clanak False

Fond imena iz kojeg se imenuju javne površine za područje Grada Zagreba

02.05.2023.

Sukladno Zakonu o naseljima (Narodne novine 39/2022) Gradska skupština Grada Zagreba imenuje i preimenuje ulice, na prijedlog Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova - (u daljnjem tekstu: Odbor).  Zakonom o naseljima određeno je da evidenciju imena i granica naselja, ulica i trgova te evidenciju brojeva zgrada vodi upravno tijelo jedinice lokalne uprave nadležno za geodetske poslove (u slučaju Grada Zagreba Gradski ured za katastar i geodetske poslove).

Odlukom o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena javnih površina na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/2012) - (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se načela, kriteriji i postupak za određivanje imena javnih površina na području Grada Zagreba. 

Javnom površinom u smislu ove odluke smatra se površina u općoj uporabi unutar naselja na području Grada Zagreba, i to: aleja, avenija, brijeg, cesta, dol, gaj, klanac, lug, obala, obrež, obronak, odvojak, ogranak, otok, park, perivoj, poljana, potok, prečac, prilaz, prolaz, put, ribnjak, stube, šetalište, trg, ulica, vidikovac, vijenac, vrt, zavoj i dr. Područje naselja određeno je Odlukom o granicama područja naselja u Gradu Zagrebu. Područje javne površine obuhvaća površinu javne namjene i pripadajuće katastarske čestice.

Prema Odluci javne površine (avenije, ceste, parkovi, trgovi ulice i dr.) moraju imati ime. Na području Grada Zagreba ne mogu se imenovati dvije ili više javnih površina istim imenom. Ime javne površine određuje Gradska skupština Grada Zagreba, na prijedlog Odbora, uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća gradske četvrti na području koje se javna površina nalazi.

Vijeće gradske četvrti dužno se je očitovati u roku od 30 dana od dana kada mu Odbor dostavi prijedlog. Ako se ne očituje u tom roku, smatra se da je Vijeće dalo pozitivno mišljenje.

Javne se površine mogu imenovati po:

 • zemljopisnim pojmovima,
 • toponimima,
 • povijesnim događajima i datumima,
 • pokretima,
 • organizacijama i ustanovama,
 • po imenima osoba koje su obilježile kulturni, znanstveni, politički, društveni ili drugi oblik života Grada Zagreba, Republike Hrvatske i svijeta,
 • po imenima drugih gradova i država te
 • drugim odgovarajućim pojmovima.

Za područje Grada Zagreba vodi se jedinstven Fond imena prema kojem se, u pravilu, određuju imena javnih površina.
Fond imena osniva Odbor, a vodi tijelo gradske uprave nadležno za katastarske i geodetske poslove.
Fond imena objavljuje se na internetskim stranicama Grada Zagreba.

Pisane prijedloge za uvrštenje pojmova, datuma odnosno imena osoba u Fond imena Odboru mogu podnositi:

 • gradski zastupnici i klubovi gradskih zastupnika te radna tijela Gradske skupštine Grada Zagreba, 
 • gradonačelnik Grada Zagreba,
 • vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora u Gradu Zagrebu,
 • političke stranke,
 • vjerske zajednice,
 • vijeća i predstavnici nacionalnih manjina,
 • obrazovne, znanstvene, kulturne i druge ustanove i pravne osobe,
 • građani i udruge građana.

Prijedlozi za uvrštenje u Fond imena moraju biti obrazloženi i sadržavati sve bitne podatke o zemljopisnim pojmovima, toponimima, povijesnim događajima i datumima, pokretima, organizacijama i ustanovama, osobama i drugim odgovarajućim pojmovima, uključujući i životopise osoba, povijesne činjenice, društveni kontekst, etimologijsko značenje pojma i slično.
Na temelju prijedloga, u Fond imena Odbor može uvrstiti pojmove, datume odnosno imena osoba za koje ocijeni da su valjano obrazloženi i argumentirani te za koje je dostavljeno dovoljno podataka na temelju kojih se mogu uvrstiti u Fond imena.

Razmatrajući prijedlog Odbor ocjenjuje kvalitetu i sadržaj predloženog rješenja.
Kvaliteta predloženog rješenja prilikom predlaganja imena osobe očituje se u njezinu liku i djelu, racionalnoj i suvremenoj spoznaji tog djela te njegova posrednog i neposrednog utjecaja na prošlost, sadašnjost i budućnost građana Grada Zagreba, Republike Hrvatske i svjetske zajednice u cjelini. Odbor će uzimati u obzir najviša javna i društvena priznanja koja su primile predložene osobe.
Sadržaj prijedloga se ocjenjuje u odnosu na razmjernu zastupljenosti spolova, vrsta i oblika ljudskih djelatnosti, potrebu očuvanja bitnih odrednica demokracije, antifašizma i humanizma, hrvatske nacionalne i zagrebačke tradicije te izvornog narječja, očuvanja sjećanja na imena i djela značajna za Zagreb, hrvatsko društvo i svjetsku civilizaciju u cjelini.

 

Ogledni primjer Prijedloga imena za uvrštenje u Fond imena 

 

Kontakt podaci:

e-mail: aleksandra.sujica@zagreb.hr 

adresa:   Republika Hrvatska
                 Grad Zagreb
                 Gradska skupština Grada Zagreba
                 Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
                10000, Zagreb
                 Ulica sv. Ćirila i Metoda 5

telefon:    01 610 1911
telefaks:  01 610 0097