clanak False

Sektor za tehničke poslove

08.03.2022.
IZVAN SJEDIŠTA SLUŽBE obavljaju se poslovi:

SEKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE, na lokaciji: Zagreb, Martićeva 14

Pomoćnik pročelnika za tehničke poslove - Tomislav Ivanko
Tel: 610-0684, faks: 610-0629
E-mail: tomislav.ivanko@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi pripreme dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i investicijsko održavanje objekata Gradske uprave Grada Zagreba, poslovi tekućeg održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima, poslovi prijevoza za službene potrebe, tiskarski poslovi, poslovi održavanja čistoće, pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima
 
IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA obavljaju se poslovi:

ODJEL ZA TEHNIČKU PRIPREMU, na lokaciji: Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a
Voditelj odjela za tehničku pripremu - kontakt osoba
Tel: 610-0967
- obavljaju se poslovi izrade potrebne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i investicijskog održavanja objekata Gradske uprave Grada Zagreba, poslovi analize potrošnje i planiranja rezervnih dijelova, opreme i materijala za tekuće održavanje objekata Gradske uprave te izrade stručnih analiza i izvješća.

ODSJEK ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
Voditelj odsjeka za pripremu dokumentacije i investicijsko održavanje- kontakt osoba
Tel: 610-0967
- obavljaju se poslovi izrade projektnih zadataka, tehničkih rješenja, troškovničke i tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i investicijskog održavanja objekata Gradske uprave Grada Zagreba, sudjelovanja i koordinacije ishođenja propisane upravne dokumentacije za investicijsko održavanje i uporabu objekata, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Odsjeka što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, izrade godišnjih radno financijskih planova za investicijsko održavanje objekata specificirano po mjestu troška, izrade i ažuriranja upravne, tehnološke i operativne dokumentacije, izrade kalkulacija za planske popravke, izrade prijedloga dinamičkog plana investicijskog i tekućeg održavanja objekata, instalacija, postrojenja, uređaja i opreme, analize prijedloga zahtjeva za tekuće održavanje, objedinjavanja podataka i izrade prijedloga plana tekućeg održavanja objekata te izrade stručnih analiza i izvješća.

ODSJEK ZA OPERATIVNU PRIPREMU I KONTROLU
Voditelj odsjeka za operativnu pripremu i kontrolu: kontakt osoba
Tel: 610-0963
- obavljaju se poslovi analize potrošnje i planiranja rezervnih dijelova, opreme i materijala za tekuće održavanje objekata gradske uprave, praćenja njihove pouzdanosti i kvalitete, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Odsjeka što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, osiguranja minimalnih zaliha rezervnih dijelova, opreme i materijala za tekuće održavanje objekata gradske uprave, kontrole garantnih rokova i njihove potrošnje, arhiviranja dokumentacije proizvođača i tehnološke dokumentacije održavanja, te izrade stručnih analiza i izvješća. 

ODJEL ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA, na lokaciji: Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a 
Voditelj odjela za održavanje objekata - kontakt osoba
Tel: 610-0965
- obavlja poslove upravljanja objektima i osiguravanja tehničkih uvjeta za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba, izrade i sudjelovanja u izradi elemenata i prijedloga zahtjeva za planiranje tekućeg održavanja objekata te instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u objektima gradske uprave, vođenja evidencija o korištenju objekata te o korištenju opreme i uređaja, utrošku materijala i sredstava za tekuće održavanje glede obrtničkih i instalaterskih radova, potrebnim zalihama potrošnog i drugog materijala i robe, izvođenja obrtničkih i instalaterskih radova, vođenja evidencija o radu sustava postrojenja, kvarovima i popravcima, poslove rukovanja procesnim postrojenjima, kotlovskim postrojenjima, uređajima i instalacijama centralnog grijanja i klimatizacije, suradnje sa stručnim službama gradskih ureda te izrada drugih evidencija i izvješća.

ODSJEK ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA
Voditelj odsjeka za tekuće održavanje objekata: kontakt osoba
Tel: 610-0965
- obavljaju se poslovi upravljanja objektima i osiguravanja tehničkih uvjeta za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba, izrade elemenata i prijedloga zahtjeva za planiranje tekućeg održavanja objekata, poslovi organizacije i provedbe preseljenja, primopredaje, nabave i likvidacije opreme i inventara u objektima Gradske uprave Grada Zagreba, vođenja evidencija o korištenju objekata, izvođenja obrtničkih i instalaterskih radova, vođenja evidencija o utrošku materijala i sredstava za tekuće održavanje, praćenja energetske potrošnje objekata, minimalnih zaliha potrošenog i drugog materijala i robe, izrade drugih evidencija i izvješća što se odnose na praćenje tekućeg održavanja objekata i opreme, praćenja funkcionalnosti, kontrole ispravnosti, periodičnog i preventivnog servisiranja postrojenja, uređaja, opreme i instalacija, suradnje sa stručnim službama gradskih ureda, te izrada izvješća.
 
ODSJEK ZA ODRŽAVANJE INSTALACIJA, POSTROJENJA, OPREME I UREĐAJA
Voditelj odsjeka za održavanje instalacija, postrojenja, opreme i uređaja - kontakt osoba
Tel: 610-0965
- obavljaju se poslovi osiguravanja tehničkih uvjeta za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba, sudjelovanja u izradi elemenata i prijedloga zahtjeva za planiranje tekućeg održavanja instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u objektima gradske uprave, vođenja evidencija o korištenju opreme i uređaja, utrošku materijala i sredstava za tekuće održavanje glede obrtničkih i instalaterskih radova, potrebnim zalihama potrošnog i drugog materijala i robe, evidencije i izvješća što se odnose na obrtničke i instalaterske radove, izvođenje obrtničkih i instalaterskih radova, pomoćni tehnički poslovi, suradnje sa stručnim službama gradskih ureda, te izrada izvješća. 

ODSJEK ZA RUKOVANJE ENERGETSKIM I PROCESNIM POSTROJENJIMA
Voditelj odsjeka za rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima - kontakt osoba
Tel: 610-0951
-  obavljaju se poslovi rukovanja procesnim postrojenjima, kotlovskim postrojenjima, uređajima i instalacijama centralnog grijanja i klimatizacije, nadgledanja i kontrole rada sustava, vođenja brige o redovitim servisima te propisanim pregledima i ispitivanjima sustava u radu, kontrole rada servisera, vođenja evidencija o radu sustava, kvarovima i popravcima, suradnja sa stručnim službama gradskih ureda te izrada izvješća.
 
ODJEL ZA POSLOVE PRIJEVOZA - prizemlje
Voditelj odjela za poslove prijevoza - kontakt osoba
Tel: 610-1070, faks: 610-1534
- obavlja poslove prijevoza osoba i stvari za službene potrebe gradonačelnika Grada Zagreba, Gradske skupštine Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela, poslove u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave za potrebe iz djelokruga Odjela što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu te poslove održavanja službenih vozila i održavanja čistoće vozila i prostorija garaže.

SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA USLUGA, na lokaciji: Zagreb, Trg S. Radića 1
Voditelj službe za poslove pružanja usluga - kontakt osoba
Tel: 610-1389, faks: 610-1397
-  obavlja poslove pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima, održavanja čistoće u objektima Gradske uprave Grada Zagreba, u vezi s kontrolom strojeva i otklanjanjem manjih kvarova te tiskanja materijala, fotokopiranja materijala i uvezivanja knjiga.

ODSJEK ZA POSLOVE ČAJNIH KUHINJA, na lokaciji: Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4
Voditelj odsjeka za poslove čajnih kuhinja - kontakt osoba
Tel: 610-1653, faks: 610-1669
- obavljaju se poslovi pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima. 

ODSJEK ZA POSLOVE ODRŽAVANJA ČISTOĆE, na lokaciji: Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4
Voditelj odsjeka za poslove održavanja čistoće - kontakt osoba
Tel: 610-1657, faks: 610-1669
- obavljaju se poslovi u vezi s održavanjem čistoće u objektima Gradske uprave Grada Zagreba.

ODSJEK ZA TISKARSKE POSLOVE, na lokaciji: Zagreb, Trg S. Radića 1, Tiskara
Voditelj odsjeka za tiskarske poslove: kontakt osoba
Tel: 610-1389, faks:610-1397
- obavljaju se poslovi u vezi s tiskanjem materijala, uvezivanjem, fotokopiranjem i kontrolom strojeva.

PODODSJEK ZA TISKARSKE POSLOVE
Voditelj pododsjeka za tiskarske poslove: kontakt osoba
Tel: 610-1389, faks:610-1397     
- obavljaju se poslovi tiskanja materijala i uvezivanja knjiga.

PODODSJEK ZA POSLOVE FOTOKOPIRANJA
Voditelj pododsjeka za poslove fotokopiranja: kontakt osoba
Tel: 610-1389, faks:610-1397
- obavljaju se poslovi u vezi s fotokopiranjem materijala i kontrole strojeva za rad te otklanjanjem manjih kvarova.