clanak False

Programi i planovi

19.04.2017.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Trnje u 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/19)

Plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Trnje u 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19, 14/19, 18/19, 19/19, 20/19, 22/19 (KLASA: 363-01/19-001/43, URBROJ: 251-06-11-17-19-96) i 22/19  (KLASA: 363-01/19-001/43, URBROJ: 251-06-11-17-19-91))