clanak False

Pomoć djeci u mliječnoj hrani

28.04.2023.

Pravo na pomoć djeci u mliječnoj hrani utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/2229/22 i 08/23).

Pravo na pomoć djeci u mliječnoj hrani ostvaruje roditelj ili skrbnik djeteta u dobi do 12 mjeseci, ako je po procjeni odabranog liječnika pedijatra utvrđena potreba za dodatnom prehranom, pod uvjetom da roditelj ili skrbnik djeteta živi u zajedničkom kućanstvu s djetetom, te mu prihod po članu obitelji ne prelazi 159,27 EUR. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb,na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1 ili na tel. 6101-829.

Zahtjev
Uputa o pravima ispitanika