clanak False

Sektor za razvoj Grada

Pomoćnik pročelnika za razvoj Grada:
kontakt osoba: tel: 610-1840, faks: 610-1881

- obavljaju se poslovi vezani za izradu programskih smjernica i programa sadržaja strateških gradskih projekata i drugih projekata, sudjelovanja u pripremi programa za provedbu natječaja strateških gradskih projekata, provedbe javnih natječaja strateških gradskih projekata, poslovi koji se odnose na utvrđivanje strategijskog interesa Grada,  poslovi vezani na pripremu i provedbu regionalnih i međunarodnih projekata, predlaganja i unaprjeđenja suradnje s hrvatskim i europskim regijama, gradovima te tijelima i institucijama te daljnje unapređenje suradnje i međuinstitucionalne suradnje kao i participacije građana u provođenju aktivnosti regionalnih i međunarodnih projekata od utjecaja na razvoj Grada, poslovi prezentacije projekata, pripreme i organizacije javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti u funkciji razvoja Grada.

ODJEL ZA STRATEŠKE GRADSKE PROJEKTE
Voditeljica Odjela za strateške gradske projekte: mr.sc. Mirna Meštrović
tel: 610-1858, faks: 610-1881
E-mail: mirna.mestrovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi sa strateškim gradskim projektima i ostalim razvojnim projektima, poslovi provedbe složenih aktivnosti izrade programskih smjernica i programa sadržaja strateških gradskih projekata i drugih projekata, sudjelovanja u pripremi programa za provedbu natječaja strateških gradskih projekata, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, trgovačkim društvima, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim sudionicima u poslovima izrade programskih smjernica i programa sadržaja strateških gradskih projekata, poslovi provedbe javnih natječaja strateških gradskih projekata, poslovi koji se odnose na utvrđivanje strategijskog interesa Grada u postupku izdavanja pisane suglasnosti za zemljišta čiji je Grad vlasnik, suvlasnik, zajednički vlasnik, odnosno izvanknjižni vlasnik i/ili nositelj drugih stvarnih prava, suradnju s drugim gradskim upravnim tijelima i drugim mjerodavnim subjektima u postupcima povezanim s ocjenom strategijskog interesa Grada, poslovi proučavanja i analize stanja gradskih prostora, razvojnih funkcija i aspekata te s tim u vezi predlaganja kriterija za odabir prioritetnih projekata od važnosti za Grad i regiju, poslovi sudjelovanja u izradi propisa u području iz djelokruga Odjela te kontinuiranog praćenja primjene propisa kao i preporuka i smjernica za rad, sudjelovanja u pripremi planova, programa, izvješća, stručnih mišljenja i drugih materijala iz djelokruga Odsjeka, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, predstavki i pritužbi građana i pravnih osoba, pripreme odgovora za medije te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela.  


ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU REGIONALNIH I MEĐUNARODNIH PROJEKATA
Voditelj Odjela za pripremu i provedbu regionalnih i međunarodnih projekata: Matija Vuger
tel: 610-1859, faks: 610-1881
E-mail: matija.vuger@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i provedbu regionalnih i međunarodnih projekata od utjecaja na razvoj Grada, koordinaciju i provođenje aktivnosti koje doprinose lokalnoj implementaciji projekata, praćenje i vrednovanje ostvarenih rezultata projekata i utjecaja na razvoj Grada, predlaganje suradnje s hrvatskim i europskim regijama, gradovima te tijelima i institucijama nadležnim za strategijsko planiranje europskih gradova, s naglaskom na urbanu obnovu, okoliš i održivu mobilnost, daljnje unapređenje suradnje i međuinstitucionalne suradnje te participacije građana u provođenju aktivnosti regionalnih i međunarodnih projekata, promociju i unaprjeđenje razvoja Grada u regionalnom, nacionalnom i međunarodnom okruženju, pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela te drugi poslovi u vezi s pripremom i provedbom regionalnih i međunarodnih projekata i suradnje u funkciji razvoja Grada.


ODJEL ZA PREZENTACIJU PROJEKATA (ZAGREBFORUM)
Voditeljica Odjela za prezentaciju projekata (ZAGREBFORUM): Ana Magdić
tel: 610-1837, faks: 610-1881
E-mail: ana.magdic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi prezentacije projekata u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora, pružanjem podataka, informacija i odgovora s područja razvoja Grada, omogućavanjem uvida u važeću dokumentaciju i dokumentaciju povezanu sa pripremom i provedbom strateških gradskih i drugih razvojnih projekata, poslovi pripreme i organizacije javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora, pripreme, koordinacije i organizacije sastanaka povezanih s razvojnom politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine, pripreme i izrade publikacija o razvojnim planovima, programima i projektima kao i drugih publikacija iz nadležnosti odnosno djelokruga Ureda.