clanak False

Odjel za zaštitu prirode - III. kat

01.01.2022.
Voditeljica odjela za zaštitu prirode: Željka Staničić
tel: 610-1971, faks: 610-1896
E-mail: zeljka.stanicic@zagreb.hr

- Obavlja poslove prikupljanja, proučavanja i praćenja literature i dokumentacije o prirodnim vrijednostima, izrade dokumentacije zaštite prirode za prostorne planove, utvrđivanja uvjeta zaštite prirode u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje na zaštićenom području regionalnog parka, značajnog krajobraza, park šume, spomenika parkovne arhitekture, te izvan granica građevinskog područja, izdavanja dopuštenja za zahvate i radnje na zaštićenom području ako nije potrebna lokacijska dozvola odnosno ocjene prihvatljivosti zahvata u prirodi, izrade mjera zaštite prirodnih vrijednosti na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina i unutar granica kulturnih dobara, davanja dopuštenja za sakupljanje šumskog reprodukcijskog materijala, predlaganja akta o proglašenju regionalnog parka, značajnog krajobraza, park šume, spomenika parkovne arhitekture i spomenika prirode, provođenja stručnog nadzora nad zaštićenim prirodnim vrijednostima, provođenja nadzora nad javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, sudjelovanja u utvrđivanju osobito vrijednih krajobraza, praćenja stanja očuvanosti prirode i podnošenja izvješća, te osiguranja javnosti podataka o stanju i zaštiti prirode i poticanja obrazovanja javnosti o zaštiti prirode i njenom očuvanju, vođenja dokumentacije o zaštićenim prirodnim vrijednostima, te provođenja postupka ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže i zahvate u prirodi.