clanak False

Sve u vezi s rođenjem osobe

16.11.2022.

Prijava djeteta
Rođenje djeteta prijavljuje se u roku od 15 dana od dana rođenja matičaru kojem pripada mjesto gdje se dijete rodilo.
Za upis djeteta u maticu rođenih roditelji prilažu izvadak iz matice vjenčanih ili vjenčani list te dokaz o hrvatskom državljanstvu za roditelja koji je hrvatski državljanin jer prema Zakonu o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15102/19 i 138/21), dijete stječe hrvatsko državljanstvo podrijetlom.
Za upis djeteta rođenog izvan braka majka je dužna priložiti svoj rodni list ili izvadak iz matice rođenih te dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Određivanje osobnog imena
Osobe koje su prema Zakonu o osobnom imenu (Narodne novine 118/12, 70/17 i 98/19) ovlaštene odrediti ime i prezime djetetu dužne su to učiniti u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta. Osobno ime djetetu određuju roditelji sporazumno.
Dijete može imati prezime jednog ili oba roditelja. Ime, odnosno prezime može se sastojati od više riječi. Osoba čije se ime ili prezime sastoji od više riječi , dužna je služiti se istim osobnim imenom u pravnom prometu. Ako se osobno ime djeteta sastoji od više riječi, izjavu o osobnom imenu kojim će se dijete služiti u pravnom prometu daju roditelji djeteta, odnosno druge ovlaštene osobe za određivanje osobnog imena djeteta.

Izajva o tome kojim će se osobnim imenom služiti osoba u pravnom prometu, može se jedanput opozvati. 

Priznanje materinstva i očinstva
Ako se ne zna tko je djetetova majka ili dijete nije rođeno u braku, materinstvo odnosno, očinstvo utvrđuje se priznanjem roditelja ili sudskom odlukom.
Materinstvo / očinstvo može se priznati u zapisnik pred matičarom, centrom za socijalnu skrb ili sudom. Za upis priznanja očinstva potreban je pristanak djetetove majke. Ako je dijete starije od 14 godina i sposobno je razumjeti značenje priznanja, potreban je i njegov pristanak za priznanje očinstva. Dijete daje pristanak pred centrom za socijalnu skrb svog prebivališta, odnosno boravišta.
Djetetu, kojemu je do 18 godine utvrđeno materinstvo ili očinstvo, roditelji mogu sporazumno odrediti novo osobno ime, davanjem izjave na zapisnik matičaru, u centru za socijalnu skrb ili sudu. Za određivanje novog osobnog imena djeteta starijeg od 10 godina potreban je njegov pristanak.

Upis djeteta u knjigu državljana
Istodobno s upisom u maticu rođenih, za dijete koje podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo, matičar je dužan dijete upisati u knjigu državljana te roditeljima izdati domovnicu.