clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/20-01/25 od 17.09.2020.

18.09.2020.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom potpunog izvlaštenja nekretnine.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/20-01/25, URBROJ: 251-19-11-1/001-20-5, od 17. rujna 2020.