clanak False

Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom

11.05.2018.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA , na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom - Sandra Tucak Zorić
e-mail: sandra.tucak-zoric@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani za zaštitu okoliša, procjenu utjecaja na okoliš i zaštitu zraka, zaštitu od buke, vibracija i svjetlosnog onečišćenja, provođenje postupka strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, sudjelovanje u provođenju postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, sudjelovanje u izradi programa, izvješća i akata iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite od buke i svjetlosnog onečišćenja, izradu strateške karte buke i akcijskih planova upravljanja bukom okoliša, praćenje stanja i provedbu mjera zaštite okoliša, zaštite zraka i zaštite od buke, poslovi izrade programa zaštite zraka, akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka i kratkoročnih akcijskih planova, poslovi sudjelovanja u pripremi i izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba, provođenja nadzora nad provedbom Plana gospodarenja otpadom i izrada godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom, osiguranje provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba, ustrojavanja, vođenja i ažuriranja informacijskog sustava zaštite okoliša Grada Zagreba, praćenja i analiziranja stanja okoliša i njegovih sastavnica, izrade i provedbe strateških, programskih i planskih dokumenata zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja, praćenja stanja i prikupljanja podataka o stanju kakvoće podzemnih i površinskih voda na području Grada Zagreba, izrade nacrta provedbenih propisa iz područja zaštite voda i vodnog gospodarstva, sudjelovanje u aplikacijama za projekte koji se financiraju iz EU fondova/programa i provedbi tih projekata.

ODJEL ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ, ZAŠTITU ZRAKA I ZAŠTITU OD BUKE
Voditeljica Odjela za procjenu utjecaja na okoliš, zaštitu zraka i zaštitu od buke - Vesna Vugec
e-mail: vesna.vugec@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog upravnog postupka temeljem Zakona o zaštiti okoliša u vezi s donošenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, o produženju važenja rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, o odbijanju (zahtjeva za davanje informacija o okolišu, odlučivanja o zahtjevu za davanje uputa o sadržaju studije o utjecaju na okoliš, provođenja postupka strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, sudjelovanja u provođenju postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, sudjelovanja u izradi programa, izvješća i akata iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite od buke i svjetlosnog onečišćenja, izrade strateške karte buke i akcijskih planova upravljanja bukom okoliša, praćenja stanja i provedbe mjera zaštite okoliša, zaštite zraka i zaštite od buke utvrđene planovima i programima, koordiniranja i nadzora aktivnosti vezanih uz funkcioniranje lokalne mreže za praćenje kvalitete zraka, prikupljanja podataka o onečišćenosti zraka i ocjenjivanju razine onečišćenosti, osiguranja redovnog objavljivanja informacija o okolišu, zaštiti i kvaliteti zraka, sudjelovanja u aplikacijama za projekte koji se financiraju iz EU fondova/programa i provedbi tih projekata, poslovi sudjelovanja u osiguravanju uvjeta, provedbe propisanih standarda i mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja u okviru nadležnosti Grada Zagreba, organiziranja i koordiniranja javne rasprave te osiguranja sudjelovanja javnosti u pitanjima zaštite okoliša, stručni, tehnički i administrativni poslovi za stručna povjerenstva u okviru djelokruga, poslovi suradnje s ministarstvima, ustanovama, institucijama, nevladinim udrugama, trgovačkim društvima i dr. organizacijama, suradnje u izradi nacrta gradskih planova, programa i propisa u dijelu zaštite od buke i zaštite okoliša, praćenja stanja i propisa iz djelokruga Odjela, izrade stručnih mišljenja, izvješća i drugih stručnih materijala za potrebe Odjela ili drugih gradskih upravnih tijela u dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu od buke i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja.

ODSJEK ZA ZAŠTITU OD BUKE I PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ
Voditeljica Odsjeka za zaštitu od buke i procjenu utjecaja na okoliš - Sandra Hamin
e-mail: sandra.hamin@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog upravnog postupka temeljem Zakona o zaštiti okoliša u vezi s donošenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, o produženju važenja rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, o odbijanju zahtjeva za davanje informacija o okolišu, odlučivanja o zahtjevu za davanje uputa o sadržaju studije o utjecaju na okoliš, provođenja postupka strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, sudjelovanja u provođenju postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, sudjelovanja u izradi strateške karte buke i akcijskih planova upravljanja bukom okoliša, praćenja stanja i analiza provedbe mjera zaštite od buke, organiziranja i koordiniranja javne rasprave te osiguranja sudjelovanja javnosti u pitanjima zaštite okoliša, stručni, tehnički i administrativni poslovi za stručna povjerenstva u okviru djelokruga, poslovi suradnje s ministarstvima, ustanovama, institucijama, nevladinim udrugama, trgovačkim društvima i dr. organizacijama, suradnje u izradi nacrta gradskih propisa u dijelu od buke, zaštite okoliša, i drugih akata te drugih dokumenata iz djelokruga Odsjeka, suradnje u izradi nacrta gradskih propisa u dijelu zaštite okoliša, zaštite od buke i drugih akata te drugih dokumenata iz djelokruga Odsjeka, praćenja stanja i propisa iz djelokruga Odsjeka, izrade stručnih mišljenja, izvješća i drugih stručnih materijala za potrebe Odjela ili drugih gradskih upravnih tijela u dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša i zaštitu od buke.

ODSJEK ZA ZAŠTITU ZRAKA
Voditeljica odsjeka za zaštitu zraka - Snježana Kolarić
e-mail: snjezana.kolaric@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi izrade programa zaštite zraka, akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka i kratkoročnih akcijskih planova te drugih akata iz djelokruga Odsjeka, razmjene informacija o provedbi akcijskog planao za poboljšanje kvalitete zraka i dostavljanja Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, koordiniranja i nadzora aktivnosti vezanih uz funkcioniranje lokalne mreže za praćenje kvalitete zraka, prikupljanja podataka o onečišćenosti zraka i ocjenjivanju razine onečišćenosti, osiguravanja provođenja mjerenja posebne namjene po nalogu nadležne Inspekcije, praćenja stanja i propisa iz područja zaštite zraka i svjetlosnog onečišćenja, provedbe mjera zaštite zraka i svjetlosnog onečišćenja utvrđene planovima i programima, prikupljanja, praćenja i analiziranja izvješća o kvaliteti zraka te dostavljanja u informacijski sustav zaštite zraka, osiguranja redovnog objavljivanja informacija o okolišu, zaštiti i kvaliteti zraka i svjetlosnom onečišćenju, sudjelovanja u aplikacijama za projekte koji se financiraju iz EU fondova/programa i provedbi tih projekata, poslovi sudjelovanja u osiguravanju uvjeta, provedbe propisanih standarda i mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja u okviru nadležnosti Grada Zagreba, sudjelovanja u izradi gradskih programa, izvješća, akata  i drugih dokumenata u dijelu zaštite zraka i svjetlosnog onečišćenja, poslovi suradnje s ministarstvima, ustanovama, institucijama, nevladinim udrugama, trgovačkim društvima i dr. organizacijama, praćenje stanja i propisa iz djelokruga Odsjeka, izrade stručnih mišljenja, izvješća i drugih stručnih materijala za potrebe Odjela ili drugih Ureda u dijelu koji se odnosi na zaštitu zraka i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja.

ODJEL ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Voditeljica Odjela za održivo gospodarenje otpadom - Irena Jerković
e-mail: irena.jerkovic@zagreb.hr

- obavljaju se stručni i upravni poslovi vezani za održivo gospodarenje otpadom, a osobito rješavanje o zahtjevima za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, osim za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom i postupke R1- korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i D10 - spaljivanje otpada na kopnu, rješavanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, rješavanje o zahtjevima za izdavanje privremene dozvole za gospodarenje otpadom, rješavanje o provjeri okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom, privremenom dozvolom za gospodarenje otpadom i dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, izmjeni i dopuni dozvole, izdavanju suglasnosti za obradu neopasnog otpada mobilnim uređajem na način određen dozvolom, poništenju i ukidanju dozvole i privremene dozvole, o prijenosu prava i obveza koje proizlaze iz dozvole na pravnog slijednika u slučaju statusne promjene osobe koja je ishodila dozvolu, rješavanje o zahtjevima za upis u Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu, rješavanje o brisanju pravnih ili fizičkih osoba - obrtnika iz očevidnika oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu, rješavanje o zahtjevu za izdavanje suglasnosti na Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, utvrđenje naknade pravnoj osobi koja upravlja neusklađenim odlagalištem, o utvrđenju prava na naknadu i visinu novčane naknade vlasnicima nekretnina zbog blizine neusklađenog odlagališta, poslovi provedbe postupka informiranja i sudjelovanja javnosti o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za odlaganje neopasnog otpada kapaciteta većeg od 50 tona na dan i odlaganje na odlagališta koja zaprimaju više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25.000 tona, osim odlagališta inertnog otpada, poslovi sudjelovanja u pripremi i izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba, provođenja nadzora nad provedbom Plana gospodarenja otpadom i izrada godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom, sudjelovanja u izradi prostornih planova i odluka Gradske skupštine Grada Zagreba na temelju istih, stručni poslovi u vezi s dodjelom koncesija iz područja održivog gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, suradnje s ministarstvima, ustanovama, institucijama, nevladinim udrugama, trgovačkim društvima i dr. organizacijama te dostavljanje im zakonom propisanih obavijesti i podataka, sudjelovanja na pripremi projekata, njihovom apliciranju na fondove EU i provedbi, suradnje u izradi nacrta propisa iz područja održivog gospodarenja otpadom, osiguravanje provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba, davanja suglasnosti na prijedloge organizacije akcija prikupljanja otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja, vođenja evidencija sukladno propisima iz područja održivog gospodarenja otpadom, sudjelovanja u izradi stručnih mišljenja, izvješća i drugih materijala.

 
ODJEL ZA PROGRAMSKU POTPORU I OKOLIŠNO ODRŽIVI RAZVOJ
Voditeljica Odjela za programsku potporu i okolišno održivi razvoj - Nevenka Preradović
e-mail: nevenka.prereadovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi ustrojavanja, vođenja i ažuriranja informacijskog sustava zaštite okoliša Grada Zagreba, praćenja i analiziranja stanja okoliša i njegovih sastavnica, izrade i provedbe strateških, programskih i planskih dokumenata zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja, izrade mišljenja, uputa, planova i izvješća iz djelokruga Odjela, izrade stručnih podloga za provedbe mjera iz djelokruga Odjela/Sektora, vođenja Registra onečišćavanja okoliša, pripremanja, organiziranja i provedbe edukacija za pravne i fizičke osobe – obrte, predlaganja i provođenja mjera u vezi zaštite okoliša i održivog razvoja, redovnog informiranja javnosti o okolišu i održivom razvoju i osiguranja sudjelovanja javnosti u pitanjima okoliša, podizanja svijesti javnosti o potrebi zaštite okoliša i održivog razvoja, poticanja izobrazbe i edukacije javnosti o zaštiti okoliša i okolišno održivom razvoju, osiguravanja provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti, sudjelovanja u aplikacijama za projekte koji se financiraju iz EU fondova/programa i provedbi tih projekata, suradnje s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja, stručni, tehnički i administrativni poslovi za stručna povjerenstva iz djelokruga Odjela,  stručne suradnje s ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša i prirode, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu u cilju ostvarenja provedbe zahtjeva iz Zakona o zaštiti okoliša i drugih sektorskih zakona i provedbenih propisa, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, s drugim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkim društvima, pravnim osobama, znanstvenim i obrazovnim institucijama i strukovnim komorama u poslovima iz područja zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja, sudjelovanja u izradi gradskih i nacionalnih planova, programa i provedbenih propisa, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, predstavki i pritužbi građana i pravnih osoba, pripremanja odgovora za medije te pružanja podataka, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Odjela i Sektora i pripremi dokumentacije za nadmetanje i pripremi podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

ODJEL ZA VODE I VODNO GOSPODARSTVO
Voditeljica Odjela za vode i vodno gospodarstvo - Tihana Ledecki
e-mail: tihana.ledecki@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja i kakvoće podzemnih i površinskih voda na području Grada Zagreba, izrade nacrta i sudjelovanja u izradi nacrta provedbenih propisa iz područja zaštite voda i vodnog gospodarstva, praćenja provedbe i sudjelovanja u provedbi tih propisa, prikupljanja i obrade podataka te izrade propisanih godišnjih izvješća, sudjelovanja u izradi gradskih planova, programa i provedbenih propisa, vođenje prvostupanjskog upravnog postupka u vezi s utvrđivanjem obveznika i visine naknade za priključenje na komunalne vodne građevine, vođenja i rješavanja u prvom stupnju o ovrhama kojima se obveznicima plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine, odnosno vlasnicima ili drugim zakonskim posjednicima građevine koji se priključuju na komunalne vodne građevine nalaže da podmire dugovanja za predmetnu naknadu, rješavanje u drugom stupnju u kojem se odlučuje o žalbi na rješenje vodnog redara, stručni i upravni poslovi u vezi s davanjem koncesije kojom se stječe pravo pružanja javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, odnosno, sabirnih i septičkih jama, te provođenje drugih obaveza davatelja koncesije kao što je izrada plana davanja koncesije, prikupljanje podatka za izradu godišnjeg izvješća o koncesijama, dostava propisanih podataka ministarstvu nadležnom za financije, vođenja i korištenja web aplikacije Registra koncesija, kontinuiran nadzor rada koncesionara i izvršavanja obveza iz ugovora o koncesiji, vođenja evidencije o poslovanju koncesionara, poduzimanja svih propisanih radnji sa svrhom osiguranja uredne provedbe ugovora o koncesiji, te suradnja s nadležnim inspekcijskim tijelima koja nadziru rad koncesionara, evidencija gospodarskih subjekata-korisnika koncesija, sudjelovanja u poslovima izrade programa gradnje i održavanja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje u vlasništvu Grada Zagreba, u poslovima vezanim na ustrojavanje, vođenje i ažuriranje informacijskog sustava zaštite voda, u dijelu koji se odnosi na Grad Zagreb, u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga rada, pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, u aplikacijama za projekte koji se financiraju iz EU fondova/programa i provedbe tih projekata, obavljanje stručnih, tehničkih i administrativnih poslova vezanih za rad stručnih povjerenstva iz djelokruga rada, suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, trgovačkim društvima i drugim sudionicima zaštite voda i gospodarenja vodama, pripremanje odgovora na pitanja gradskih zastupnika, predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba, pripremanje odgovora za medije, pružanje podataka informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad drugih tijela i institucija te obavljanje drugih poslova u okviru nadležnosti.