clanak False

Statut Grada Zagreba

19.04.2017.

Statutom Grada Zagreba se, u skladu sa zakonom, uređuje samoupravni djelokrug Grada Zagreba, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, mjesna samouprava, prava nacionalnih manjina, ustrojstvo gradskih upravnih tijela i javnih službi, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Zagreba.

Gradska skupština Grada Zagreba na 23. sjednici 23. prosinca 2016. godine donijela je Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik 23/16).
Gradska skupština Grada Zagreba na 8. sjednici 30. siječnja 2018. godine donijela je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18).
Gradska skupština Grada Zagreba na 17. sjednici 30. listopada 2018. godine donijela je Statutarnu odluku o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18).