clanak False

Sektor za komunalne poslove i javne površine - I. kat

01.01.2022.
Pomoćnica pročelnika za komunalne poslove i javne površine: Ana Tomac Rosandić, dipl. iur.
Tel: 610-0005, faks: 610-1162 
E-mail: ana.tomac-rosandic@zagreb.hr

- U Sektoru za komunalne poslove i javne površine obavljaju se komunalni poslovi, poslovi koji se odnose na obračun troškova komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, poslovi vezani za područje zelenila, poslovi korištenja i zakupa javnih površina i reklame te poslovi sustavnog praćenja provedbe gradskih projekata.

ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I ZELENILO - I. kat
Voditelj odjela za komunalne poslove i zelenilo: Zoran Martinović
Tel: 610-1007, faks: 610-1162 
E-mail: zoran.martinovic@zagreb.hr
 - U Odjelu za komunalne poslove i zelenilo obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog upravnog postupka temeljem Odluke o komunalnom redu, Odluke o komunalnoj naknadi, Zakona o grobljima, te poslove vođenja evidencija i izdavanja potvrda.     

ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE
Voditeljica odsjeka za komunalne poslove - Martina Minić
Tel: 610-1157, faks:610-1053
E-mail: martina.minic@zagreb.hr
- U Odsjeku za komunalne poslove obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog upravnog postupka temeljem Odluke o komunalnom redu, Odluke o komunalnoj naknadi (u vezi s izdavanjem rješenja što se odnose na uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, korištenje javnih površina i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom, rješenja o komunalnoj naknadi, ovrsi komunalne naknade i oslobođenju od plaćanja komunalne naknade, vođenja prvostupanjskog upravnog postupka temeljem Zakona o grobljima u vezi s donošenjem rješenja o ukopu izvan groblja i rješavanje u drugostupanjskom postupku po žalbi na rješenje o dodjeli grobnog mjesta, stručne suradnje u izradi nacrta propisa iz područja komunalnog gospodarstva, pripreme i izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika, te na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u području iz djelokruga Odsjeka, davanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz djelokruga Odsjeka.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: ČrnomerecMedveščakDubravaPeščenicaNovi ZagrebTrešnjevkaSusedgrad i Sesvete.

ODSJEK ZA ZELENE POVRŠINE
Voditeljica Odsjeka za zelene površine - Mihaela Milčić
Tel: 610-0187, faks: 610-1162
E-mail: mihaela.milcic@zagreb.hr
- U Odsjeku za zelene površine obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog upravnog postupka temeljem Odluke o komunalnom redu u vezi s donošenjem rješenja iz područja zelenila, davanja mišljenja i suglasnosti na projekte i radove na uređenju i održavanju javnih zelenih površina, vođenja i održavanja katastra javnih zelenih površina, izrada stručnih mišljenja na urbanističke planove, davanja prijedloga za uređenje i stručna suradnja pri izradi programa održavanja javnih zelenih površina, stručne suradnje u izradi nacrta propisa u vezi sa zelenilom, pripremanja i izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika, te na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba iz područja zelenila, davanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz djelokruga Odsjeka.

ODJEL ZA KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADU ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU
Voditelj odjela za komunalni doprinos i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru - Tomislav Krajc
Tel: 650-6637, 650-6644, faks: 610-1162
E-mail: tomislav.krajc@zagreb.hr 
- U Odjelu za komunalni doprinos i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog upravnog postupka temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u vezi s donošenjem rješenja o komunalnom doprinosu, rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, rješenja o ovrsi komunalnog doprinosa i rješenja o ovrsi naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, poslovi izrade obračuna troškova komunalnog doprinosa i visine naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, obračuna obujma građevina, pripreme i izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika, te na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba iz djelokruga Odjela, poslovi izdavanja potvrda o plaćenom komunalnom doprinosu, vođenja evidencije o visini komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i vođenja evidencije o izdanim rješenjima o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. 

ODSJEK ZA KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADU ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU
Voditeljica Odsjeka za komunalni doprinos i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru: Ivana Filipović Čurčija
Tel: 650-6637, faks: 650-6610
E-mail: ivana.filipovic-curcija@zagreb.hr
- U Odsjeku za komunalni doprinos i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog upravnog postupka temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u vezi s donošenjem rješenja o komunalnom doprinosu, rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, rješenja o ovrsi komunalnog doprinosa i rješenja o ovrsi naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, pripreme i izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika, te na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba iz djelokruga Odsjeka, poslovi izdavanja potvrda o plaćenom komunalnom doprinosu i vođenja evidencije o visini komunalnog doprinosa i izdanim rješenjima o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

ODSJEK ZA OBRAČUN TROŠKOVA KOMUNALNOG DOPRINOSA I NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE  NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU
Voditeljica Odsjeka za obračun troškova komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru: Jasna Pavić
tel: 650-6644, faks: 650-3873 
E-mail: jasna.pavic@zagreb.hr
- U Odsjeku za obračun troškova komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru obavljaju se poslovi izrade obračuna troškova komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, poslovi izrade obračune obujma za građevine za obračun troškova naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i komunalnog doprinosa kao i za građevine koje se oslobađaju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa, davanja očitovanja na primjedbe i uložene žalbe investitora protiv rješenja o komunalnom doprinosu i naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u vezi s obračunom troškova komunalnog doprinosa odnosno troškova naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

POSLOVI IZ DJELOKRUGA ODJELA  ZA KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADU ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU OBAVLJAJU SE I IZVAN SJEDIŠTA ODJELA na lokaciji: Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, Upravna zgrada broj I., V. kat

Kontakt osoba: tel: 610-1006, 610-1157, 650-3211; faks: 610-1162, 610-1053650-3873

ODJEL ZA KORIŠTENJE I ZAKUP JAVNIH POVRŠINA, REKLAME I UREĐENJE JAVNIH GRADSKIH PROSTORA
Voditeljica odjela za korištenje i zakup javnih površina, reklame i uređenje javnih gradskih prostora: Gordana Šarić  
tel: 610-1178, faks: 610-1587
E-mail: Gordana.Saric@zagreb.hr
- U Odjelu za korištenje i zakup javnih površina, reklame i uređenje javnih gradskih prostora obavljaju se poslovi vezani za rad Povjerenstva za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta, poslovi vezani za postavljanje reklama na području Grada Zagreba i određivanja naknade za njihovo postavljanje, te poslovi koji se odnose na uređenje javnih gradskih prostora sukladno Odluci o komunalnom redu i drugim gradskim propisima.

ODSJEK ZA KORIŠTENJE I ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I REKLAME
Voditeljica odsjeka za korištenje i zakup javnih površina i reklame: Iva Kolarić
tel: 610-1559, faks: 616-6251 
E-mail: iva.kolaric@zagreb.hr
-  U Odsjeku za korištenje i zakup javnih površina i reklame obavljaju se stručno-administrativni i tehnički poslovi vezani uz rad Povjerenstva za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta, poslovi izrade ugovora o zakupu i korištenju javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava, izrade ugovora o zakupu reklamnih ormarića u vlasništvu Grada, izrade ugovora o plaćanju naknade za postavljanje reklama, unosa podataka i vođenja očevidnika zakupnika i korisnika javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i zakupnika reklamnih ormarića u vlasništvu Grada, unosa podataka i vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade za postavljanje reklama na nekretninama u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba, iniciranja pokretanja postupaka radi naplate dugovanja po zaključenim ugovorima, te poduzimanja potrebnih radnji u vezi s tim, stručne suradnje u izradi nacrta propisa iz djelokruga Odjela, izrade prijedloga zaključaka iz djelokruga ovog Odsjeka, koje donosi gradonačelnik Grada Zagreba, pripremanja i izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika i javnih medija, te odgovora na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba iz djelokruga Odsjeka, izrade plana rada i izvješća o radu Odsjeka, davanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz djelokruga Odsjeka.          

ODSJEK ZA UREĐENJE JAVNIH GRADSKIH PROSTORA
Voditeljica odsjeka za uređenje javnih gradskih prostora: Gordana Žarak
tel: 610-0022, faks: 610-1587
E-mail: gordana.zarak@zagreb.hr
-  U Odsjeku za uređenje javnih gradskih prostora obavljaju se poslovi što se odnose na uređenje javnih gradskih prostora, predlaganje izgleda urbane opreme i uređenja Grada sukladno Odluci o komunalnom redu, sudjelovanje u izradi akata kojima se uređuju mjesta za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica koja se obavlja na pokretnim napravama, mjesta za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjesta za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima, postavljanje kioska, drugih građevina gotove konstrukcije i pokretnih naprava na području Grada Zagreba, postavljanje zaštitnih naprava, tvrtke, natpisa, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području Grada Zagreba, izgled i veličina ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima iz područja uređenja Grada, izdavanje mišljenja na prijedloge uređenja grada i postave elemenata uređenja grada sukladno Odluci o komunalnom redu, pružanje podataka i informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odsjeka potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.