clanak False

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata za 2013.

13.11.2012.

 Na temelju članka 6. Odluke o dodjeli financijskih potpora za programe i projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja promicanja zdravlja i područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/11 i 14/12) gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZ PODRUČJA BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIH OBITELJI, BORACA II. SVJETSKOG RATA I CIVILNIH INVALIDA RATA ZA 2013.

 

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA  

 Predmet ovoga Javnog natječaja (u nastavku teksta: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja   branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata koji će se financirati iz proračuna Grada Zagreba u 2013 .

 2. VRSTA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE

 Financijske potpore za pojedini program/projekt odobravaju se u iznosu od najmanje 10.000,00 kn do najviše 100.000,00 kuna.

Jednokratne financijske potpore za pojedini program/projekt mogu se odobriti u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna do najviše 10.000,00 kuna.

Jednokratne financijske potpore mogu se dodijeliti za promicanje braniteljskih tema i obilježavanja važnijih obljetnica.

Područje branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata od interesa za Grad Zagreb obuhvaća:

1. provođenje pomoći i samopomoći, resocijalizaciju i integraciju članova udruge;

2. unapređivanje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći članovima obitelji ekshumiranih i identificiranih branitelja;

3. organiziranje sportskih, kulturnih i drugih druženja članova udruge.

 3. UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

            Uvjeti Natječaja za prijavu programa/projekta su:

1.      udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, a pravna i fizička osoba u sudski ili drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište djelovanja u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije dana objave Natječaja;

2.      korisnici programa/projekta moraju biti građani Grada Zagreba;

3.      udruga i druga pravna i fizička osoba može na natječaj prijaviti najviše tri programa/projekta uključujući jednokratnu financijsku potporu;

4.      program ne smije biti redovni program rada udruge i druge pravne i fizičke osobe, program za financiranje članova udruge, program koji je usmjeren isključivo prema investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata, kupnji opreme te zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge i druge pravne i fizičke osobe;

5.      provođenje programa/projekta ne smije trajati dulje od 12 mjeseci;

6.      program/projekt mora biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen;

7.      da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Zagreba;

8.      udruga i druga pravna i fizička osoba mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/projekta;

9.      da odgovorna osoba udruge i druge pravne i fizičke osobe nije kažnjavana u kaznenom postupku;

10. udruga i druga pravna i fizička osoba mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

11. da udruga i druga pravna i fizička osoba nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba, osim ako joj je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja;

12. prijava na Natječaj mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu Natječajem.

Udruge i druge pravne i fizičke osobe čija se djelatnost financira po posebnim propisima ne mogu ostvariti financijsku potporu iz proračuna Grada Zagreba.

 4. SADRŽAJ PRIJAVE NA NATJEČAJ

 4.1. Obavezni dio prijave su:

1.      ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa/projekta (Prilog 1 i 1a);

2.      ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac proračuna programa/projekta (Prilog 2 i 2a);

3.      izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u izvorniku ili preslici s time da ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana objave Natječaja;

4.      dokaz o solventnosti (BON1, SOL1, BON2, SOL2), a za udruge (BON2, SOL2) u izvorniku ili u ovjerenoj preslici ne stariji od 30 dana od dana objave Natječaja;

5.      preslika financijskog izvještaja za 2011. za pravne i fizičke osobe, a za udruge:

a) obveznike dvojnog knjigovodstva – presliku godišnjeg financijskog izvještaja za 2011. s potvrdom o prijemu Državnog ureda za reviziju ili FINA-e, u propisanom obliku i to:

- Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu PR-RAS-NPF

- Bilancu na Obrascu BIL-NPF i

- Bilješke;

b) obveznike jednostavnog knjigovodstva – Odluku o nesastavljanju financijskih izvještaja usvojenu od upravljačkog tijela podnositelja u izvorniku ili preslici te presliku Knjige prihoda i rashoda za 2011.;

6.      ovjerenu i potpisanu Izjavu o financiranju programa/projekta udruge i druge pravne i fizičke osobe iz sredstava proračuna Europske unije, državnog proračuna ili gradskog proračuna u godini za koju se program/projekt prijavljuje (Prilog 3);

7.      ovjerenu i potpisanu Izjavu o partnerstvu ako se program/projekt provodi s partnerom (Prilog 4);

8.      životopis voditelja programa/projekta s naznačenim datumom i potpisom;

9.      uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i druge pravne i fizičke osobe,  u izvorniku ili u preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od 30 dana od dana objave Natječaja;

10. popis zaposlenih osoba u udruzi i drugoj pravnoj i fizičkoj osobi, njihovo zvanje, naziv radnog mjesta i sažetak opisa poslova;

11. potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne stariju od 30 dana od dana objave Natječaja;

12. potvrdu trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., o nepostojanju duga s osnova komunalnih usluga, zakupa i najma u izvorniku ili preslici ne stariju od 30 dana od dana objave Natječaja.

4.2. Neobavezni dio prijave

· Materijali o prezentaciji rada udruge i druge pravne i fizičke osobe  - isječci iz novina, brošure, publikacije i slično (najviše pet stranica).

 4.3. Zaprimljeni prijedlozi programa/projekata sa svom pratećom dokumentacijom neće se

vraćati.

 5. NAČIN PRIJAVE

 Prijava programa/projekta mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točki 4.1. ovoga natječaja.

Udruge i druge pravne i fizičke osobe svoje programe/projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima, ispunjenim na pisaćem stroju ili na računalu, prema na njima istaknutim uputama.

Udruga, pravna i fizička osoba mora odgovoriti na sva pitanja iz obrazaca.

Obrasci i Naputak za dostavljanje prijave programa/projekta za financijsku potporu udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz sredstava proračuna Grada Zagreba za 2013., mogu se dobiti:

 · na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr

·  u Gradskom uredu za zdravstvo i branitelje, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 soba 4/prizemlje, radnim danom u vremenu od 9.00 do 15,00 sati.

 Sva pitanja u vezi s Natječajem mogu se tijekom trajanja Natječaja poslati na e-mail: marijana.dropuljic@zagreb.hr, najkasnije 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na Natječaj. Sva postavljena pitanja s pripadajućim odgovorima nalazit će se, tijekom natječajnog roka, na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.  

 6. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

 · Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 13. prosinca 2012.

 ·   Prijavu na Natječaj treba dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ IZ PODRUČJA BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIH OBITELJI, BORACA II. SVJETSKOG RATA I CIVILNIH INVALIDA RATA“ na adresu

 

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE

 - za Povjerenstvo za odabir programa/projekta

iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata

10 000 Zagreb

Trg Stjepana Radića 1

· Prijave na Natječaj dostavljaju se poštom na navedenu adresu ili u pisarnicu gradske uprave na istoj adresi.

 

7. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

 Neće biti uzeta u razmatranje prijava na Natječaj koja:

· je dostavljena nakon roka za podnošenje prijava;

· ne zadovoljava uvjete natječaja iz točke 3. ovoga natječaja;

· je pisana rukom, poslana elektronskom poštom ili telefaxom;

· u Obrascu za prijavu programa/projekta ne sadrži odgovore na sva pitanja;

· u Obrascu proračuna programa/projekta ne sadrži sve tražene podatke.      

 Sve udruge i druge pravne i fizičke osobe koje se prijave na ovaj natječaj, a njihove prijave neće biti razmatrane iz navedenih razloga o tome će biti obaviještene pisanim putem.

 8. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA/PROJEKATA

 Postupak odobravanja financijske potpore provodi Povjerenstvo za odabir programa/projekata iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata. Gradonačelnik Grada Zagreba odlučuje o dodjeli i visini financijske potpore na temelju izvješća Povjerenstva za odabir programa/projekata iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata.

 Kriteriji za odabir programa/projekta su:

· kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog programa/projekta;

· kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa/projekta udruge;

· neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog

društva;

· financijska, organizacijska i stručna sposobnost za provedbu programa/projekta;

· realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa/projekta;

· visina udjela vlastitih sredstava i sredstava iz drugih izvora u provedbi prijavljenog programa/projekta;

· održivost programa/projekta;

· reference u provođenju programa/projekata Europske unije.

 Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju udruge i druge pravne i fizičke osobe koje su prethodno uspješno realizirale programe/projekte Europske unije, odnosno koristile financijsku potporu iz proračuna Europske unije ili državnog proračuna u području branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata.

 9. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA

 Gradonačelnik Grada Zagreba zaključkom odlučuje o odabiru programa/projekta i visini financijske potpore.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr u roku od osam dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih potpora i visini financijske potpore.

 

10. PRAVO PRIGOVORA

Udruga i druga pravna i fizička osoba koja je sudjelovala u Natječaju može podnijeti prigovor na zaključak o odabiru programa/projekta i visini financijske potpore samo zbog povrede postupka odobravanja financijske potpore.

Prigovor se podnosi gradonačelniku, putem Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, u roku osam dana od dana primitka zaključka o odabiru programa/projekata i visini financijske potpore.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

 11. POTPISIVANJE UGOVORA

 Udruge i druge pravne i fizičke osobe kojima se odobri financijska potpora sklapaju s Gradom Zagrebom ugovor o financijskoj potpori.

Ugovorom o financijskoj potpori uređuju se međusobna prava i obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe i Grada Zagreba (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok provedbe programa/projekta, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa/projekta i utrošku sredstava, obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe u slučaju nenamjenskog trošenja potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i slično).

Obrazac proračuna programa/projekta priložen prijavi na Natječaj sastavni je dio ugovora o financijskoj potpori. 

Financijska potpora u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna isplaćuje se jednokratno, a financijska potpora u iznosu većem od 10.000,00 kuna isplaćuje se obročno, do kraja tekuće godine.

 Udruga i druga pravna i fizička osoba je dužna dostavljati opisno i financijsko izvješće, dokaze i financijsku dokumentaciju o utrošenim sredstvima.

 12. OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA

Predmet Natječaja, podatak o tome gdje se tekst Natječaja objavljuje i rok podnošenja prijava objavljeni su u Obavijesti o objavi javnih natječaja, u Večernjem listu zajedno s javnim natječajima koji se istodobno raspisuju i za druga područja za koja se dodjeljuju financijske potpore za programe/projekte udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz proračuna Grada Zagreba za 2013.

Ovaj natječaj je objavljen 13. studenog 2012. na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr i na oglasnim pločama gradske uprave.

Obrazac za prijavu programa/projekta (Prilog 1 i Prilog 1a);

Obrazac proračuna programa/projekta (Prilog 2 i Prilog 2 a);

Izjava o financiranju programa/projekta (Prilog 3);

Izjava o partnerstvu (Prilog 4);

Naputak udrugama