clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/20-01/24 od 14.09.2020.

16.09.2020.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom potpunog izvlaštenja nekretnine.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/20-01/24, URBROJ: 251-19-11-1/001-20-7, od 14. rujna 2020.