clanak False

Sektor za promet - od 1.8.2023. poslovi što se odnose na promet i prijevoz u cestovnom prometu preuzimaju se u Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost

01.08.2023.
Pomoćnik pročelnika za promet: 
Mario Miličević
tel: 01/610-1139,  faks: 01/610-1199
E-mail: mario.milicevic@zagreb.hr

- Sektor za promet obavlja poslove vezane uz tehničku regulaciju i sigurnost prometa te poslove planiranja i upravljanja prometom te poslove u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe djelokruga Sektora, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

ODJEL ZA TEHNIČKU REGULACIJU, SIGURNOST PROMETA I SUSTAV JAVNOG PARKIRANJA - I. kat
Voditelj odjela za tehničku regulaciju, sigurnost prometa i sustav javnog parkiranja - 
Tihomir Barišić
tel: 01/610-1141, faks: 610-1199
E-mail: tihomir.barisic©zagreb.hr

- U Odjelu za tehničku regulaciju, sigurnost prometa i sustav javnog parkiranja  obavljaju se poslovi vezani za sigurnost i tehničku regulaciju prometa te poslovi organizacije sustava javnog parkiranja.

ODSJEK ZA SIGURNOST I TEHNIČKU REGULACIJU PROMETA
Voditelj odsjeka za sigurnost i tehničku regulaciju prometa: 
Mate Merčep
tel: 01/610-1039 , faks: 01/610-1199
E-mail: mate.mercep@zagreb.hr
 
 - U Odsjeku za sigurnost i tehničku regulaciju prometa obavljaju se poslovi praćenja i analize funkcioniranja tehničke regulacije prometa s obzirom na potrebe dinamičkog prometa, pripreme nacrta propisa iz područja sigurnosti i tehničke regulacije prometa, praćenja i analize stanja sigurnosti prometa na području grada, pripreme prijedloga mjera za poboljšanje stanja sigurnosti (sanacija i otklanjanje opasnih mjesta u prometu), suradnje s prometnom policijom na prikupljanju i sistematiziranju podataka o sigurnosti prometa, suradnje s tijelima na gradskoj i državnoj razini zaduženim za poboljšanje stanja sigurnosti u prometu, praćenja odvijanja prometnih tokova i predlaganja izmjena tehničke regulacije (uvođenje jednosmjernih ulica, preusmjeravanje tokova, pješačke zone i dr.), pripreme suglasnosti za trajno ili privremeno zatvaranje prometnica, izdavanja rješenja o znaku pristupačnosti osobama s invaliditetom i odobrenja za kretanje vozila u zonama s ograničenim prometom, pripreme odobrenja za kretanje motornih vozila u zonama zabrane i ograničenja prometa, pripreme prijedloga i rješenja za poboljšanje sustava tehničke regulacije prometa i prometa pješaka, pripreme prijedloga i rješenja za organizaciju opskrbe u pješačkoj zoni, izdavanja rješenja za privremeno zauzimanje parkirališnih mjesta za druge namjene (za potrebe selidbi, snimanja reklamnih spotova i filmova, prijevoza građevinskog materijala i održavanja manifestacija), pripreme prijedloga i rješenja za organizaciju vođenja prometa teretnih i specijalnih vozila, pripreme projektnih zadataka za izradu studija i analiza odvijanja gradskog prometa, izdavanja mišljenja i suglasnosti na projekte tehničke regulacije i sigurnosti prometa, organizacije i vođenja stručnih tehničkih pregleda i komisija radi uspostavljanja tehničke regulacije prometa.

IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

ODSJEK ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA JAVNOG PARKIRANJA
Voditelj odsjeka za organizaciju sustava javnog parkiranja: 
Damir Hercigonja
tel: 01/658-5775  
E-mail: damir.hercigonja@zagreb.hr

- U Odsjeku za organizaciju sustava javnog parkiranja obavljaju se poslovi praćenja i analize funkcioniranja sustava javnog parkiranja s obzirom na potrebe dinamičkog prometa, pripreme nacrta propisa iz područja organizacije parkiranja, pripreme prijedloga i rješenja za poboljšanje organizacije i režima parkiranja, priprema prijedloga i rješenja za uspostavu parkirališnih mjesta za opskrbu, priprema prijedloga i rješenja za uspostavu parkirališnih mjesta za potrebe osoba s invaliditetom, pripreme prijedloga i rješenja organizacije ostalih oblika prometa u gradu kao što su biciklistički promet, promet u rekreativno - športske svrhe (romobili, koturaljke, skateboardi i drugo), pripreme prijedloga i rješenja za parkiranje i terminiranje teretnih i specijalnih vozila, pripreme prijedloga mjera za poboljšanje sustava javnog parkiranja, suradnje s prometnom policijom i nadležnim komunalnim službama na prikupljanju i sistematiziranju podataka o javnom parkiranju, praćenja i analize funkcioniranja prometa u mirovanju, pripreme prijedloga i rješenja za izgradnju, organizaciju i funkcioniranje javnih garaža i parkirališta, pripreme projektnih zadataka za izradu studija i analiza funkcioniranja sustava javnog parkiranja, izdavanja mišljenja i suglasnosti na prijedloge zauzimanja parkirališnih mjesta te određivanje javne parkirališne površine, organizacija i način naplate parkiranja, parkirališne zone, vrste parkirališnih karata i način njihova korištenja, uvjeti za stjecanje i korištenje povlaštene parkirališne karte.

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2 

ODJEL ZA ORGANIZACIJU I UPRAVLJANJE PROMETOM
Voditeljica odjela za organizaciju i upravljanje prometom: 
Melinda Andrijić
tel: 01/658-5689
E-mail: melinda.andrijic@zagreb.hr

- U Odjelu za organizaciju i upravljanje prometom obavljaju se poslovi vezani za izdavanje odobrenja, suglasnosti i mišljenja te organizacija javnog gradskog, cestovnog i auto taksi prometa.

IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

ODSJEK ZA IZDAVANJE ODOBRENJA, SUGLASNOSTI I MIŠLJENJA
Voditeljica odsjeka za izdavanje odobrenja, suglasnosti i mišljenja - Sandra Delić
tel: 01/6101145
E-mail: sandra.delic@zagreb.hr

- U Odsjeku za izdavanje odobrenja, suglasnosti i mišljenja obavljaju se poslovi pregleda i analize projektne dokumentacije s obzirom na ispunjenje prometnih uvjeta i sudjelovanje u izradi propisa iz područja prometa, pripreme stručnih mišljenja na urbanistička i tehnička rješenja objekata i prometnica, utvrđivanja posebnih uvjeta u postupku dobivanja lokacijskih dozvola za prometne i druge objekte, izdavanja suglasnosti na tehničku dokumentaciju prometnih i drugih objekata, sudjelovanja u zajedničkim tehničkim pregledima u postupku izdavanja uporabne dozvole za novoizgrađene objekte, pripreme prijedloga i uputa za projektiranje prometnih površina uz objekte i priključka na cestovnu prometnicu, davanja uputa u projektiranju s ciljem ispunjenja prometnih uvjeta izdavanja rješenja o znaku pristupačnosti osobama sa invaliditetom i odobrenja za kretanje vozila u zonama s ograničenim prometom.

 
ODSJEK ZA JAVNI GRADSKI, CESTOVNI I AUTO TAKSI PROMET
Voditelj odsjeka za javni gradski, cestovni i auto taksi promet:

- U Odsjeku za javni gradski, cestovni i auto taksi promet obavljaju se poslovi praćenja i analize odvijanja javnog gradskog prijevoza i gradsko prigradske željeznice, pripreme prijedloga i rješenja za unaprjeđenje funkcioniranja javnog gradskog prijevoza i gradsko prigradske željeznice, analize tarifnog sustava u javnom gradskom i prigradskom prijevozu i izrade prijedloga za njegovo unapređenje, praćenja realizacije i analize voznog reda u javnom gradskom prijevozu i u prometu gradsko prigradskih vlakova, pripreme tehničkih elemenata ugovora o obavljanju prijevoza drugih prijevoznih oblika na području grada i okolice, registracije voznog reda na linijama javnog gradskog i prigradskog prijevoza, praćenja usklađenosti javnog gradskog prijevoza s ostalim prijevoznim oblicima, izrade upravno tehničkih rješenja za izmjenu organizacije i vođenja linija i stajališta te za produženje postojećih linija i drugo, praćenja i analize funkcioniranja taksi prijevoza, predlaganja mjera unapređenja taksi i drugih oblika prijevoza u gradsko prigradskom prometu, organizacije i vođenja stručnih tehničkih pregleda i komisija radi uspostavljanja ili izmjene organizacije javnog gradskog prometa, vođenja prvostupanjskog upravnog postupka u najsloženijim upravnim predmetima izdavanja licencija i izvoda licencija za obavljanje djelatnosti u unutarnjem javnom cestovnom prijevozu: za linijski prijevoz putnika, slobodni prijevoz putnika, auto-taksi prijevoz putnika i prijevoz tereta, te izdavanja licencija za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u putničkom i teretnom prometu, pripreme i izdavanja rješenja o kategoriji autobusnih kolodvora, rješenja o parkirališnom prostoru za fizičke i pravne osobe u javnom cestovnom prijevozu, pripreme i izdavanja dozvola za poseban linijski prijevoz putnika, pripreme i izdavanja potvrda za prijevoz putnika i tereta za vlastite potrebe, vođenja upisnika izdanih licencija za obavljanje djelatnosti u unutarnjem javnom cestovnom prijevozu, vođenja evidencije prijevoznika za vlastite potrebe, vođenje registra posebnog linijskog prijevoza, pripreme i obrade dokumentacije potrebne za izdavanje, izmjenu te obnovu dozvole za auto-taksi prijevoz putnika.


ODJEL ZA PLANIRANJE I PRIPREMU RAZVOJNIH PROMETNIH PROJEKATA
Voditelj odjela za planiranje i pripremu razvojnih prometnih projekata - 
tel:  faks: 
E-mail: 

-  U Odjelu za planiranje i pripremu razvojnih prometnih projekata obavljaju se poslovi sustavnog prikupljanja analitičkih podataka i pripreme stručnih podloga za provedbu razvojnih prometno infrastrukturnim i logističkim projektima i programima, poslovi izrade planova i analiza unapređenja gradskog prometnog sustava, pripreme i usklađivanja prometnih planova za razvoj gradsko prigradske mobilnosti, pripreme projektnih i programskih zadataka za izradu razvojnih prometnih projekata, programa i studija, recenzije i revizije projektne i studijske dokumentacije primjenom ispravnih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, etapne kontrole izvedenog stanja razvojnih prometnih projekata, planova i studija, davanje stručnog mišljenja, primjedbi i očitovanja na izvedene razvojne prometne projekte, studije i planove iz djelokruga rada Odjela, poslovi koordinacije i evaluacije pojedinih aktivnosti u fazi planiranja razvojnih prometnih projekata i programa te sudjelovanje u drugim pripremnim radnjama nužnih za njihovu realizaciju, suradnje s nadležnim institucijama vezano za određena istraživanja i mjerenja u prometu, pripreme internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje razvojnim prometnim projektima, pripreme nacrta izvješća, tekućih, godišnjih i višegodišnjih planova i akata o stanju projekata i programa, proučavanja i obrade cjelokupne dokumentacije iz djelokruga ustrojstvene jedinice nužnih za izradu projektnih prioriteta, programa i planova rada, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno pripreme tehničke dokumentacije za nadmetanje i zahtjeva za početak postupka javne nabave za ugovaranje razvojnih prometnih projekata, praćenja i ovjera realiziranih financijskih sredstava vezanih uz sklopljene ugovore, stručni i analitički poslovi vezano za pripremu i prezentaciju materijala o projektima i programima iz djelokruga Odjela, analiziranja i distribucije stručnih podataka i podloga nužnih za realizaciju pojedinih razvojnih prometnih projekata službenicima svih Sektora unutar Ureda uključenih u strukturu provedbe prometnih projekata te drugim nadležnim gradskim upravnim tijelima i pravnim subjektima, sudjelovanje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za rad koordinativnih radnih timova, davanje odgovora na upite, primjedbe i pritužbe građana, priprema pojašnjenja i informacija za nadležna tijela i javnost te drugih stručnih materijala iz djelokruga Ureda.


ODJEL ZA ADAPTIVNO UPRAVLJANJE PROMETOM
Voditelj odjela za adaptivno upravljanje prometom: Mijo Majstorović
Tel: 01/658-5766 
E-mail: mijo.majstorovic@zagreb.hr
 
-  U Odjelu za adaptivno upravljanje prometom obavljaju se poslovi vezani za signalizaciju, temeljno prikupljanje informacija o značajkama prometnog toka, vremenskim uvjetima te podacima o redovnim i izvanrednim događajima na cestama, ažuriranje statističke i dinamičke multimodalne prometne informacije radi ustupanja korisnicima u svrhu planiranja putovanja, poslovi nadzora i koordinacije transporta u gradu, suradnje s upraviteljima na cestama u zoni grada te pružateljima prometnih usluga i informacija. 

ODSJEK ZA SVJETLOSNU PROMETNU SIGNALIZACIJU
Voditelj odsjeka za svjetlosnu prometnu signalizaciju:

- U Odsjeku za svjetlosnu prometnu signalizaciju obavljaju se poslovi semaforizacije raskrižja i pješačkih prijelaza, zvučne opreme za vođenje slijepih i slabovidnih osoba, evaluacija projekata semaforizacije i svjetlosne prometne signalizacije, vode se upravni postupci za reprogramiranje signalnih programa i planova koordinacije semaforiziranih raskrižja u cilju povećanja propusne moći na kritičnim raskrižjima i dionicama, regulaciju raskrižja, križanja ili pješačkih prijelaza putem svjetlosne signalizacije, predlaganja stručnih i organizacijskih unaprjeđenja u području svjetlosne prometne signalizacije, izdavanja mišljenja i suglasnosti na prometne projekte iz djelokruga Odsjeka, evaluacije izvedbene dokumentacije, organiziranja komisija i prisustvovanja stručnim tehničkim pregledima.

ODSJEK ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE
Voditelj odsjeka za inteligentne transportne sustave: 

-U Odsjeku za inteligentne transportne sustave obavljaju se poslovi postave dinamičke prometne signalizacije, postave opreme za brojanje i klasifikaciju motornih vozila te ostalih signalnih sustava, analiziranja tokova prometa na gradskoj uličnoj mreži i provjera prilagodbe signalnih planova stvarnim zahtjevima, pripreme prijedloga za reprogramiranje signalnih programa i planova koordinacije semaforiziranih raskrižja u cilju povećanja propusne moći na raskrižjima, poslovi analiziranja ispravnosti stanja semaforske signalne opreme i uređaja na semaforiziranim raskrižjima, provođenja aktivnosti na unifikaciji elemenata semaforskih uređaja i opreme te dopune ili zamjene postojećih semaforskih instalacija, prisustvovanja stručnim tehničkim pregledima, poslovi planiranja, izrade projektne dokumentacije, implementacije i održavanja ITS sustava na području grada.