clanak False

Stručna služba gradonačelnika

20.10.2016.
Stručna služba gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu, informatiku i komunikacije, te na druge poslove sukladno propisima.
 
Ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela

Zakoni i podzakonski propisi

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 –pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01 – ispr., 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst, 5/14 – Odluka USRH  br. SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.)
Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Narodne novine – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17)
Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14)
Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine 150/11, 12/13 – Odluka USRH br. U-I- 3845/2006 i U-I- 5348/2012 od 23.1.2013., 93/16,104/16)

Gradski propisi

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16,2/18)
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09, 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14, 5/15 - pročišćeni tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17, 19/17 )
Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10, 4/12)
Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10, 7/18)
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispravak, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 - ispravak)


Službenički odnosi

Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 4/18)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 28/10)
Zakon  o radu (Narodne novine 93/14, 127/17)
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10 i 125/14)

Gradski propisi

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 15/10, 17/10, 11/14, 9/17)
Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 9/15)
Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 23/09)
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 16/10, 5/16)
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 17/14, 21/14, 1/15, 2/16, 21/16, 2/17, 5/18, 16/18)

Zastupanje Grada

Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o sudovima NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18
Zakon o sudskim pristojbama NN 74/95, 57/96, 137/02, (26/03), 125/11, 112/12, 157/13, 110/15
Zakon o parničnom postupku NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14
Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09
Zakon o upravnim sporovima NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad Odvjetnika HOK-a (Narodne novine br. 142/12, 103/14 i 118/14 – Ispravak, 107/15)

Informatika  i komunikacije

Gradski propisi

Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10, 20/13).