clanak False

Općenito o tehničkoj kulturi

19.04.2017.

Tehnička kultura je oduvijek bila, a u današnjem suvremenom trenutku naglašeno je jedan od uvjeta uspješnoga odgojno-obrazovnog procesa, razvitka i života svakog pojedinca i suvremenog društva u cjelini. Njezini raznovrsni programi i djelatnosti važan su izvor znanja, umijeća i sposobnosti, ovladavanje njome bitna je pretpostavka uključivanja u suvremene radne i životne procese. Ona je temelj razvoja stvaralačkih aktivnosti i nezaobilazan čimbenik primjene novih tehnoloških dostignuća u svakodnevnom životu svake životne skupine, a ponajprije djece i mladih, koji se svakodnevno moraju prilagođavati brzom znanstveno-tehnološkom i tehničkom razvoju i napretku.

Informatika i internet, kao mreža svih mreža, postali su način življenja, nezamjenjiv oblik komuniciranja i izvor znanja, oni ruše sve barijere i stvaraju globalno tržište informacija i tehnologije. Bez računalne tehnologije, mikroelektronike, robotike i suvremenih oblika telekomu­nika­cija nezamisliv je život suvremenog čovjeka.

Praktična važnost tehničke kulture je nesporna, pa je ona stoga i nadalje prisutna u našem odgojno-obrazovnom sustavu ali, nažalost, u ipak nedovoljnom obimu. Zato je iznimno važno djeci i mladeži osigurati dodatne – u izvannastavnim i izvanškolskim programima ili u posebnim aktivnostima u gradskim četvrtima – odgovarajuće sadržaje kojima će nadopuniti i proširiti redovite školske programe i na taj način pridonijeti zadovoljavanju svojih različitih i specifičnih potreba i interesa.

U skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09) djelatnost tehničke kulture obuhvaća: odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća.

Člankom 25. Zakona propisano je da se radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa udruga tehničke kulture, te ukupnih aktivnosti na tom području, osnivaju zajednice i savezi tehničke kulture. Zajednice tehničke kulture osnivaju se prema teritorijalnom načelu, tj. za područje županije i Grada Zagreba. Savezi tehničke kulture se osnivaju na području županije, Grada Zagreba i grada kao strukovni savezi udruga odgovarajućeg područja (grane) tehničke kulture – npr. informatika, radioamaterstvo itd.

Savezi i zajednice tehničke kulture potiču i promiču ukupne aktivnosti tehničke kulture i odgovarajuća područja tehničke kulture na području županije, Grada Zagreba i grada, odnosno za područje Republike, usklađuju aktivnosti svojih članica, skrbe o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika, te unapređenju dostignuća u tehničkoj kulturi.

Radi kontinuirane brige o djelatnosti tehničke kulture, njezinom razvitku, sufinanciranju njezina Programa javnih potreba te radi nadzora nad njegovim izvršenjem pri Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport djeluje Odjel za tehničku kulturu.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi Grada Zagreba koji predstavljaju javne potrebe, financiraju se sredstvima ostvarenim vlastitom djelatnošću, prodajom usluga na tržištu, članarinom, donacijom te sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Zagreba. Prema članku 21. Zakona o tehničkoj kulturi sredstva iz Proračuna Grada Zagreba izdvajaju se na račun upravnog tijela nadležnog za poslove tehničke kulture.

Javne potrebe Grada Zagreba u tehničkoj kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Zagreba jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti udruga, saveza i Zajednice tehničke kulture te klubova mladih tehničara pri osnovnim i srednjim školama kojima se osigurava kontinuirani razvoj i unapređivanje postojećeg standarda djelatnosti tehničke kulture, zadovoljavaju potrebe Grada Zagreba te osigurava očuvanje njegove bogate tradicije u tehničkoj kulturi. Ove se potrebe svake godine definiraju Programom javnih potreba koji donosi Gradska skupština, i koji obuhvaća:

1. opće i posebne programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži različitih dobnih skupina za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina (informatika, astronomija, radioamaterizam, različite discipline modelarstva i maketarstva, automodelarstvo, fotografija, film, video, tehničke discipline na vodi, tehničke discipline u zrakoplovstvu, prometna kultura, inovatorstvo) koje provode subjekti tehničke kulture Grada Zagreba;

2. programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja darovite djece i djece s posebnim potrebama za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;

3. programe tehničke kulture koje provode subjekti tehničke kulture za građanstvo;

4. programe prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika u području tehničke kulture;

5. poticanje i promidžbu tehničke kulture, osobito tehničko-tehnoloških inovacija:

a)  organiziranje i sudjelovanje subjekata tehničke kulture na tradicionalnim školskim, gradskim, državnim i međudržavnim natjecanjima i smotrama, izložbama, utrkama i ostalim manifestacijama,

b)  dodjela godišnjih i drugih nagrada u tehničkoj kulturi,

c)  informativna i nakladnička djelatnost subjekata tehničke kulture,

d)  nabava stručne literature;

6. nabavu nove i održavanje postojeće opreme te održavanje objekata tehničke kulture u Gradu Zagrebu.

U sustavu tehničke kulture Grada Zagreba djeluje više od 80 udruga tehničke kulture učlanjenih u 13 granskih saveza i Zajednicu tehničke kulture Grada Zagreba, te velik broj samostalnih udruga.

Svi zajednički i posebni programi ovih subjekata imaju zadaću popularizirati i unaprijediti tehničku kulturu u Gradu Zagrebu, obogaćivati ponudu za kreativno korištenje slobodnog vremena djece i mladih, kao i nadopuniti njihovo redovito obrazovanje izvanškolskim aktivnostima. Da bi im bili što dostupniji, svi su ti programi besplatni.

Jednako tako, ovi programi pružaju mogućnost i svim ostalim zainteresiranim da unaprijede svoja postojeća tehnička znanja i vještine te zadovolje svoje potrebe organizira­nim, kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.

Briga društva za razvijanje i unapređivanje tehničke kulture, osobito među djecom i mladima, samorazumljiva je u suvremenim uvjetima koje bitno obilježava stalan i buran tehničko-tehnološki razvitak i napredak, sveopća kompjutorizacija i sveprisutna virtualna globalizacija životnih i radnih procesa diljem svijeta. Primarni ciljevi tako iskazane brige o širenju i unapređivanju tehničke kulture su:

– nadopuniti i osuvremeniti znanja djece i mladih stečena tijekom školovanja,

– omogućiti izbor različitih sadržaja i programa u slobodno vrijeme,

– poticati i razvijati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti,

– obogaćivati stečena i spoznavati nova znanja i vještine,

– razvijati osjećaj društvene korisnosti,

– razvijati međusobno prijateljstvo i zajedništvo,

 unapređivati kvalitetu svakodnevnog življenja,

 poticati zajednički rad i ostvarivanje zajedničkog uspjeha,

– poticati rad pojedinaca i rad u malim skupinama,

– osigurati i omogućiti upotrebu najsuvremenijih tehničko-tehnoloških dostignuća.

Sufinanciranje djelatnosti, programa, akcija i manifestacija subjekata tehničke kulture obavlja se na način propisan Odlukom o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi  (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 18 od 30. studenoga 2011.), koji je, na temelju čl. 22. st. 2. Zakona donijela Gradska skupština Grada Zagreba 29. studenoga 2011. Odlukom je propisano da odluku o tome koji će se predloženi programi sufinancirati kao javne potrebe i u kojem iznosu donosi Gradonačelnik Grada Zagreba na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanja programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.

 Na temelju članka 12. Odluke, Grad Zagreb s nositeljima programa javnih potreba sklapa ugovore kojima se određuju međusobni odnosi u izvršavanju programa javnih potreba, te praćenju i kontroli njihova ostvarivanja, osobito u odnosu na kvalitetu te namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Ugovori se sklapaju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine.