clanak False

Odjel za istraživanje, zaštitu i mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara - III. kat

01.01.2022.
Voditeljica odjela za istraživanje, zaštitu i mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara: Sanja Veršić
tel: 485-1444, faks: 610-1896
E-mail: sanja.versic@zagreb.hr

- Obavlja poslove proučavanja i praćenja literature i dokumentacije o nepokretnim kulturnim dobrima, evidentiranja, istraživanja, dokumentiranja, valorizacije i zaštite nepokretnih kulturnih dobara preventivno i predlaganja utvrđivanja svojstva kulturnog dobra, izrade konzervatorske podloge i sustava mjera zaštite za dokumente prostornog uređenja i davanja prethodne suglasnosti na te dokumente, utvrđivanja posebnih uvjeta zaštite u postupku izdavanja lokacijske dozvole, donošenja prethodnog odobrenja za radove na nepokretnom kulturnom dobru za koje je po posebnom propisu potrebno ishoditi uvjete građenja, donošenja rješenja o namjeni, načinu uporabe kulturnog dobra i obavljanju gospodarske djelatnosti u njemu, donošenja rješenja za arheološka iskapanja i istraživanja, izrade programa i planova zaštite, te obavljanja stručnog konzervatorskog nadzora nad odobrenim radovima i privremene obustave neodobrenih radova.