clanak False

Zahtjevi

Ovdje su formulari zahtjeva koji se mogu poslati Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove:
 

Zahtjeve pošaljite na adresu: 
 
Grad Zagreb
Gradski ured za katastar i geodetske poslove
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 58A


ili e-mail:
 
Vrsta zahtjeva e-mail adresa
Za izdavanje javnih isprava iz evidencije katastra zemljišta ili katastra nekretnina katastar.isprave@zagreb.hr
Za korištenje službenih podataka evidencije katastra zemljišta ili katastra nekretnina katastar.podaci@zagreb.hr
Za izdavanje javnih isprava i korištenje službenih podataka iz evidencije katastra infrastrukture
katastar.vodova@zagreb.hr

katastar.infrastrukture@zagreb.hr

Općenito

katastar@zagreb.hr