clanak False

Sektor za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata

01.01.2022.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi:
 
SEKTORA ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I STAMBENIH OBJEKATA, na lokaciji: Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b/II 

Pomoćnik pročelnika za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata: mr. Dario Krnjaković, univ.spec., dipl.ing. arhitekture
tel: 6100-921, 6100-709, faks: 6100-933
E-mail: dario.krnjakovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, na pripremu i ishođenje suglasnosti, posebnih uvjeta i dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno - knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, poslovi vezani za planiranjegrađenja i sanacije i poslove građenja i sanacije oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, izradu projektnih zadataka, poslove u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe iz djelokruga Sektora, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu), pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, analize ponuda i kontrola troškova, praćenje rokova i dinamike izrade, pripremanje dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanje rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanje u organiziranju tehničkog pregleda, izradu konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenje stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanje eventualnih nedostataka obrade te dostavu podataka za izradu godišnjih programa, izvješća i planova rada.

ODJEL ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I STAMBENIH OBJEKATA - I. kat
Voditeljica odjela za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata: Ivana Miliša Klarić, mag.ing.aedif.
tel: 6100-712, faks: 6100-933
E-mail: ivana.milisa@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i ishođenje suglasnosti, posebnih uvjeta i dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno-knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata iz djelokruga Odjela, pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, analize ponuda i kontrola troškova, praćenje rokova i dinamike izrade, odnosno poslove u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), analize prijedloga parcelacije, sudjelovanje u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola organiziranje izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama (praćenje izrade i potvrđivanja, kontrola rokova  izvršenja), organiziranje izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja), te suradnje s Gradskim uredom za upravljanje imovinom Grada radi pripreme građenja i sanacije oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata.

ODSJEK ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
Voditelj odsjeka za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti: kontakt osoba:
tel: 6100-710, faks: 6100-933
- obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i ishođenje suglasnosti, posebnih uvjeta i dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno-knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti iz djelokruga Odsjeka, pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, analize ponuda  i kontrola troškova, praćenje rokova i dinamike izrade, odnosno poslove u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), analize prijedloga parcelacije, sudjelovanje u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola, organiziranje izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama (praćenje izrade i potvrđivanja, kontrola rokova  izvršenja), organiziranje izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja) te suradnju s Gradskim uredom za upravljanje imovinom Grada radi pripreme građenja i sanacije oštećenih objekata društvenih djelatnosti.
 
ODSJEK ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA 
Voditeljica odsjeka za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih stambenih objekata: Zrinka Pichler Borošak, dipl.ing.arh.
tel: 6100-710, faks: 6100-933
E-mail: zrinka.pichler-borosak@zagreb.hr  
- obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i ishođenje suglasnosti, posebnih uvjeta i dozvola za građenje i sanaciju oštećenih stambenih objekata, prikupljanje imovinsko pravne, zemljišno-knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za građenje i sanaciju oštećenih stambenih objekata iz djelokruga Odsjeka, pripremanje dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade tehničke i geodetske dokumentacije, analize ponuda i kontrolu troškova, praćenje rokova i dinamike izrade, odnosno poslove u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), analize prijedloga parcelacije, sudjelovanje u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola, organiziranje izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama (praćenje izrade i potvrđivanja, kontrola rokova izvršenja), organiziranje izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja) te suradnju s Gradskim uredom za upravljanje imovinom Grada radi pripreme građenja i sanacije oštećenih stambenih objekata.

ODJEL ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I STAMBENIH OBJEKATA - I. kat
Voditeljica odjela za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata: Ivanka Lovrić, dipl.ing.el.
tel: 6100-717, faks: 6100-933
E-mail: ivanka.lovric@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi koji se odnose na prikupljanje podataka i suradnju s nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranjagrađenja i sanacije i poslove građenja i sanacije objekata predškolskog i školskog odgoja i tehničke kulture, poslove vezani za građenje i sanaciju športskih objekata, objekata zdravstva i socijalne skrbi, osobito kliničkih bolničkih centara, bolnica, poliklinika, domova zdravlja, ambulanta, staračkih domova, centara za rehabilitaciju, psihijatrijskih i drugih ustanova zdravstva i ustanova socijalne skrbi, i drugih objekata, osobito izgradnja dobrovoljnih vatrogasnih društava, mjesnih odbora, višefunkcionalnih objekata, poslove gradnje obnove pročelja na svim zgradama koje su iskazale interes, izradu projektnih zadataka, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanja uvjeta za realizaciju građenja, rekonstrukcije ili sanacije oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanja u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanja eventualnih nedostataka, obrade te dostava podataka za izradu godišnjih programa, izvješća i planova rada. 

ODSJEK ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH OBJEKATA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
Voditelj odsjeka za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti: kontakt osoba:
tel: 6100-710, faks: 6100-933
- obavljaju se poslovi prikupljanja podataka i suradnje sa nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja izgradnje i sanacije dječjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, visokoškolskih institucija, dječjih igrališta, športskih igrališta, tehničkih radionica, dječjih igraonica i drugih objekata vezanih za program potreba u obrazovanju, športskih dvorana, stadiona, bazena, športskih centara, športskih borilišta na otvorenome, objekata za rekreaciju i drugih objekata vezanih za program potreba športa, muzeja, koncertnih dvorana, kazališta, galerija, društvenih domova, narodnih sveučilišta, zbirki, spomenika, spomen obilježja pod zaštitom spomenika kulture i prirode, i drugih objekata vezanih za program potreba u kulturi, kliničkih bolničkih centara, bolnica, poliklinika, domova zdravlja, ambulanta, staračkih domova, centara za rehabilitaciju, psihijatarskih i drugih ustanova zdravstva i socijalne skrbi i drugih objekata vezanih za program potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi, i drugih objekata, osobito izgradnje dobrovoljnih vatrogasnih društava, mjesnih odbora, višefunkcionalnih objekata, poslovi gradnje obnove pročelja na svim zgradama koje su iskazale interes, izrade projektnih zadataka, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanja uvjeta za realizaciju građenja, rekonstrukcija ili sanacije oštećenih objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanja u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanja eventualnih nedostataka obrade te dostava podataka za izradu godišnjih programa, izvješća i planova rada.

ODSJEK ZA GRAĐENJE I SANACIJU OŠTEĆENIH STAMBENIH OBJEKATA 
Voditelj odsjeka za građenje i sanaciju oštećenih stambenih objekata - Branimir Bradičić, dipl.ing.građ.
tel: 6100-710, faks: 6100-933
E-mail: branimir.bradicic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi  prikupljanja podataka i suradnje sa nadležnim gradskim uredima i zavodom radi planiranja izgradnje oštećenih stambenih objekata, izrade projektnih zadataka poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno usklađivanja izrade projektne dokumentacije i pripremanja uvjeta za realizaciju građenja, a ili sanacije objekata, pripremanja dokumentacije za ustupanje radova i sudjelovanje u stručnoj obradi ponuda, praćenja realizacije programa, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanja rada svih sudionika na izvođenju radova, sudjelovanja u organiziranju tehničkog pregleda, izradi konačnog obračuna i primopredaji objekta krajnjem korisniku, praćenja stanja kvalitete obavljenih radova tijekom jamstvenog roka i otklanjanja eventualnih nedostataka, obrade  te dostave podataka za izradu godišnjih programa, izvješća i planova rada.