clanak False

Sektor za planiranje postupaka i upravljanje javnom nabavom

19.04.2017.

Pomoćnica pročelnika za planiranje postupaka i upravljanje javnom nabavom: Sanja Kisjelica, dipl.oec.

Tel: 650-3835, faks: 650-3831

E-mail:sanja.kisjelica@zagreb.hr

- obavlja poslove pripreme i izrade plana nabave; praćenja, kontrole i poduzimanja aktivnosti za pravodobnu realizaciju plana nabave; izrade analiza i izvješća iz djelokruga Ureda; predlaganja nabavnih kategorija; utvrđivanja i objedinjavanja ukupnih potreba na razini gradskih upravnih tijela i/ili dva ili više javnih naručitelja; istraživanja tržišta vezano za nabavne kategorije te izrade objedinjenih tehničkih specifikacija i prijedloga dokumentacije za nadmetanje za objedinjene predmete nabave.

 

ODJEL ZA PLANIRANJE, IZVJEŠĆA I ANALIZU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Voditeljica Odjela za planiranje, izvješća i analizu postupaka javne nabave - Romina Sesar Šikić
Tel: 650-3781, faks:650-3831

E-mail: romina.sesar-sikic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi pripreme i izrade plana nabave; poslovi praćenja, kontrole i poduzimanja aktivnosti za pravodobnu realizaciju plana nabave; koordiniranja aktivnosti između korisnika i Ureda; kontrole zahtjeva za pokretanje postupaka javne nabave korisnika u smislu njihove usklađenosti sa podacima navedenima u planu nabave te potpunosti u smislu dostavljenih ovlaštenja za vođenje postupaka javne nabave, izjava o sprečavanju sukoba interesa i priloga zahtjevu te izrade analiza i izvješća o provedenim postupcima javne nabave i radu Ureda.

 

ODJEL ZA UPRAVLJANJE SREDIŠNJOM JAVNOM NABAVOM

Voditelj Odjela za upravljanje središnjom javnom nabavom: Josip Lovrić, dipl.oec.: Tel: 650-3776, faks:650-3831
E-mail: josip.lovric@zagreb.hr

 - obavljaju se poslovi koordinacije aktivnosti između korisnika središnje javne nabave (gradska upravna tijela i javni naručitelji) i Ureda; suradnje s korisnicima središnje javne nabave; predlaganja nabavnih kategorija; utvrđivanja i objedinjavanja ukupnih potreba na razini gradskih upravnih tijela i/ili dva ili više javnih naručitelja; poticanja ujednačavanja prilikom iskazivanja potreba od strane korisnika vodeći računa o uštedama u javnoj potrošnji; zaprimanja primjedbi i prijedloga korisnika vezanih uz središnju javnu nabavu i dokumentiranja promjena; istraživanja tržišta vezano za nabavne kategorije; izrade objedinjenih tehničkih specifikacija (opisa predmeta nabave) za objedinjene predmete nabave na razini gradskih upravnih tijela i/ili dva ili više javnih naručitelja prema dostavljenim pojedinačnim tehničkim specifikacijama; izrade prijedloga dokumentacije za nadmetanje za objedinjene predmete nabave prema zahtjevima korisnika te sudjelovanja u pripremi i provedbi postupaka objedinjene javne nabave i ugovaranju.