clanak False

Javni poziv za dodjelu oznake "Plavi ceker"

01.09.2021.
Na temelju članka 4. Pravilnika o dodjeli oznake „Plavi ceker“ Službeni glasnik Grada Zagreba 21/19, 11/20 i 21/20, (dalje u tekstu: Pravilnik), Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba objavljuje
 
Javni poziv za dodjelu oznake „Plavi ceker“
 
1. Predmet javnog poziva
Predmet ovoga javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu oznake „Plavi ceker“ koja je namijenjena označavanju, isticanju i promociji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (dalje u tekstu - proizvodi) čija je kvaliteta više razine od zakonski propisane te uobičajeno zahtijevane i očekivane od strane potrošača (u daljnjem tekstu: Oznaka). Proizvodi i kategorije proizvoda za koje se mogu podnijeti zahtjevi  su sljedeći:
- suhomesnati proizvodi,
- sirevi, zreli,
- vina,
- rakije,
- likeri,
- pivo,
- voćni sokovi,
- sirupi za napitke,
- prerađeni proizvodi ribarstva,
- ulja, extra djevičansko maslinovo ulje i bučino ulje,
- octevi,
- med,
- džemovi, marmelade i pekmezi,
- suho voće,
- korice od voća (arancini i slično),
- obrađene sjemenke,
- povrće sušeno,
- konzervirano povrće,
- namazi na bazi povrća,
- paštete,
- čokolada,
- trajni kolači i keksi,
- sušena tjestenina.

2. Korisnici oznake
Korisnici oznake mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te obrti i pravne osobe registrirane za poljoprivrednu ili prerađivačku djelatnost, koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim ovim javnim pozivom.
 
3. Uvjeti za dodjelu oznake
Oznaka se dodjeljuje proizvodima koji moraju ispunjavati slijedeće uvjete :
3.1. da su proizvedeni na području Republike Hrvatske,
3.2. da su proizvedeni od sirovina koje su podrijetlom iz Republike Hrvatske,
3.3. da udovoljavaju važećim propisima iz područja hrane, a odnose se na sve faze proizvodnje,
       prerade i distribucije hrane,
3.4. da udovoljavaju parametrima kvalitete iz točke 5. ovog javnog poziva.
 
4. Dokazi o ispunjavanju uvjeta
Ispunjavanje uvjeta za dodjelu Oznake podnositelj zahtjeva dokazuje:
 4.1. preslikom rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih
       gospodarstava  ili izvod iz obrtnog odnosno sudskog registra;
 4.2. preslikom dokumentacije o registraciji subjekata odnosno registraciji ili odobravanju
       objekta u poslovanju s hranom izdanu od nadležnog tijela;
 4.3. preslika rješenja o stavljanju u promet proizvoda sukladno važećim propisima ukoliko je
       primjenjivo;
 4.4. deklaracijom proizvoda;
 4.5. izjavom o podrijetlu proizvoda;
 4.6. preslikom tehničke dokumentacije proizvoda, fotografije ambalaže proizvoda, promotivni
       materijal (ako posjeduje);
 4.7. preslikom dokumentacije o proizvodu koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje
       dokaza o izvrsnoj kvaliteti proizvoda (ako posjeduje);
 4.8. preslikom dokaza o mikrobiološkoj ispravnosti proizvoda od strane akreditiranog
       laboratorija, a sukladno Vodiču za mikrobiološke kriterije za hranu (ožujak 2011.);
 4.9. dostavom jednog uzorka proizvoda namijenjenog senzorskom ocjenjivanju, osim za vina,
       za koja se senzorska procjena utvrđuje sukladno rješenju o stavljanju vina na tržište;
4.10. dostavom jednog uzorka namijenjenog fizikalno-kemijskoj analizi (kako je navedeno u
         točki 5 ovog javnog poziva).  
 
5. Parametri kvalitete i dodane vrijednosti Parametri kvalitete i dodane vrijednosti kojima moraju udovoljavati proizvodi s oznakom „PLAVI CEKER“
 
Proizvod /
skupina proizvoda
Parametri kvalitete koji se kontroliraju pri dodjeli Oznake
Obvezujući parametar Parametri koji predstavljaju dodanu vrijednost
mikrobiološka ispravnost senzorska procjena* fizikalno-kemijski parametri
1. suhomesnati proizvodi DA DA
kategorija "odličan"
nitriti ˂5 mg/kg
nitrati ˂50 mg/kg
2. sirevi, zreli DA DA
kategorija "odličan"
udio vode u bezmasnoj tvari sira
ekstra tvrdi sir: maksimalno 51%
tvrdi sir: 49 - 56%
polutvrdi sir: 54-69%
meki sir: minimalno 67%
udio mliječne masti u suhoj tvari sira:
ekstramasni: minimalno 60%
punomasni: 45-60%
masni: 25-45%
polumasni: 10-25%
posni: maksimalno 10%
 
3. vina vina sa zaštićenom oznakom izvornosti NE DA
kategorija "vrhunsko vino" ili "vrhunsko pjenušavo vino"
ohratoksin A
maksimalno 2,0 mg/kg
 
voćna vina NE DA
kategorija "pozitivno"
ohratoksin A
maksimalno 2,0 mg/kg
4. rakije NE DA
kategorija "odličan"
udio metanola prema Uredbi 110/2008 (konsolidrana 8.6.2019.)
HCN maksimalno 1 mg/l
etanol za voćne rakije:
Maksimalno 1 200 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola dobivenog od sljedećih vrsta voća ili bobica: (šljive (Prunus domestica L.),
- mirabele (šljiva žutica) (Prunus domestica L. podvrsta syriaca
(Borkh.) Janch. ex Mansf.),
- plave šljive (Prunus domestica L.),
- jabuke (Malus domestica Borkh.),
- kruške (Pyrus communis L.) osim kruške viljamovke (Pyrus communis L. cv. "Williams"),
- maline (Rubus idaeus L.),
- kupine (Rubus fruticosus auct. aggr.),
- marelice (Prunus armeniaca L.),
- breskve (Prunus persica (L.) Batsch)
Maksimalno 1 350 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola dobivenog od sljedećih vrsta voća ili bobica:
- kruške viljamovke (Pyrus communis L. cv. "Williams"),
- crvenog ribiza (Ribes rubrum L.),
- crnog ribiza (Ribes nigrum L.),
- oskoruše (Sorbus aucuparia L.),
- bobica bazge (Sambucus nigra L.),
- dunje (Cydonia oblonga Mill.),
- borovice (kleke) (Juniperus communis L i/ili Juniperus oxicedrus L.)
5. likeri NE DA
kategorija "odličan
etanol: minimalno 15% vol.
6. pivo DA DA
kategorija "odličan"
etanol - odstupanje od deklaracije +/- 0,5%
7. voćni sokovi DA DA
kategorija "odličan"
Pb
za bobičasto maksimalno 0,05 mg/kg
za nebobičasto maksimalno 0,03 mg/kg
8. sirupi za napitke DA DA
kategorija "odličan"
šećeri (omjer fruktoze i glukoze 1:1)
Konzervansi:
sorbinska kiselina: maksimalno 300 mg/l
sorbinska kiselina i benzojeva kiselina: maksimalno 250/ mg/l
benzojeva kiselina: maksimalno 150 mg/l
9. prerađeni proizvodi     ribarstva DA DA
kategorija "odličan"
histamin
maksimalno 100 mg/kg
Pb maksimalno 0,2 mg/kg
Cd maksimalno 0,05 mg/kg
As maksimalno 2,0 mg/kg
Hg maksimalno 0,5 g/kg
10. ulja extra djevičansko maslinovo ulje DA DA
prema medijanu mana i voćnosti - ekstra djevičansko maslinovo ulje
slob. mas. kis. (maksimalno 0,8%)
peroksidni broj
(maksimalno 10 mmolO2/kg)
K232 (maksimalno 2,5)
K270 (maksimalno 0,22)
ΔK (maksimalno 0,01)
sastav masnih kiselina
benzo(a)piren maksimalno 2,00 µg/kg
bučino ulje DA DA
kategorija "odličan"
benzo(a)piren: 2,00 µg/kg
4PAH: 10,00 µg/kg
slob. mas. kis. maksimalno 2% (2g /100 g)
peroksidni broj: maksimalno 7 mmol O2/kg
11. octevi DA DA
kategorija "odličan"
ukupne kiseline (minimalno 50 g/L računato kao octena kis.;˂5%)
udio alkohola (maksimalno 0,5% vol.)
12. med DA DA
kategorija "odličan"
udio vode manje od 18,6%
udio HMF-a u trenutku analize manje od 10 mg/kg
udio HMF-a na tržištu manje od 20 mg/kg
peludna analiza za uniflorni med
13. džemovi, marmelade i pekmezi DA DA
kategorija "odličan"
bez konzervansa
- sorbinska kis. i benzojeva kis. manje od 5 mg/kg
- suha tvar - prema specifikaciji proizvođača
14. suho voće DA DA
kategorija "odličan"
SO 2 (marelice, breskve, grožđe, šljive i smokve manje od 2000 mg/kg,
suhe jabuke i kruške manje od 600 mg/kg)
15. korice od voća (arancini i slično) DA DA
kategorija "odličan"
pesticidi - prema Uredbi 396/2005
16. obrađene sjemenke DA DA
kategorija "odličan"
ukoliko je više od 10 mg/kg (uvjet za deklariranje alergena)
17. povrće sušeno DA DA
kategorija "odličan"
SO2 prema Uredbi 1333/2008
18. konzervirano povrće DA DA
kategorija "odličan"
konzervansi - prema Uredbi 1333/2008
19. namazi na bazi povrća DA DA
kategorija "odličan"
SO2 50 mg/kg
20. paštete DA DA
kategorija "odličan"
P2O5 maksimalno 5000 mg/kg
bjelančevine minimalno 6%
21. čokolada DA DA
kategorija "odličan"
 
22. trajni kolači i keksi DA DA
kategorija "odličan"
akrilamid
maksimalno 350 µg/kg
23. sušena tjestenina DA DA
kategorija "odličan"
vlaga maksimalno 12,50%,
kiselost najviše 5 stupnjeva
    *Kategorije senzorske kvalitete proizvoda (osim vina za koje se senzorska procjena utvrđuje kako je navedeno    
       u  točki 4.9. ovog javnog poziva)

 
*Kategorije senzorske kvalitete proizvoda (osim vina)
 
kategorija kvalitete
ponderirani bodovi
apsolutno relativno (%)
odlična 17,6 – 20,0 88,0 - 100
dobra 15,2 – 17,5 76,0 – 87,5
osrednja 13,2 – 15,1 66,0 – 75,5
još prihvatljiva 11,2 – 13,1 56,0 – 65,5
neprihvatljiva < 11,2 < 56,0
 
6. Način i rok podnošenja prijava
Prijava za dodjelu oznake „Plavi ceker“ podnosi se na Obrascu prijave koji se može preuzeti:
6.1. na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr
6.2. u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Avenija Dubrovnik 12/IV, Zagreb, soba 308/IV kat, radnim danom u vremenu od 08,30 do 15,30 sati.
Uz obrazac prijave potrebno je priložiti dokumentaciju i uzorke navedene u točki 4 ovog javnog poziva.
Podnositelj prijave na javni poziv odgovaran je za dostavu uzoraka iz točke 4. na odgovarajući način kako se ne bi umanjila njihova  mikrobiološka, fizikalno - kemijska i senzorska svojstva.
Prijava se treba dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom:
„JAVNI POZIV ZA DODJELU OZNAKE „PLAVI CEKER“
na adresu:
GRAD ZAGREB,
GRADSKI URED ZA
POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Avenija Dubrovnik 12
10 020 Zagreb
Prijave se dostavljaju poštom ili osobno u sobu 308/IV kat na gore navedenu adresu.
Prijave se podnose do 02.11.2021. godine.
 
7. Postupak odobravanja
 Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo utvrđuje potpunost prijava i udovoljavanje propisanim uvjetima, te pribavlja rezultate senzorske i po potrebi fizikalno-kemijske analize uzoraka proizvoda od ovlaštenih zavoda ili laboratorija. 
Nakon obrade prijava Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo predlaže gradonačelniku Grada Zagreba proizvode kojima će se dodijeliti Oznaka. Gradonačelnik utvrđuje popis proizvoda kojima se dodjeljuje Oznaka.
 
8. Objava popisa proizvoda
 Popis proizvoda kojima je dodijeljena Oznaka bit će objavljeni na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr. Popis proizvoda sadrži podatke o korisniku oznake, vrsti proizvoda te razdoblju na koje je odobreno korištenje Oznake. 
Na temelju zaključka gradonačelnika Grad Zagreb i korisnici Oznake sklapaju ugovor o licenci Oznake kojim se uređuju međusobna prava i obveze u vezi korištenja Oznake. Ugovor se sklapa na razdoblje od 3 godine.
 
9. Kontrola
 Kontrolu korištenja Oznake i ispunjavanje obveza iz ugovora provodi Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo na način da po potrebi uzima s tržišta ili od korisnika Oznake uzorke označenih proizvoda za mikrobiološke i/ili fizikalno-kemijske analize te senzorsko ocjenjivanje proizvoda.
Kontrola korištenja pokreće se i po pritužbama potrošača na kvalitetu označenih proizvoda.


Obrazac prijave za dodjelu oznake "Plavi ceker"
Izjava o podrijetlu proizvoda
Uputa o pravima ispitanika u odnosu na osobne podatke