pripadajućim prilozima treba biti izrađen na način propisan u članku 7. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine10/12) budući da je isti sastavni dio dokumentacije koji se prilaže za potrebe provedbe postupka javnog nadmetanja za izvođenje radova prema Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16).

Projektna dokumentacija obnove kulturnog dobra prilaže se propisano ovjerena i uvezana u dva (2) primjerka bez iskazanih cijena i jedan primjerak s iskazanim cijenama te u digitalnom obliku bez iskazanih cijena, usklađeno s Zakonom o javnoj nabavi.

Ovlašteni projektant i/ili izvoditelj radova troškovniku prilaže rješenje Ministarstva kulture o dopuštenju za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine (krovišta i pročelja) izrađen od ovlaštene osobe.

Ukoliko je mišljenje o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti građevine negativno vlasnici predmetne građevine ne mogu koristiti sredstva spomeničke rente za obnovu vanjskih dijelova građevine (pročelja i krova).

- Izjava svih vlasnika predmetne građevine da su suglasni s provedbom predloženog programa sanacije i obnove i da će sve troškove koji se ne financiraju iz sredstava spomeničke rente, snositi iz vlastitih sredstava. Ako podnositelji prijave nisu u mogućnosti priložiti pisanu izjavu svih vlasnika građevine, mogu priložiti i pisanu izjavu vlasnika koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova građevine da su suglasni s provedbom zaštitnih radova i mjera te da će, pored svog dijela troškova, snositi i pripadajući dio troškova onih vlasnika koji izjavu nisu dali.

9. Radi priznavanja prava na pomoć za podmirivanje troškova prema članku 5. stavku 6. Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente, uz prijavnicu se prilaže:

- uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva;

- rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu novčanu pomoć ili naknadu;

- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sve radno sposobne članove kućanstva da se vode u evidenciji nezaposlenih;

- dokaz o ostvarenim prihodima svih članova kućanstva ostvarenih u zadnja 3 mjeseca od dana podnošenja prijave (plaća, samostalna gospodarska ili profesionalna djelatnost, mirovna, poljoprivredna djelatnost, novčana naknada za nezaposlenost, opskrbnina, alimentacija, porodna naknada, prihod koji podliježe oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak, za zadnja 3 mjeseca);

- rješenje o potpunoj nesposobnosti za rad i privređivanje, nalaz i mišljenje nadležnog tijela prema posebnim propisima ili rješenje o invalidskoj mirovini;

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u protekla 3 mjeseca, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;

- potvrda nadležne porezne uprave o visini prihoda za sve članove kućanstva starije od 15 godina.

10. Prijavnice koje nisu popunjene traženim podacima ili uz koje nije priložena navedena dokumentacija, odnosno koje nisu dostavljene u roku iz točke 8. ovog Poziva neće se razmatrati i smatrat će se kao da nisu ni dostavljene.
PRIJAVNICA - spomenička renta 2018.

IZJAVA1

IZJAVA2

OGLEDNI TROŠKOVNIK


PRIMJERI OBNOVLJENIH GRAĐEVINA

Potrebne informacije o spomeničkom statusu građevine (zona prioriteta, pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i sl.) mogu se dobiti u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, Kuševićeva 2, radnim danom od 9-12 h:
- ured pročelnika                                     tel. 610 1970
- gđa. Loredana Šarunić, dipl. iur.           tel. 610 1964
- gđa. Greta Bedenko, dipl. ing. arh.       tel. 610 1891


KORISNI LINKOVI:

Ministarstvo kulture

Službeni glasnik Grada Zagreba

Galerija kulturnih dobara Grada Zagreba

Interaktivna karta Zagreba
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave