clanak False

Prehrana u pučkoj kuhinji

28.04.2023.

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/2229/22 i 08/23).
Prehrana u pučkoj kuhinji organizira se svakodnevnom pripremom i podjelom ručka.
Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji mogu ostvariti:
- korisnici zajamčene minimalne naknade;
- radno sposoban samac i obitelj u kojoj je jednom članu obitelji račun blokiran sukladno propisima o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, a kojima mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi 130% od osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade. U prihod se ne uračunavaju novčana sredstva na računima koji su blokirani ovršnom ispravom;
Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji ne mogu ostvariti korisnici čiji računi su blokirani a koji imaju u vlasništvu drugu nekretninu, osim nekretnine koju koriste za stanovanje.
Iznimno, pravo na prehranu u pučkoj kuhinji mogu ostvariti i osobe na temelju uputnice Centra, koja mora sadržavati i pisanu procjenu Centra o potrebi za ostvarivanjem prava.          
Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1 ili na tel. 6101-829.

Zahtjev
Uputa o pravima ispitanika