clanak False

Sektor za strategijske informacije i istraživanja

Pomoćnik pročelnika za strategijske informacije i istraživanja: mr.sc. Darko Šiško

tel: 610-1950, faks: 616-6098

E-mail: darko.sisko@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani za prostorne informacije i istraživanja i vođenje baza podataka o prostoru Grada za potrebe strategijskog planiranja i razvoja Grada, za izradu planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja te ocjenu strategijskog interesa za zemljišta Grada, poslovi vezani za koordinaciju infrastrukture prostornih podataka Grada Zagreba i obveze Grada kao subjekta nacionalne infrastrukture prostornih podataka, pripremu podataka za potrebe informacijskog sustava prostornog uređenja, poslovi službene statistike u skladu sa zakonom koji uređuje službenu statistiku Republike Hrvatske te gradske statistike i statističkih istraživanja i drugih statističkih aktivnosti za potrebe strateškog planiranja i upravljanja kao i za razvoj Grada, te poslovi vezani za demografska istraživanja i analize, praćenje tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i drugi poslovi povezani s prostornim informacijama i istraživanjima te statistikom i demografskim istraživanjima.

ODJEL ZA PROSTORNE INFORMACIJE I ISTRAŽIVANJA
Voditelj Odjela za prostorne informacije i istraživanja:
kontakt osoba: tel: 610-1966, faks: 616-6098 

- obavljaju se poslovi što se odnose na provedbu prostornih istraživanja i analiza te izradu pokazatelja za potrebe strategijskog planiranja i razvoja Grada te druge potrebe i korisnike, pripremu prostornih podataka za izradu planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja, izradu analitičkih podloga za predlaganje prioriteta u pripremi prijedloga razvoja Grada kao i prioriteta u provedbi procedure utvrđenja strategijskog interesa za zemljišta u vezi sa strateškim gradskim projektima i ostalim razvojnim projektima, vođenje baza podataka o prostoru Grada od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grada, koordinaciju infrastrukture prostornih podataka Grada Zagreba i obveze Grada kao subjekta nacionalne infrastrukture prostornih podataka, pripremu podataka za potrebe informacijskog sustava prostornog uređenja, predlaganje prioriteta za izradu i nabavu višenamjenskih prostornih podloga i podataka, kontinuirano praćenje procesa u prostoru Grada, sustavno evidentiranje i pohranjivanje prostornih informacija, suradnju s tijelima državne uprave te svim subjektima koji vode sektorske sustave prostornih podataka kao i znanstvenim i stručnim institucijama, poslove u vezi s pripremom i provedbom  postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), te drugi poslovi u vezi s prostornim informacijama i istraživanjima.


IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 5/prizemlje

ODJEL ZA STATISTIKU
Voditeljica Odjela za statistiku: Vesna Polančec
tel: 610-1948, 610-1950, faks: 616-6098
E-mail: vesna.polancec@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi službene statistike u skladu sa zakonom koji uređuje službenu statistiku Republike Hrvatske, statističke aktivnosti za potrebe strateškog planiranja i upravljanja kao i za razvoj Grada, prikupljanja, obrade i diseminacije statističkih podataka, statistička istraživanja, analitički, projektni i publikacijski poslovi, poslovi suradnje s Državnim zavodom za statistiku, drugim nositeljima službene statistike, stručnim i znanstvenim institucijama i drugim korisnicima podataka i drugi poslovi što se odnose na statistiku i statistička istraživanja.

ODSJEK ZA POSLOVE SLUŽBENE I GRADSKE STATISTIKE
Voditelj Odsjeka za poslove službene i gradske statistike: Ivica Pongrac
tel: 610-1944, faks: 616-6098
E-mail: ivica.pongrac@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi službene statistike za potrebe Republike Hrvatske, za područje Grada Zagreba i poslovi statistike za potrebe strateškog planiranja i upravljanja Gradom te razvoj Grada, provedbom svih statističkih aktivnosti prema Programu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske, Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske te drugim programima i planovima, te statističkih aktivnosti sukladno programima istraživanja Grada, a osobito: poslovi prikupljanja, proizvodnje, obrade i diseminacije statističkih podataka, poslove izrade izvješća o izvršenju programa statističkih istraživanja, analiziranja podataka, kontrole statističkih podataka, obrade, čuvanja i distribucije obrađenih podataka sukladno zakonu i drugim propisima, suradnje s Državnim zavodom za statistiku, drugim ovlaštenim tijelima službene statistike, drugim tijelima državne uprave, ustanovama, organizacijama i drugim korisnicima podataka; poslovi praćenja stanja u području Europskog statističkog sustava (ESS) i najbolje prakse europske statistike, proučavanja stanja i propisa u području službene statistike, davanja primjedaba i prijedloga na nacrte propisa, pripreme i izrade nacrta akata, kontinuiranog praćenja primjene propisa kao i preporuka i smjernica za rad, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odsjeka potrebnih za rad tijela mjesne samouprave i drugih korisnika, kao i drugi poslovi u vezi s društvenim, poslovnim i ostalim statistikama.

 
ODSJEK ZA STATISTIČKA ISTRAŽIVANJA
Voditeljica Odsjeka za statistička istraživanja: Snježana Nevistić
tel: 610-1943, faks: 616-6098
E-mail: snjezana.nevistic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi razvoja i unapređenja statistike za potrebe strateškog planiranja i upravljanja Gradom te razvoj Grada, analitički, projektni i publikacijski poslovi povezani sa statističkim istraživanjima, poslovi prikupljanja, proizvodnje, obrade, diseminacije i analize statističkih podataka za područje Grada, izrade statističkih i analitičkih prikaza i analize određenih istraživanja i područja za koja se istraživanja provode, određivanje, ažuriranje i održavanje metodoloških osnova, utvrđivanje sadržaja i metodologije statističkih istraživanja, praćenja i provedbe kontrole kvalitete statističkih rezultata, izrade, vođenja, odnosno ažuriranja registara, baza podataka i adresara poslovnih subjekata, pripreme i izrade statističkih publikacija, suradnje s Državnim zavodom za statistiku, drugim nositeljima službene statistike, drugim tijelima državne uprave, ustanovama, organizacijama stručnim i znanstvenim institucijama i drugim korisnicima podataka, kontinuiranog praćenja primjene propisa kao i preporuka i smjernica za rad, praćenja stanja u području EU statistike odnosno statistike europskih gradova i najbolje prakse statističkih ureda država članica EU, osiguravanja dostupnosti statističkih podataka i informacija prema zahtjevima korisnika, ažuriranje statističkih podataka i informacija na WEB stranici službene statistike Grada Zagreba, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga u vezi sa statističkim istraživanjima, statistikama, te analitičkim, projektnim i publikacijskim poslovima.