clanak False

Sektor za upravljanje imovinom Grada - IV. kat

07.09.2022.
Pomoćnica pročelnika za upravljanje imovinom Grada - Branka Škrnjug
Tel: 01 610-1413, faks: 01 610-1373
E-mail: branka.skrnjug@zagreb.hr

- obavlja poslove vezane uz upravljanje stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljište koji se nalaze u imovini Grada Zagreba (vlasništvu Grada), poslove utvrđivanja pravnog temelja korištenja stanova i poslovnih prostora, dodjelu stanova i poslovnih prostora kojima upravlja Grad Zagreb u najam, zakup i  korištenje sukladno važećim propisima, iniciranje prodaje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zagreba sukladno važećim propisima, poslove vezane uz suvlasnička prava Grada a odnose se na upravljanje i korištenja zgrada i redovno održavanje zgrada u kojima je Grad Zagreb suvlasnik odnosno vlasnik posebnih dijelova zgrade, davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta neprivedenog namjeni kojim upravlja Grad Zagreb, poslove redovnog uređenja stanova i poslovnih prostora koji se nalaze u imovini Grada Zagreba, poslove vezane uz gospodarenje građevinskim zemljištem, predlaganje postupaka unapređivanja gospodarske iskorištenosti neizgrađenog građevinskog zemljišta, davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta do privođenja namjeni, održavanje neizgrađenog građevinskog zemljišta koje nije dato u zakup, rješavanja u upravnim stvarima stambenog zbrinjavanja osoba pogođenih potresom i privremeni smještaj tih osoba sukladno odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

ODJEL ZA STANOVE I STAMBENO ZBRINJAVANJE - IV. kat
Voditeljica odjela za stanove i stambeno zbrinjavanje - Jasminka Butorac
Tel: 01 610-1075, faks: 01 610-1373
E-mail: jasminka.butorac@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani uz davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zagreba, prestanak najma, utvrđivanje pravnog temelja korištenja stanova, preuzimanja stanova od korisnika, preuzimanje novih stanova stečenih gradnjom, kupnjom ili na drugi način, poslovi unosa podataka u jedinstvenu bazu podataka o stanovima u vlasništvu Grada, najmoprimcima i protupravnim korisnicima, izlučivanja stanova iz imovine Grada, osiguravanja uvjeta za provođenje ovrha iseljenjem iz stana i preuzimanjem takvih stanova, prikupljanja dokumentacije radi utvrđivanja činjenica za potrebe sudskih postupaka, provjere osnovanosti i plaćanje računa režijskih troškova za gradske stanova uključujući i suštinsku kontrolu računa, provjera stanja priključaka kao i uvođenje novih priključaka stambenih prostora na mrežu, pripremne radnje vezane uz kupoprodaju stanova, izradu nacrta gradskih propisa iz područja stambenog zbrinjavanja, rješavanje u upravnim stvarima stambenog zbrinjavanja osoba pogođenih potresom i privremeni smještaj tih osoba sukladno odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, izrade raznih očitovanja u vezi stambenih prostora te izrade raznih izvješća.

ODSJEK ZA STANOVE
Voditelj odsjeka za stanove - Juro Ivelj
Tel: 01 610-1075
E-mail: juro.ivelj@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi unosa u jedinstvenu bazu podataka o stanovima u vlasništvu Grada, najmoprimcima i protupravnim korisnicima, stručni poslovi utvrđivanja pravnog temelja korištenja stanova, poslovi preuzimanja stanova od najmoprimaca, preuzimanja novih stanova stečenih gradnjom, kupnjom ili na drugi način, izlučivanja stanova iz imovine Grada kada se u postupcima  povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora utvrdi Republika Hrvatska ili druga pravna ili fizička osoba vlasnikom stana odnosno u postupcima denacionalizacije vrate u vlasništvo trećih osoba ili se Republika Hrvatska utvrdi vlasnikom s predajom stanova vlasnicima, osiguravanja uvjeta za provođenje ovrha iseljenjem iz stana i preuzimanjem takvih stanova, prikupljanja dokumentacije radi utvrđivanja činjenica za potrebe sudskih postupaka radi iseljenja, pripremne radnje glede iniciranja postupka prodaje gradskih stanova, provjere osnovanosti i plaćanje računa režijskih troškova za gradske stanove uključujući i suštinsku kontrolu računa, provjera stanja priključaka kao i uvođenje novih priključaka stambenih prostora na mrežu, izrade izvješća o zakonitosti korištenja stanova.

ODSJEK ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
Voditeljica odsjeka za stambeno zbrinjavanje - Lidija Šarlija Đurin: tel:610-1372
E-mail: lidija.sarlija-durin@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi rješavanja stambenih pitanja građana o kojima je Grad dužan skrbiti, stručno-administrativni poslovi provođenja natječaja za davanje stanova u najam, izrade prijedloga zaključaka o davanju stanova u najam, izrade ugovora o najmu stana na neodređeno i na određeno vrijeme, poslovi davanja stanova u najam izvan liste reda prvenstva i poslovi predaje stanova najmoprimcima na temelju zaključka o davanju stana u najam, stručno – administrativni poslovi provođenja natječaja za davanje u najam javno najamnih stanova, stručno administrativni poslovi glede postupaka otkaza najma stana, stručni poslovi upućivanja građana o načinu ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje, izrade nacrta gradskih propisa iz područja stambenog zbrinjavanja, izrade izvješća o stambenom zbrinjavanju te potrebi osiguravanja stanova za građane o kojima je Grad dužan skrbiti po posebnim propisima, rješavanja u upravnim stvarima stambenog zbrinjavanja osoba pogođenih potresom i privremeni smještaj tih osoba sukladno odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

ODJEL ZA POSLOVNI PROSTOR I POSLOVE ZAKUPA - IV. kat
Voditeljica odjela za poslovni prostor i poslove zakupa - Gordana Mikulić
Tel: 01 610-1447, faks: 01 610-1093
E-mail: gordana.mikulic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani uz davanje u zakup i na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, prestanak zakupa i korištenja, davanje suglasnosti zakupniku/korisniku na uređenje prostora, organizaciju postupanja u slučaju hitnih intervencija u prostorima i davanje naloga upraviteljima zgrade u vezi tehničkih očevida i drugih postupanja u vezi poslovnih prostora, pripremne radnje vezane uz kupoprodaju poslovnih prostora, izradu nacrta gradskih propisa iz područja davanja u zakup, na korištenje i privremeno korištenje, poslovi unosa podataka u jedinstvenu bazu koji se odnose na poslovne prostore u vlasništvu Grada, zakupnike, korisnike i korisnike bez pravnog osnova, poslovne prostore koji se nalaze u imovini Grada i kojima Grad upravlja a povodom kojih se vode postupci denacionalizacije, poslovi izlučivanja poslovnih prostora iz imovine Grada kada se u postupku denacionalizacije vrate u vlasništvo trećim osobama ili se utvrdi Republika Hrvatska novim vlasnikom, kao i predaja tih poslovnih prostora vlasnicima, osiguranje uvjeta za provođenje ovrhe radi iseljenja, prikupljanje dokumentacije radi utvrđivanja činjenica za potrebe sudskih postupaka kada je predmet spora poslovni prostor, provjere osnovanosti i plaćanje računa režijskih troškova za gradske poslovne prostore uključujući i suštinsku kontrolu računa, provjeru stanja priključaka kao i uvođenje novih priključaka poslovnih prostora na mrežu, izrada raznih očitovanja u vezi poslovnih prostora, izradu raznih izvješća

ODSJEK ZA POSLOVNI PROSTOR
Voditeljica odsjeka za poslovni prostor - Antonija Lobaš
Tel: 01 610-1444
E-mail: antonija.lobas@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi unosa podataka u jedinstvenu bazu koji se odnose na poslovne prostore u vlasništvu Grada, zakupnike, korisnike, korisnike bez pravnog osnova, poslovne prostore koji se nalaze u imovini Grada i kojima Grad upravlja a povodom kojih se vode postupci denacionalizacije, poslovi oko davanja suglasnosti zakupniku ili korisniku za uređenje prostora, poslovi koji se odnose na provjeru osnovanosti i plaćanje računa režijskih troškova za gradske poslovne prostore uključujući i suštinsku kontrolu računa, provjeru stanja priključaka kao i uvođenje novih priključaka poslovnih prostora na mrežu,  poslovi izlučivanja poslovnih prostora iz imovine Grada kada se u postupku denacionalizacije vrate u vlasništvo trećim osobama ili se utvrdi Republika Hrvatska novim vlasnikom, kao i predaja tih poslovnih prostora vlasnicima, osiguranja uvjeta za provođenje ovrhe radi iseljenja, prikupljanja dokumentacije radi utvrđivanja činjenica za potrebe sudskih postupaka kada je predmet spora poslovni prostor, pripremne radnje vezane uz kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu Grada, preuzimanja poslovnog prostora slobodnog od osoba i stvari, organizacije postupanja u slučaju hitnih intervencija u prostorima i davanje naloga upraviteljima zgrade u vezi tehničkih očevida i drugih postupanja u vezi poslovnih prostora, izrade raznih očitovanja u vezi poslovnih prostora te izrade izvješća.

ODSJEK ZA POSLOVE ZAKUPA
Voditeljica odsjeka za poslove zakupa - Tamara Pivac Petrović
Tel: 610-1446
E-mail: tamara.pivac-petrovic@zagreb.hr
- obavljaju se stručni i  administrativno-tehnički poslovi vezani uz zakup poslovnog prostora i davanje na korištenje, pripremu materijala za razmatranje na sjednici Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora, Povjerenstva za davanje gradskih prostora na korištenje udrugama, kao i Povjerenstva za davanje na korištenje prostora likovnim i drugim umjetnicima, političkim strankama, vjerskim zajednicama i ustanovama kojih je osnivač/suosnivač Grad Zagreb, poslovi provođenja  javnog natječaja za davanje u zakup i na korištenje poslovnih prostora, poslovi izrade nacrta zaključaka za davanje u zakup, na korištenje i privremeno korištenje te ugovora o zakupu, korištenju i privremenom korištenju, poslovi sudjelovanja u izradi nacrta gradskih propisa iz područja davanja u zakup i na korištenje, izrade raznih očitovanja u vezi poslovnih prostora te izrade izvješća.

ODJEL ZA ZEMLJIŠTE I POSLOVE ZAKUPA - IV. kat
Voditeljica odjela za zemljište i poslove zakupa - Katarina Ćutuk
Tel: 01 610-1455, faks: 01 610-0011
E-mail: katarina.cutuk@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani uz postupke unapređivanja gospodarske iskorištenosti neizgrađenog građevinskog zemljišta, pripremu pisanih suglasnosti po zahtjevima pravnih i fizičkih osoba u svrhu ishođenja akata prostornog uređenja i gradnje na gradskom zemljištu, vlasničko-pravne analize zemljišta u svrhu izrade provedbenih prostornih planova i gradskih programa i projekata, davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta neprivedenog namjeni u vlasništvu Grada, kontrolu korištenja zemljišta danog u zakup, terenski očevid u svrhu iniciranja postupaka za zaštitu imovine prava i interesa Grada na neizgrađenom građevinskom zemljištu i u svrhu izrade naloga za održavanje zemljišta, iniciranje postupaka za zaštitu imovine prava i interesa Grada na neizgrađenom građevinskom zemljištu i održavanje neizgrađenog građevinskog zemljišta koje nije dato u zakup, poslove izrade nacrta propisa i akata iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA ZEMLJIŠTE
Voditeljica odsjeka za zemljište - Martina Bamburać
Tel: 01 610-1454
E-mail: martina.bamburac@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi stručne analize i pripreme dokumenata u suradnji s drugim nadležnim uredima i službama u svrhu donošenja odluke o privođenju građevinskog zemljišta konačnoj namjeni, poslovi razmatranja i predlaganja, u suradnji s drugim nadležnim tijelima, postupaka za unapređenje gospodarske iskorištenosti neizgrađenog građevinskog zemljišta, pripremanja pisane suglasnosti po zahtjevima pravnih i fizičkih osoba u svrhu ishođenja akata prostornog uređenja i gradnje na gradskom zemljištu, poslovi stručne analize vlasničko-pravnog statusa pojedinih lokacija u svrhu izrade provedbenih prostornih planova i drugih gradskih programa te programa i projekata vijeća gradskih četvrti, pripreme dokumentacije i iniciranja postupaka za zaštitu imovine, prava i interesa Grada na neizgrađenom građevinskom zemljištu koje nije dato u zakup te poslove izrade nacrta propisa i akata.

ODSJEK ZA POSLOVE ZAKUPA
Voditeljica odsjeka za poslove zakupa - Kristina Slovic Šarić
Tel: 01 610-0183
E-mail: kristina.slovic-saric@zagreb.hr
- obavljaju se stručni, administrativni i tehnički poslovi za Povjerenstvo za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta neprivedenog namjeni u imovini Grada, poslovi izrade ugovora o davanju zemljišta u zakup, nadziranja pravilnosti korištenja zemljišta prema ugovornim odredbama, poslovi vezani za poduzimanje stručnih radnji radi iniciranja sudske zaštite prava Grada u slučaju da zakupnik ne koristi zemljište sukladno ugovorenim odredbama odnosno kada ugovor prestane važiti, poslovi davanja naloga ugovorenim pružateljima usluga za održavanje i čišćenje neizgrađenog građevinskog zemljišta koje nije dato u zakup, poslovi izrade nacrta propisa odnosno akata o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta neprivedenog namjeni u imovini Grada, poslovi prikupljanja, obrade, sistematiziranja dokumentacije i unosa podataka u jedinstvenu bazu o neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada, o zakupu, zakupcima i iniciranim postupcima protiv neovlaštenih korisnika.