clanak False

Stručna služba gradonačelnika

09.10.2020.

Stručna služba gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, dokumentaciju i stručnu literaturu, informatiku i komunikacije, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, te na druge poslove sukladno propisima.
 
 
Ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela

Zakoni i podzakonski propisi

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 –pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01 – ispr., 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst, 5/14 – Odluka USRH  br. SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.)
Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Narodne novine – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr., 123/17 i 98/19)
Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09, 119/14 i 98/19)
Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine 66/19)

Gradski propisi

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16,2/18, 23/18 i 3/20)
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09, 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14, 5/15 - pročišćeni tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17, 19/17, 2/19, 18/19, 24/19 i 22/20-pročišćeni tekst)
Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10, 4/12, 7/19 i 1/20)
Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10, 7/18)
Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispravak, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 – ispravak i 2/19)


Službenički odnosi

Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/10)
Zakon  o radu (Narodne novine 93/14, 127/17 i 98/19)
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10 i 125/14)

Gradski propisi

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 15/10, 17/10, 11/14, 9/17)
Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 9/15)
Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 23/09)
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 16/10, 5/16)
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 17/14, 21/14, 1/15, 2/16, 21/16, 2/17, 5/18, 16/18, 1/19, 3/19, 14/19, 19/19, 1/20, 7/20, 8/20)
 
Informatika i komunikacije

Gradski propisi

Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10, 20/13).
 
Zaštita na radu
 
Zakoni i podzakonski propisi
 
Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14, 96/18)
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine 105/20)
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (Narodne novine 5/10)
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine 87/08, 33/10)
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme  (Narodne novine 18/2017)
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine 112/14)
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine 112/2014, 43/15, 72/15 i 140/15)
Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (Narodne novine 52/84)
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (Narodne novine 56/83)
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine 5/84)
Pravilnik o sigurnosti dizala (Narodne novine 58/10, 20/16)
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (Narodne novine 46/08)
Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (Narodne novine 69/05)
Pravilnik o izradi procjene rizika (Narodne novine 112/14)
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (Narodne novine 16/2016)
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine 16/2016)
 
 
Zaštita osoba i imovine
 
Zakoni i podzakonski propisi
 
Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10)
Zakon o vatrogastvu (Narodne novine 125/19)
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine 108/95, 56/10)
Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15)
Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17)
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17)
Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine 153/13)
Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine 16/20)
Zakon o javnom okupljanju (Narodne novine 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12)
Zakon o oružju (Narodne novine 63/07, 146/08, 59/12, 70/17)
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine 61/94)
Pravilnik o sustavima za dojavu požara (Narodne novine 56/99)
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (Narodne novine 61/16)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Narodne novine 101/11, 74/13)
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 8/06)
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (Narodne novine 44/12)
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (Narodne novine 35/94, 110/05, 28/10)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine 35/94, 55/94, 142/03)
Pravilnik o planu zaštite od požara (Narodne novine 51/12)
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine 116/11)
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (Narodne novine 62/94, 32/97)
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno ugroženim eksplozivnim atmosferama (Narodne novine 33/16)
Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada (Narodne novine 44/88)
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Službeni list SFRJ 10/90, 52/90)
Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja (Narodne novine 65/94)
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (Narodne novine 45/05, 21/07, 32/09, 68/09)
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (Narodne novine 198/03)
Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (Narodne novine 38/04, 106/04, 38/08, 16/11 i 16/20)
Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite (Narodne novine 202/03 i 16/20)
Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatost privatne zaštite (Narodne novine 29/05, 86/08 i 16/20)
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama (Narodne novine 36/12 i 16/20)