clanak False

REZULTATI-dodjela potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti - 2017

20.03.2017.
Obavještavamo Vas da je 12. svibnja 2017., prihvaćen prijedlog Povjerenstva za odobravanje potpora i donijet Zaključak o utvrđivanju Liste za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti KLASA: 306-02/17-02/1759, URBROJ: 251-03-02/17-02, te 18. srpnja 2017. Zaključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju Liste za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti KLASA: 306-02/17-02/1759, URBROJ: 251-03-02-17-5.
 
POPIS KORISNIKA POTPORE PREMA KOJOJ SE KORISNICIMA s Liste odobravaju potpore:

POPIS KORISNIKA POTPORA ZA OČUVANJE I RAZVOJ OBRTNIČKE DJELATNOSTI - OBRTI

POPIS KORISNIKA POTPORA ZA OČUVANJE I RAZVOJ OBRTNIČKE DJELATNOSTI - TRGOVAČKA DRUŠTVA
 
Odobrena potpora doznačit će se na poslovni račun nakon što korisnik potpore sklopi Ugovor s Gradom Zagrebom i priloži bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika na iznos od 50.000,00 kuna.

Bjanko zadužnica mora biti solemnizirana za dužnika i jamca platca, a u zadužnici mora biti ispunjen vjerovnik: Grad Zagreb, 10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937.
Dužnik i jamac platac prilikom solemnizacije mogu biti u:
  • obrtu ( dužnik je obrt tj. vlasnik obrta, a jamac platac je druga osoba, a ne vlasnik obrta),
  • u zajedničkom obrtu ( dužnik je zajednički obrt tj. suvlasnici obrta, a jamac platac je druga osoba, a ne suvlasnici obrta),
  • slobodnom zanimanju (dužnik je osoba koja obavlja djelatnost, a jamac platac neka druga osoba),
  • trgovačkom društvu koje je upisano u evidenciju o pravnim osobama koje obavljaju vezane obrte (dužnik je pravna osoba, a jamac platac može biti ili osnivač kao fizička osoba ili neka druga osoba).
Korisnicima potpore s Liste bit će dostavljene pisane obavijesti od čijeg primitka, a najkasnije do 30. lipnja 2017. moći će se u Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo potpisati Ugovor o dodjeli  potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. Prilikom potpisivanja navedenog ugovora potrebno je dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kuna i ponijeti pečat.
 
Po potpisu Ugovora odobrena potpora doznačit će se jednokratno, na poslovni račun korisnika.

Ukoliko se utvrdi da je korisniku potpore blokiran poslovni račun ili da je promijenjeno sjedište izvan područja Grada Zagreba ili je prestao obavljati djelatnost za koju mu je odobrena potpora, Grad neće izvršiti isplatu odobrenih sredstava.

U roku od 90 dana od dana uplate sredstava na poslovni račun korisnici su dužni dostaviti dokaz o namjenskom korištenju istih. Dokazi o namjenski utrošenim sredstvima (računi s pripadajućima bankarskim izvadcima) dostavljaju se uz Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima potpore za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti čiji se obrazac nalazi OVDJE .

Gotovinski računi ne priznaju se kao dokaz o namjenskom korištenju sredstava dodijeljene potpore.

Prilikom dokazivanja namjenskog korištenja sredstava dodijeljene potpore priznavat će se  računi u skladu sa dostavljenom dokumentacijom uz Zahtjev.

Ukoliko se računi odnose  na djelatnost za koju nije odobrena potpora neće se priznati bez obzira što su priloženi prilikom predaje Zahtjeva.

Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju. Dokazi o namjenskom korištenju potpore ne smiju se koristiti kao dokaz o namjenskom korištenju drugih potpora koje dodjeljuje Grad Zagreb i drugi davatelji državnih potpora.

Neprihvatljivi su računi, predračuni i troškovnici za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je podnositelj zahtjeva/korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim odnosima.
         
Korisnik potpore  dužan je imati vlastito ulaganje u projektu. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 10% od dodijeljenog iznosa potpore.

Vlastito ulaganje dokazuje se prilikom dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju sredstava.

Dodijeljenim sredstvima ne sufinancira se iznos poreza na dodanu vrijednost ako je korisnik potpore porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost.
 
Ukoliko se u navedenom razdoblju ne javite navedenom uredu, smatrat ćemo da ste odustali od zahtjeva.