clanak False

Modernizacija javne rasvjete 1. faza

26.11.2014.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14-Odluka USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 26.11.2014. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE 1. FAZApod evidencijskim brojem nabave: 1638-2014-EMV, broj dokumenta: 2014/S 002-0054531.,

 

 

 

       Rok za dostavu ponuda je 16.12.2014. u 11,00 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje