clanak False

Natječaj za predlaganje programa i projektata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom za 2011.

19.04.2017.

 

GRAD ZAGREB, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom,  na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine 88/01 i 11/02 - ispr.) i Odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za socijalne i humanitarne programe i projekte od interesa za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/10) objavljuje

NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM ZA 2011.

 

I. PRAVO PRIJAVE na javni natječaj za predlaganje programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom za 2011. (u daljnjem tekstu: Natječaj) imaju udruge i druge pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Podnositelji) koji zadovoljavaju uvjete ovog Natječaja.

FINANCIJSKA POTPORA DODJELJUJE SE ZA:

a) PROGRAME- pod programom se smatra nekoliko aktivnosti povezanih u cjelinu koje imaju zajednički cilj, a odvijaju se u razdoblju ne dužem od godine dana. Jedan Podnositelj može na Natječaj prijaviti najviše dva programa. Financijska potpora za program može se odobriti u iznosu do 200.000,00 kuna.

b) PROJEKTE- pod projektom se smatra ciljano usmjerena jednokratna aktivnost koje je vremensko trajanje najviše godinu dana. Jedan Podnositelj može na Natječaj prijaviti najviše četiri projekta. Financijska potpora za projekt može se odobriti u iznosu do 70.000,00 kuna.

II. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE ZA OSTVARIVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE OD INTERESA ZA GRAD ZAGREB:

1. udruga i druga pravna i fizička osoba mora biti registrirana za provođenje ponuđenog programa i projekta, mora imati područje djelovanja u gradu Zagrebu, odnosno programom i projektom moraju biti obuhvaćene osobe s prebivalištem u gradu Zagrebu;

2. u programu se mora navesti: naziv i područje programa, cilj, sadržaj, svrha i održivost programa, vrijeme i mjesto provođenja, evaluacija programa, opis aktivnosti, korisnici obuhvaćeni aktivnostima, podaci o voditeljima koji sudjeluju u izvođenju ponuđenog programa, udio volonterskog rada u izvođenju ponuđenog programa, dosadašnje iskustvo u provođenju, podaci o osobama koje će sudjelovati u provođenju programa, osmišljena promidžba s ciljem popularizacije sadržaja ponuđenog programa, suradnja s drugim pravnim i fizičkim osobama ako je to predviđeno programom, usklađenost programa s dokumentima i strategijama Grada Zagreba iz područja socijalne skrbi, područja zaštite ljudskih prava i osoba s invaliditetom te prioritetima utvrđenim za svaku godinu, specifikacija troškova izvođenja programa (ukupna novčana vrijednost, traženi iznos, podaci o sredstvima iz drugih izvora);

3. u projektu se mora navesti: naziv i područje projekta, cilj, sadržaj, svrha i održivost projekta, vrijeme i mjesto provođenja, evaluacija projekta, opis aktivnosti projekta, korisnici obuhvaćeni aktivnostima, podaci o voditeljima koji sudjeluju u izvođenju ponuđenog projekta, udio volonterskog rada u izvođenju ponuđenog projekta, dosadašnje iskustvo u provođenju, podaci o osobama koje će sudjelovati u provođenju, osmišljena promidžba s ciljem popularizacije sadržaja ponuđenog projekta, suradnja s drugim pravnim i fizičkim osobama ako je to predviđeno projektom, specifikacija troškova izvođenja projekta (ukupna novčana vrijednost, traženi iznos sredstava, iznosi sredstava iz drugih izvora);

4. izvoditelji programskih i projektnih aktivnosti moraju biti stručnjaci za rad s određenom kategorijom korisnika;

5. program i projekt mora biti osmišljen na način da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad provođenjem aktivnosti i nad potrošnjom odobrenih financijskih sredstava;

6. program i projekt mora biti besplatan za korisnike koji su obuhvaćeni programom i projektom.

Udruga i druga pravna i fizička osoba može program i projekt provoditi u suradnji s drugim pravnim i fizičkim osobama.

III. PROGRAMI I PROJEKTI OD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM UZ UVJETE NAVEDENE U TOČKI II. OVOGA NATJEČAJA MORAJU SE ODNOSITI NA:

- jačanje i podršku djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji, na edukaciju i savjetodavni rad, provođenje pomoći i samopomoći, prevenciju institucionalizacije, alternativne oblike skrbi i neovisno življenje;

- poticanje cjelovite integracije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;

- unapređivanje zdravlja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;

- mobilnost djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;

- poticanje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom;

- promicanje zaštite prava, zaštitu od nasilja i diskriminacije osoba s invaliditetom;

- sudjelovanje osoba s invaliditetom u javnom životu, kulturi i sportu;

- informiranje, komunikaciju i podizanje razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom. 

IV. KRITERIJI ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKTA

1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa i projekta;

2. kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa i projekta;

3. neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva;

4. trajan i sustavan utjecaj na korisnike programa i projekta;

5. održivost programa i projekta;

6. jasno naveden postupak praćenja evaluacije programa i projekta;

7. udio volonterskog rada;

8. reference u provođenju strateških dokumenata Grada Zagreba;

9. organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa i projekta;

10. realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa i projekta.

V. PREDNOST U OSTVARIVANJU FINANCIJSKE POTPORE IMAJU PROGRAMI I PROJEKTI:

- koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,

- koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika,

- koje Podnositelji programa i projekta provode u suradnji sa srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama i koje tijela državne i gradske uprave ne obavljaju u okviru redovnih poslova,

- koji se odvijaju na područjima Grada Zagreba koja su deficitarna ponuđenim sadržajima, te

- koji su usklađeni s dokumentima i strategijama Grada Zagreba iz područja socijalne skrbi te područja zaštite ljudskih prava i osoba s invaliditetom sukladno prioritetima za svaku godinu.

VI. FINANCIJSKA POTPORA IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA NE MOŽE SE

     OSTVARITI:
- za program i projekt za koji su u cijelosti odobrena sredstva iz državnog proračuna ili drugih izvora;

- za program i projekt udruge i druge pravne i fizičke osobe čija se djelatnost financira po posebnim propisima.

VII. Udruge i druge pravne i fizičke osobe koje ostvaruju financijsku potporu za programe i projekte iz proračuna Grada Zagreba ne mogu sredstva potpore koristiti za financiranje članova udruga i za druge namjene.

VIII. NADZOR nad provođenjem izvršavanja programa i projekta i trošenjem sredstava obavlja Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.


IX. Udruge i druge pravne i fizičke osobe koje traže financijsku potporu iz proračuna Grada Zagreba za 2011. MORAJU DOSTAVITI OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

a) O PODNOSITELJU programa i/ili projekta kako je opisano u niže navedenim podtočkama 1 – 8. točke IX. Natječaja.

b) ZA PRIJAVU PROGRAMA, kako je opisano u niže navedenim podtočkama 9.- 12. točke IX. Natječaja.

c) ZA PRIJAVU PROJEKTA, kako je opisano u niže navedenim podtočkama 13. – 16. točke IX. Natječaja.

 

a) OBAVEZNA DOKUMENTACIJA O PODNOSITELJU programa i/ili projekta

NAPOMENA: Dokumentacija pod podtočkama 1-8. predaje se u jednom primjerku neovisno o broju programa i/ili projekata koji Podnositelj prijavljuje. 

1. obrazac prijave o osnovnim podacima o podnositelju programa i/ili projekata-original (Obrazac A)-ispunjen, potpisan i ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje;

2. Za obveznike dvojnog knjigovodstva potrebno je dostaviti presliku financijskog izvješća (Račun prihoda i rashoda, Bilanca i Bilješke) za 2009. godinu s pečatom Državnog zavoda za reviziju, a za obveznike jednostavnog knjigovodstva- Odluku o nesastavljanju financijskih izvješća usvojenu od upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom Državnog ureda za reviziju te presliku Knjige primitaka i izdataka za 2009. godinu (original ili preslika)

3. dokaz o solventnosti (BON2, SOL2) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (original ili preslika)

4. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka za fizičku osobu, osobu ovlaštenu za zastupanje udruge ili druge pravne osobe (ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, (original ili preslika). Uvjerenje se izdaje na Općinskom kaznenom sudu prema prebivalištu fizičke ili odgovorne osobe (za osobe s prebivalištem u Zagrebu, Ilica 207);

5. za udruge Izvadak iz registra udruga Republike Hrvatske ne stariji od 30 dana od dana objave Natječaja (original ili preslika );

6. za druge pravne osobe Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana objave Natječaja (original ili preslika);

7. za obrtnike Izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana objave Natječaja (original ili preslika);

8. za fizičke osobe preslika važeće osobne iskaznice.

b) OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU PROGRAMA

NAPOMENA: Obaveznu dokumentaciju za prijavu programa (obrasce) potrebno je ispuniti i ovjerenu pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje dostaviti za svaki pojedini program.

9. ispunjeni obrazac za prijavu programa (Obrazac B-1)

10. ispunjeni obrazac troškovnika programa (Obrazac C-1)

11. životopis voditelja programa (Obrazac D)

12. dokaz o suradnji s pravnim i fizičkim osobama, ako je suradnja predviđena provedbom

      programa (Obrazac E)

c) OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU PROJEKTA

NAPOMENA: Obaveznu dokumentaciju za prijavu projekta (obrasce) potrebno je ispuniti i ovjerenu pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje dostaviti za svaki pojedini projekt.

13. ispunjeni obrazac za prijavu projekta (Obrazac B-2)

14. ispunjeni obrazac troškovnika projekta (Obrazac C-2)

15. životopis voditelja projekta (Obrazac D)

16. dokaz o suradnji s pravnim i fizičkim osobama, ako je suradnja predviđena provedbom projekta (Obrazac E)

Svi obrasci mogu se preuzeti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, soba 252/II, radnim danom od 9-12 sati, ili na internet stranici: www.zagreb.hr, a sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefone: 01/610-1252.

 
X. NAČIN PRIJAVE NA NATJEČAJ

Svu propisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti u papirnatom obliku- potpisanu i pečatom ovjerenu, a dokumentaciju pod podtočkama: 1.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.  potrebno je dostaviti i u elektroničkoj verziji na CD-u u word dokumentu.

Ako udruga, druga pravna i fizička osoba prijavljuje više od jednog programa i/ili projekta, prijedloge programa i/ili projekata s navedenom dokumentacijom, potrebno je dostaviti u jednoj omotnici. Prijedloge programa i/ili projekta s navedenom dokumentacijom, potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1, Središnja pisarnica, prizemlje lijevo, s naznakom:

«PRIJAVA PROGRAMA I PROJEKATA SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM ZA  2011.– NE OTVARATI»

XI. Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2011. je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno sa 26. siječnja 2011. 

XII. Prijedlozi s nepotpunim podacima neće se razmatrati.


XIII. Nepravodobno pristigli prijedlozi programa i projekata neće se otvarati, već će se vratiti Podnositelju neotvoreni.

 

OBRASCI:

Obrazac A

Obrazac B1 - program

Obrazac B2 - projekt

Obrazac C1 - program

Obrazac C2 - projekt 

Obrazac D

Obrazac E


Natječaji