clanak False

NAPUTAK o načinu promidžbe i predstavljanja političkih stranaka, koalicijskih lista i neovisnih kandidata na otvorenim prostorima na području Grada u vrijeme izborne promidžbe za lokalne izbore u Gradu Zagrebu koji će se održati 16. svibnja 2021.

15.04.2021.


IZBORI 2021.    Naputak o načinu promidžbe
 
 
N A P U T A K
o načinu promidžbe i predstavljanja političkih stranaka, koalicijskih lista i
neovisnih kandidata na otvorenim prostorima na području Grada
 u vrijeme izborne promidžbe za lokalne izbore u Gradu Zagrebu
koji će se održati 16. svibnja 2021.
 
 
Za vrijeme trajanja izborne promidžbe omogućit će se svim političkim strankama, koalicijskim listama i neovisnim kandidatima jednake uvjete za promidžbu i predstavljanje.
 
Promidžba se može vršiti postavljanjem mobilnih jumbo-panoa do 12 m2 u dogovoru s vlasnicima panoa na javne površine u Gradu, uz uvjet da se postave na propisanu udaljenost od križanja i postojećih panoa, a Grad će javnu površinu dati uz naknadu propisanu Pravilnikom o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje ploča s natpisom, plakata, zastavica na jarbolima, reklama i reklamnih panoa (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/15 i 14/16) – dalje Pravilnik o naknadi za reklame.
Također će se odobriti i korištenje već postavljenih jumbo-panoa na javnim površinama – 100 plakata dimenzija 400x300 cm i city lighta – 37 plakata u nadstrešnicama na stajalištima javnog prometa namijenjenima za manifestacije uz propisanu naknadu navedenim Pravilnikom o naknadi za reklame.
 Osim navedenoga, moći će se na javne površine postavljati manje reklame – samostojeće ili oko stupova javne rasvjete i stabala, ili na stupove javne rasvjete - sandwich plakati veličine B1 i B2 uz naknadu propisanu navedenim Pravilnikom o naknadi za reklame.
Po isteku odobrenog vremena političke stranke, koalicijske liste i neovisni kandidati dužni su o svom trošku u roku 48 sati ukloniti jumbo-panoe, privremene reklame i sandwich plakate.
 
Naknada za postavljanje panoa i plakata plaća se unaprijed prije izdavanja odobrenja.
 
Za postavljanje navedenih privremenih panoa, reklama ili plakata – manjih ili većih, potrebno je ishoditi odobrenja Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet – Odsjeka za komunalne poslove na Trgu Stjepana Radića 1. Odobrenja će se izdavati za razdoblje od 2. do 14. svibnja 2021. godine.
 
Osim navedenoga, političke stranke, koalicijske liste i neovisni kandidati imaju mogućnost ugovoriti s vlasnicima panoa i reklama zakup površine na već postavljenim jumbo-panoima i reklamama, na nekretninama u vlasništu i na javnim površinama (osvijetljenim reklamnim vitrinama – city light, samostojećim ili na rasvjetnim stupovima, oglasnim stupovima i dr.).
 
Izričito se zabranjuje ljepljenje plakata na fasade objekata, ograde, nadstrešnice, stupove javne rasvjete, prometnu signalizaciju i zakucavanjem na stabla, te privremeno postavljanje reklama i panoa bez odobrenja Odsjeka za komunalne poslove navedenog ureda.
 
Komunalno redarstvo će za sva uočena nepoštivanja odredbi Odluke o komunalnom redu, pravila utvrđenih u ovom naputku i izdanih odobrenja, naplaćivati propisane kazne, odmah uklanjati panoe, plakate i druge reklame, te naplaćivati troškove uklanjanja.
 
   Političkim strankama, koalicijskim listama i neovisnim kandidatima odobravat će se postavljanje pozornice, štandova, stolova i sl. o vlastitom trošku na lokacijama u Gradu, od 2. do 14. svibnja 2021. uz naknadu propisanu Pravilnikom o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, komunalnih objekata u općoj uporabi, organiziranje manifestacija i organizaciju gradilišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/20) – dalje Pravilnik o naknadama. Zahtjev se podnosi najmanje tri dana od početka korištenja površine sukladno Odluci o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina.
 
Za postavljanje štandova, pozornica i drugih naprava na lokacijama u Gradu, potrebno je ishoditi rješenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odsjeka za komunalne poslove, Trg Stjepana Radića 1. Površina će se odobriti uz naknadu propisanu Pravilnikom o naknadama. Uz zahtjev se predaje javnobilježnički ovjerena izjava da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu (ne starija od 30 dana), te izjava o pridržavanju mjera zaštite od COVID- 19.
 
Ukoliko postoje dva ili više zahtjeva za istovremeno korištenje iste javne površine, te korištenje reklamnih panoa i city lighta u nadstrešnicama namijenjenih za manifestacije, prednost će imati stranka, koalicijska lista ili neovisni kandidat koji ranije podnese zahtjev za korištenje.
 
Kontakt osobe od strane Grada vezano na informacije o ponuđenim načinima promidžbe i predstavljanja stranaka i nezavisnih kandidata su na tel. 610 1155, 610 1157, 610 1180, 610 1178, 610 1152, 610 1151.
 
 
 
                                                        ZAMJENICA GRADONAČELNIKA KOJA
                                                      OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA
                                                                             GRADA ZAGREBA
 
                                                                  dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević
 

Info servis