clanak False

Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo- I. kat

26.05.2021.

Pomoćnica pročelnika za prostorno uređenje i graditeljstvo: Ančica Kačić

Tel: 610-1133, faks: 610-1298
E- mail: ancica.kacic@zagreb.hr

 

- U Sektoru za prostorno uređenje i graditeljstvo obavljaju se upravni poslovi prostornog uređenja i graditeljstva temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji koji se odnose na vođenje prvostupanjskih postupaka i izdavanje akata za provedbu prostornih planova (lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata), donošenje rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju akata za provedbu prostornih planova, vođenje prvostupanjskih postupaka i izdavanje dozvola (građevinska dozvola, uporabna dozvola i uporabna dozvola za određene građevine), donošenje rješenja o izmjeni, dopuni, ukidanju i poništenju dozvola, poslove sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji se odnose na vođenje postupaka i izdavanje rješenja o izvedenom stanju, vođenje postupaka i izdavanje potvrda o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, davanje uputa, informacija i obavijesti sukladno propisima, davanje odgovora na upite, predstavke i pritužbe u pitanjima iz djelokruga odnosno nadležnosti te druge poslove sukladno propisima.

  

ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE - I. kat 
Voditeljica Odjela za prostorno uređenje: Barbara Milčić
Tel: 610-1131, faks: 610-1298

E-mail: Barbara.Milcic@zagreb.hr

- vode se prvostupanjski postupci i izdaju akti za provedbu prostornih planova (lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata), rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju lokacijske dozvole, izdaju se lokacijske informacije, daju se obavijesti o posebnim uvjetima koje je potrebno pribaviti za određeni zahvat u prostoru, kao i o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona o prostornom uređenju i/ili prostornom planu, obavijesti o posebnim uvjetima koje je potrebno pribaviti za izradu glavnog projekta, kao i o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona o gradnji i/ili prostornog plana, vode se postupci i izdaju rješenja o izvedenom stanju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, daju se upute, odgovori na upite, predstavke i pritužbe iz područja prostornog uređenja, te obavljaju ostali poslovi sukladno propisima.

SREDIŠNJI ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Voditeljica Središnjeg odsjeka za prostorno uređenje: Branka Filajdić
tel: 6101-130, faks: 6101-298
mail: branka.filajdic@zagreb.hr

- vode se postupci i izdaju akti kojih je vođenje odnosno izdavanje u djelokrugu rada Odjela za prostorno uređenje.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: Črnomerec i Novi Zagreb.

 

 

ODJEL ZA GRADITELJSTVO - I. kat
Voditelj Odjela za graditeljstvo - kontakt osoba:

tel: 610-1116, faks: 610-1298

E-mail: gordan.ciglar@zagreb.hr

- U Odjelu za graditeljstvo vode se prvostupanjski postupci i izdaju građevinske dozvole i rješenja o izmjeni, dopuni, ukidanju i poništenju građevinske dozvole, uporabne dozvole, obavijesti o prijavi početka građenja, odnosno početka radova na uklanjanju građevine, vode se postupci i izdaju rješenja o izvedenom stanju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, izdaju potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, daju se upute, odgovori na upite, predstavke i pritužbe iz područja graditeljstva, te obavljaju ostali poslovi sukladno propisima.

 

SREDIŠNJI ODSJEK ZA GRADITELJSTVO
Voditelj Središnjeg odsjeka za graditeljstvo: Nenad Koprivnjak
tel: 610-1115, faks: 610-1298
E-mail: nenad.koprivnjak@zagreb.hr

- vode se postupci i izdaju akti kojih je vođenje odnosno izdavanje u djelokrugu rada Odjela za graditeljstvo.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: Medveščak, Peščenica, Sesvete, Susedgrad i Dubrava.