clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. k.o. 5798/3, 5799/1, 5799/12, 5799/24, 5800/1 i 5800/3, sve k.o. Vrapče Novo

07.01.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao:
 
- z.k.č. 5798/3, dvorište Vukanovečka, površine 336 m2 upisana u z.k.ul. 6634 k.o. Vrapče novo, 
- 57/100 dijela z.k.č. 5799/1, dvorište ulica Vrbani, površine 195 m2 upisana u z.k.ul. 1125 k.o. Vrapče novo,
- z.k.č. 5799/12, dvorište, Vukanovečka površine 252 m2 upisana u z.k.ul. 6447 k.o. Vrapče novo,
- z.k.č. 5799/24, Zagreb, Vukanovečka ulica, nerazvrstana cesta, površine 84 m2 upisana u z.k.ul. 110824 k.o. Vrapče novo, za koju je Zaključkom Gradske skupštine Grada Zagreba, KLASA: 021-05/20-01/267, URBROJ: 251-01-03-20-6 od 14. 9. 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/2020) ukinut status javnog dobra u općoj uporabi,
- z.k.č. 5800/1, dvorište ulica Vrbani, površine 68 m2 upisana u z.k.ul. 2538 k.o. Vrapče novo,
- z.k.č. 5800/3, dvorište, Hrženička ulica, površine 67 m2 upisana u z.k.ul. 6447 k.o. Vrapče novo, radi formiranja nove građevne čestice označene kao z.k.č. 5798/3 k.o. Vrapče novo površine 1726 m2, sukladno prijavnom listu za zemljišnu knjigu geodetskog elaborata RN-54/2020 k.o. Vrapče, koji je izrađen u skladu s pravomoćnom lokacijskom dozvolom, KLASA: UP/I-350-05/19-01/443, URBROJ: 251-13-21-1/024-19-3 od 3. 12. 2019. za izgradnju stambeno-poslovne građevine, na k.č. 5799/3, 5799/12, 5800/2, 5800/3, sve k.o. Vrapče i na dijelovima k.č. 5798/3, 5799/1, 5799/2, 5799/24, 5800/1, sve k.o. Vrapče, ulica Vrbani, Zagreb.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave