clanak False

Sektor za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

01.01.2022.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi:

SEKTORA ZA RADOVE NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, na lokaciji: Zagreb, Avenija Marina Držića 4/IV
Pomoćnik pročelnika za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara: Ivica Blažun, dipl.ing.stroj.
Tel: 616-6313, 616-6312, faks: 616-6330
E-mail: ivica.blazun@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani za pripremu tehničke dokumentacije za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,pripremu i ishođenje suglasnosti, posebnih uvjeta i dozvola za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno - knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, poslovi vezani za planiranje izvođenja i izvođenje radova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, poslovi u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe iz djelokruga Sektora, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu) pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, analize ponuda i kontrola troškova, praćenje rokova i dinamike izrade, pripremanje dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, praćenje realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanje rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanje u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenje stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanje eventualnih nedostataka te obradu podataka za izradu programa, izvješća i planova rada.

ODJEL ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA
Voditeljica odjela za pripremu tehničke dokumentacije za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara: Iva Peček, dipl.ing.građ.
Tel: 616-6322, faks: 616-6330
E-mail: iva.pecek@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i ishođenje suglasnosti, posebnih uvjeta i dozvola za radove, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno - knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara iz djelokruga Odjela, pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, analize ponuda  i kontrola troškova, praćenje rokova i dinamike izrade, odnosno poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), analize prijedloga parcelacije, sudjelovanje u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola, organiziranje izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama (praćenje izrade i potvrđivanja, kontrola rokova izvršenja), organiziranje izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja) te suradnju s Gradskim uredom za upravljanje imovinom Grada radi pripreme radova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

ODJEL ZA RADOVE NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA
Voditelj odjela za radove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara: Mato Mauhar, dipl.ing.el. 
Tel: 616-6314, faks: 616-6330
E-mail: mato.mauhar@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi prikupljanja podataka i suradnje sa nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja izvođenja radova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanje uvjeta za realizaciju radova, rekonstrukcije ili sanacije objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanje eventualnih nedostataka, obrade podataka za izradu programa, izvješća i planova rada.