clanak False

Sektor za pripremu postupaka radi zaštite imovine Grada

01.01.2022.
Pomoćnica pročelnika za pripremu postupaka radi zaštite imovine Grada: Snježana Cifrek, soba 405
Tel: 610-1405, faks: 610-1590
E-mail: snjezana.cifrek@zagreb.hr

- obavlja poslove vezane uz iniciranje postupaka radi pravne zaštite imovine Grada uz suradnju i inicijativu svih Odjela Ureda i poslove vezane uz iniciranje postupaka uknjižbe imovine Grada, obradu i analizu dokumentacije potrebne za pokretanje postupaka uknjižbe imovine Grada, poslove vezane uz iniciranje izrade geodetskih elaborata za potrebe uknjižbe imovine Grada, izradu prijedloga akata radi sklapanja nagodbi pri nadležnim sudovima i Centrima za mirenje te izradu prijedloga akata radi sklapanja izvansudskih nagodbi s Republikom Hrvatskom radi uknjižbe imovine Grada Zagreba, pripremanje akata radi izdavanja tabularnih isprava kojima se omogućava upis prava vlasništva Grada Zagreba, poslove praćenja upisa prava vlasništva u korist Republike Hrvatske odnosno drugih fizičkih i pravnih osoba na imovini Grada, praćenje stanja i izvještavanja o predmetima za koje se pred nadležnim tijelima vode postupci, poslove prikupljanja, sistematiziranja, tumačenja i analize imovinsko-pravne i geodetske dokumentacije za potrebe pravne zaštite i uknjižbe imovine Grada, poslove suradnje i izrade očitovanja za punomoćnike koji zastupaju Grad.

ODJEL ZA PRIPREMU POSTUPAKA RADI ZAŠTITE IMOVINE GRADA
Voditeljica odjela za pripremu postupaka radi zaštite imovine Grada: Ema Hrubi, soba 407
Tel: 610-1019
E-mail: ema.hrubi@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani uz iniciranje postupaka radi pravne zaštite imovine Grada uz suradnju i inicijativu svih Odjela Ureda, poslove vezane uz pripremu prijedloga akata za rješavanje sporova sklapanjem sudskih nagodbi na temelju očitovanja punomoćnika koji zastupa Grad uz suradnju i pisano očitovanje Odjela Ureda s obzirom na predmet nagodbenog rješavanja, poslove izrade procesno-pravnih i činjeničnih očitovanja na temelju dokumetacija i očitovanja  Odjela Ureda, poslove vezane uz kordinaciju rada punomoćnika koji zastupaju Grad, praćenje stanja i izvještavanja o predmetima za koje se pred nadležnim tijelima vode postupci.

ODJEL ZA DOKUMENTACIJU O ISPRAVAMA
Voditeljica odjela za dokumentaciju o ispravama: Paula Šojat, soba 472
Tel: 610-1472
E-mail: paula.sojat@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani uz iniciranje postupaka uknjižbe, obradu i analizu dokumentacije potrebne za pokretanje postupaka uknjižbe imovine Grada, poslove vezane uz iniciranje izrade geodetskih elaborata za potrebe uknjižbe imovine Grada, poslove vezanei uz pripremu prijedloga akata za uknjižbu imovine Grada sklapanjem izvansudskih nagodbi na temelju obrazloženog pravnog mišljenja punomoćnika koji zastupa Grad Zagreb u postupcima uknjižbe, poslove vezane uz pripremanje akata radi izdavanja tabularnih isprava kojima se omogućava upis prava vlasništva Grada Zagreba, poslove vezane uz izradu izjava Grada Zagreba za potrebe postupaka uknjižbe prava vlasništva Grada odnosno ustanova kojih je osnivač Grad sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom, poslove praćenja upisa prava vlasništva u korist Republike Hrvatske odnosno drugih fizičkih i pravnih osoba na imovini Grada, poslove vezane uz prikupljanje, sistematiziranje, tumačenje i imovinsko-pravnu analizu geodetske i druge dokumentacije za potrebe pravne zaštite i uknjižbe imovine Grada.