clanak False

Korištenje registraturnog i arhivskog gradiva

19.04.2017.

Arhivsko i ragistraturno gradivo mogu bez ograničenja koristiti stvaratelji čijom je djelatnošću i radom ono nastalo, u svrhe radi kojih je nastalo, odnosno služilo, a iz pismohrane se predmeti izdaju na potvrdu (revers) na način predviđen Uredbom o uredskom poslovanju i Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/078/11 i 15/15).

Pravnim i fizičkim osobama koje dokažu pravni interes na način predviđen člankom 84. ZUP-a (Narodne novine broj 47/09), mogu se iz pismohrane dati predmeti na uvid ili izdati u formi ovjerovljene preslike.
Zahtjev za uvid odnosno ovjerovljenu presliku, podnosi se u pismenim obliku na onoj lokaciji gdje se gradivo nalazi, uz navođenje podataka za pronalaženje izvornika.

Za podnošenje pismenog zahtjeva i izradu ovjerovljene preslike naplaćuje se upravna pristojba u skladu sa Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16) i Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine broj 8/17), a iznosi:

OZNAKA UPRAVNA PRISTOJBA U DRŽAVNIM BILJEZIMA
Zahtjev
Preslika dokumenta
(po poluarku A4 izvornika)
20,00 kuna (Tar.br. 1)
40,00 kuna (Tar.br. 5)


E-mail za podnošenje zahtjeva: arhiva@zagreb.hr

Ukoliko želite skinuti obrazac zahtjeva za korištenje gradiva na svoje računalo kliknite na slijedeći link:

zahtjev.doc