clanak False

Sektor za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

19.04.2017.

Pomoćnik pročelnika za pripremu i provedbu postupaka javne nabave - Krešimir Štimac, dipl.ing.prom.
Tel: 650-3985, faks: 650-3831

E-mail: kresimir.stimac@zagreb.hr
- obavlja poslove izrade općeg dijela dokumentacije za nadmetanje i ostale potrebne dokumentacije prema zahtjevima korisnika; poslove vezane uz provedbu postupaka javne nabave; davanja odgovora na podnesene žalbe iz djelokruga Ureda;  objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na službenim internetskim stranicama Grada; za potrebe Ureda obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na primitak i otpremu pošte, urudžbiranje i arhivu.

 

ODJEL ZA PRIPREMU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Voditeljica odjela za pripremu postupaka javne nabave - Jelena Peršinec
Tel: 650-3940, faks: 650-3831
E-mail: jelena.persinec@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi kontrole zakonskog osnova postupka javne nabave navedenog u zahtjevu; izrade općeg dijela dokumentacije o nabavi i ostale potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave male i velike vrijednosti prema zahtjevima korisnika i suradnje s korisnicima vezano uz isto; izrade objašnjenja dokumentacije za nadmetanje; sudjelovanja u izradi prijedloga ugovora i okvirnih sporazuma koji se objavljuju uz dokumentaciju za nadmetanje

 

ODJEL ZA OBJAVE I DOKUMENTACIJU
Voditeljica odjela za objave i dokumentaciju - Martina Ljubić Smodila
Tel: 650-3788, faks: 650-3831
E-mail: martina.ljubic-smodila@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi zaprimanja i unosa ponuda u upisnik, otvaranja ponuda, izrade zapisnika o otvaranju ponuda, provjere osiguranih financijska sredstava za predmetnu nabavu, izrade zaključaka o imenovanju ovlaštenih predstavnika, vraćanje jamstava ponuditeljima; objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na službenim internetskim stranicama Grada; zaprimanja i izrade objašnjenja dokumentacije za nadmetanje; zaprimanja zahtjeva za uvid u ponude i organizacije uvida u ponude; vođenja evidencija o postupcima javne nabave velike i male vrijednosti; provedbe prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima; za potrebe Ureda obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na primitak i otpremu pošte, urudžbiranje i arhivu dokumentacije u vezi s pripremom i provedbom postupaka javne nabave te sudjeluje u izradi i ažuriranju internetske stranice Ureda.


ODJEL ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 
Voditelj Odjela za provedbu postupaka javne nabave: Ivan Billege, dipl.iur.  tel: 650-3957, faks: 650-3831
E-mail: ivan.billege@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi pregleda i ocjene ponuda; izrade zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda; izrade odluka o odabiru i poništenju; suradnje s korisnicima u vezi s pregledom i ocjenom ponuda; davanja odgovora na podnesene žalbe iz djelokruga Ureda; praćenja prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, prakse upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda; sudjelovanja u uvidima u ponude.

ODJEL ZA JEDNOSTAVNU NABAVU

Voditelj Odjela za jednostavnu nabavu: Adam Bajić, dipl.oec.
Tel: 650-3990, faks: 650-3831
E-mail: adam.bajic@zagreb.hr


- obavljaju se poslovi u postupcima javne nabave procijenjene vrijednosti na koju se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi, a posebno: obavljaju se poslovi izrade potrebne dokumentacije o nabavi; izrade objašnjenja dokumentacije o nabavi; objava u vezi s postupcima jednostavne nabave; otvaranja ponuda; pregleda i ocjene ponuda; izrada zapisnika pregledu i ocjeni ponuda; izrade i otpreme narudžbenica; vraćanje jamstava ponuditeljima; vođenja evidencija o postupcima jednostavne nabave; suradnje s korisnicima u obavljanju poslova iz svog djelokruga te izrade akata iz svog djelokruga.